Moda ve İletişim: Erkeklik Modası Bağlamında Pinterest Uygulaması Üzerinden Göstergebilimsel Bir Analiz

Öz İnternetkültürünün arttığı günümüzde iletişim kanallarının birbirinden farklılıkgöstermesiyle kültürün etkilendiği başat alanlar moda ve iletişim olarakkarşımıza çıkmaktadır. Moda, bireylerin giyimlerini oluştururken onların kendikimlik özellikleri ile ilintili olarak giyimin görsel kodlarının içerisindegizlenen birtakım düşünceleri iletmektedir. Bunu iletirken de iletişimin görselokuma yapılan bir yönüyle ortaya çıkmaktadır. Son yıllarda özellikle modaendüstrisinin gelişimiyle yaşanan değişimler, bireylerin bir iletişim olarakkullandıkları giyim tarzlarını da belirgin hale getirmiştir. Dolayısıylamodanın giysiler yoluyla tarza ve kimlik yapılarına yansıması ya da tarz vekimliklerden de etkilenmesi bireylerin iletişim biçimlerini değişikliğe uğratarakonları anlam üretirken giysilerden de yararlanabileceğini hatırlatır. Buçalışma, erkek modasının yakın geçmişine ilişkin perspektifideğerlendirildiğinde, iletişim bağlamında, görsel kodların nasıl anlamlarilettikleri üzerinedir. Giysilerle ve giysilerdeki unsurlarla görsellere dekodlanan anlamlar erkek modasının yakın geçmişten bugüne incelenerek Pinterestuygulamasındaki görseller üzerinden analiz edilmeye çalışılmıştır. Çalışmadaele alınan giysiler Roland Barthes’ın göstergebilimsel çözümleme yöntemiyleincelenmiştir. Çalışmanın sonucunda, erkek modasındaki görsel unsurlar tarihselbağlamda değişime uğrayarak birbirlerine yakınlık gösterseler de dönemselfarklılık yaşayan giysilerin görselliklerine kodlanan anlamların da birtakımfarklılıklar taşıdığı görülmüştür. Çeşitli düşünsel yolların görsel olarakkodlandıkları tespit edilen giysilerin detaylarında dahi toplumda anlam ifadeettikleri sonucuna ulaşılmıştır.   

Kaynakça

Aziz, A. (2011). Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri ve Teknikleri. Ankara: Nobel Yayınları.

Barthes, R. (1972). “Myth Today” in Mythologies. London: Cape.

Barthes, R. (1977). Critical Essays. US: Northwestern University Press. Barthes, R. (1983). Systeme de la Mode (The Fashion System). (Çev.: M. Ward ve R. Howard). New York: Hill and Wang.

Barthes, Roland (2012). Göstergebilimsel Serüven. (Çev.: M. Rifat ve S. Rifat). İstanbul: Yapı Kredi Yayınları.

Bennett, A. (2013). Kültür ve Gündelik Hayat. (Çev.: N. Tokdoğan, B. Şenel ve U.Y. Kara). Ankara: Phoenix Yayınevi. Bell, Q. (1976). On Human Finery. London: Hogarth.

Berger, A. A. (2012). Kültür Eleştirisi. İstanbul: Pinhan Yayınları.

Bernard, M. (1996). Fashion as Communication. London: Routledge. Connell, R. W. (1998). Toplumsal Cinsiyet ve İktidar. (Çev.: C. Soydemir). İstanbul: Ayrıntı Yayınları.

Craik, J. (1994). The Face of Fashion: Cultural Studies in Fashion.London: Routledge.

Crane, D. (2000). Fashion and its Social Agendas: Class, Gender and Identity in Clothing,. Chicago: University of Chicago Press.

Dağtaş, B. (2003). Reklamı Okumak. Ankara: Ütopya Yayınevi.

Dağtaş, E. (2006). Türkiye’de Magazin Basını. Ankara: Ütopya Yayınevi.

Davis, F. (1997). Moda, Kültür ve Kimlik. (Çev.: Ö. Arıkan). İstanbul: Y. K. K. Yayınları.

