KONUT TALEP EDENLERİN ÖZELLİKLERİYLE TALEP EDİLEN KONUTUN ÖZELLİKLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN ÇOKLU UYUM ANALİZİ YÖNTEMİ İLE İNCELENMESİ: ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ PERSONELİ ÖRNEĞİ

Bu çalışmada konut talebi olan Atatürk Üniversitesi personelinin özellikleri ile talep edilen konutun özellikleri arasındaki ilişkiler incelenmiştir. Çalışmada 1959 Atatürk Üniversitesi personeline anket icra edilmiş ve konut talep edeceğini belirten bireylerden elde edilen veriler çok değişkenli kategorik veri analizi için kullanılan tekniklerden biri olan çoklu uyum analizi tekniğiyle analiz edilmiştir. Daha sonra çoklu uyum analizi ile değişkenlere ait elde edilen ilişkiler grafikler kullanılarak yorumlanmıştır.
Anahtar Kelimeler:

Konut Talebi, Çoklu Uyum Analizi

In this study, the relationships between the characteristics of the Ataturk University staff who have housing demand and the characteristics of the house demanded were analyzed. In the study a survey carried out on 1959 Ataturk University staff and the data obtained from the individuals who expressed to have housing demand were analyzed by using multivariate correspondence analysis which is one of the techniques used for multivariate analysis of the categorical data. Then, the relations between the variables obtained from multivariate correspondence analysis were interpreted using graphs.

Kaynakça

Abdi, H. and Williams, L. J. (2010), Correspondence Analysis, Sage, Thousand Oaks.

Alpar, R. (2011), Uygulamalı Çok Değişkenli İstatistiksel Yöntemler, 3. Basım, Detay Yayıncılık, Ankara.

Beh, E. J. (2004), “Simple Correspondence Analysis: A Bibliographic Review”, International Statistical Review, 72(2), ss. 257-284.

Berry, J.W. (1980). Acculturation as varieties of adaptation. In A. M. Padilla (Ed.), Acculturation: Theory, models and some new findings, 9-25. Boulder, CO: Westview.