Debord, G. (1996). Gösteri Toplumu. Ayrıntı Yayınları, İstanbul.

Demez, G. (2005). Kabadayıdan Sanal Delikanlıya: Değişen Erkek İmgesi. İstanbul: Babil Yayınları.

Erdoğan, İ. (2008). İletişimi Anlamak. Ankara: Erk Yayıncılık. Fiske, J. (1996). İletişim Çalışmalarına Giriş. (Çev.: S. İrvan). Ankara: Bilim Sanat Yayınları.

Flocker, M. (2005). Metroseksüel: Modern Erkeğin Elkitabı. (Çev: Ö. Tüzel Akal). İstanbul: Optimist Kitap / Acar Matbaacılık.

Gill, A. (1998). “Deconstruction Fashion: The Making of Unfinished, Decomposing and Re-assembled Clothes”. Fashion Theory. 2(1): 25-50.

Haberci Dergisi (2006). İlkbahar-Yaz Koleksiyonunun Kanında Heyecan ve Dinamizm Dolaşıyor”. 1(1).

Hall, S. (1997). “The Work of Representation”. Representation: Cultural Representation and Signifying Practices. (Der.: S. Hall), Sage, London. Hardt, M. ve Negri, A. (2001). Empire. Cambridge: Harvard University Press.

Hoskins, T. E. (2015). Foya: Modanın Anti-Kapitalist Kitabı. (Çev.: D. Bayraktaroğlu). Ankara: Ütopya Yayınevi.

Kaufmann, J.C. (2012). Çanta. (Çev.: S. Kutlu). İstanbul: Can Yayınları.

Kawamura, Y. (2016). Moda-loji. (Çev.: Ş. Özüdoğru).İstanbul: Ayrıntı Yayınları.

Kellner, Douglas (1991). “Reklam ve Tüketim Kültürü”, içinde Enformasyon Devrimi ve Efsanesi. (Der. Ve Çev.: Yusuf Kaplan). İstanbul: Rey Yayınları.

Konig, R. (1973). The Restless Image. (Çev.: F. Bradley). London: Allen & Unwin.

Küçükerdoğan, R. G. (2005). Reklam Söylemi. Es Yayınları, İstanbul.

Mutlu, E. (1994). İletişim Sözlüğü. Ankara: Ark Yayınevi.

Milliyet Gazetesi (23.11.2012). “Gri Renk Giyme İşte Pasif Kalma”, s. 8.

Nixon, S. (1992). “Have You Got the Look? Masculinities and Shopping Spectacle”, in Life Style Shopping: The Subject of Consumption. (Ed.: R. Shields). London: Routledge.

Odabaşı, Y. (2006). Tüketim Kültürü: Yetinen Toplumdan Tüketen Topluma. İstanbul: Sistem Yayıncılık.

Oktay, A. (1994). Türkiye’de Popüler Kültür. İstanbul: Yapı Kredi Yayınları.

Özdemir, N. (2005). Cumhuriyet Dönemi Türk Eğlence Kültürü. Ankara: Akçağ Yayınları.

Saussure, F. (1966). A Course in General Linguistics. (Çev.: W. Baskin). New York: McGraw-Hill.

Sanlav, Ü. (2014). Sosyal Medya Savaşları. İstanbul: Hayat Yayınları.

Silverman, K. (1998). “Moda Bir Söylemden Parçalar”. Eğlence İncelemeleri içinde. (Ed.: Tania Modleski ve Çev.: N. Gürbilek). İstanbul: Metis Yayınları.

Simmel, G. (1971). Fashion. (Ed.: D. Levine). Chicago: University of Chicago Press: 294-323.

Storrey M. ve Childs, P. (1997). British Cultural Identities. London: Routledge.

Süzmen, A. (2015). Modanın İktidarı. İstanbul: Siyah Beyaz Yayınları.

Uçan, G. (2012). “Postmodern Erkek(lik)”. Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 10(2): 262-271.

Waquet, D. ve Laporte, M. (2011). Moda. (Çev.: I. Ergüden). Ankara: Dost Yayınevi.

Williamson, J. (2001). Reklamların Dili: Reklamlarda Anlam ve İdeoloji. Ankara: Ütopya Yayınları.

Ç., M (2015). “Erkeklere Bir Şeyler Oluyor: 30 Görselle Gitgide Kısalan ve Daralan Erkek Modası.”. http://onedio.com/haber/erkeklere-bir-seyler-oluyor-35-gorselle-git-gide-kisalan-ve-daralan-erkek-modasi-616920?utm_source=onediocom&utm_campaign=facebook_page&utm_medium=facebook. Erişim Tarihi: 17.12.2015

Çalhan, Rabia. (2015). “80’ler Modasına Bir Bakış”. http://stilika.com/80ler-modasina-bir-bakis/. Erişim Tarihi: 06.12.2015

Ertem, Ece (2010). “Cumhuriyetten Günümüze Türk Modası”. http://nethaberci.com/sondakika-yasam-haberleri/cumhuriyetten-gunumuze-turk-modasi-154919.html. Erişim Tarihi: 05.12.2015.

Yıldırım, A. (2014). “90’lara Doğru”. Erkek Magazin Online Erkek Yaşamı Stil Dergisi. http://www.erkekmagazin.com/90lara-dogru/ . Erişim Tarihi: 26.12.2015

“Dünden Bugüne Moda Tarihçesi”. (2012). http://www.acunn.com/haber/dunden-bugune-moda-tarihcesi/6144. Erişim Tarihi: 12.12.2015.

“Entel Olmak İçin Mutlaka izlenmesi Gereken 22 Yol”. http://www.haberself.com/h/5225/. Erişim Tarihi: 03.06.2017Erkek Adam Dekolte Giyer mi? Murat Boz’a En Sert Tepkiyi Kim Gösterdi?” (2009). http://www.medyafaresi.com/haber/erkek-adam-dekolte-giyer-mi-murat-boza-en-sert-tepkiyi-kim-gosterdi/23781. Erişim Tarihi: 03.06.2017

“1980’li Yıllar; 1980’ler De Moda”. http://www.moda-life.net/2014/06/1980li-yillar-80ler-de-moda.html. Erişim Tarihi: 26.12.2015

http://kids.bickids.com/sites/default/files/pdf/BIC-KIDS_superhero_activite_00TR.pdf. Erişim Tarihi: 04.06.2017

http://www.modaistan.com/cms.php?id_cms=7. Erişim Tarihi: 17.12.2015. https://www.pinterest.com/search/pins/?q=grease%20men&rs=typed&term_meta[]=grease|typed&term_meta[]=men|typed. Erişim Tarihi: 16.12.2015 https://www.pinterest.com/explore/rock-style-men/. Erişim Tarihi: 16.12.2015 https://www.pinterest.com/zcelimli/mazi-kalbimde-bir-yaradir/. Erişim Tarihi: 16.12.2015 https://www.pinterest.com/pin/293367363200239398/. Erişim Tarihi. 17.12.2015 https://www.pinterest.com/search/pins/?rs=ac&len=2&q=1980+man+fashion&term_meta[]=1980|autocomplete|1&term_meta[]=man|autocomplete|1&term_meta[]=fashion|autocomplete|1. Erişim Tarihi: 15.12.2015

https://www.pinterest.com/search/pins/?q=1990%20man%20fashion&rs=typed&term_meta[]=1990|typed&term_meta[]=man|typed&term_meta[]=fashion|typed. Erişim Tarihi: 17.12.2015

https://www.pinterest.com/search/pins/?q=2000%20erkek%20moda&rs=typed&term_meta[]=2000|typed&term_meta[]=erkek|typed&term_meta[]=moda|typed. Erişim Tarihi: 19.12.2015 http://vaktizamaninda.com/80li-yillarda-moda-akimlari.html. Erişim Tarihi: 16.12.2015. http://www.yerlimoda.com/sokakmodasi/dunden-bugune-blue-jean-modasi.html. Erişim Tarihi: 16.12.2015. http://windowsphone.indir.com/pinterest-beta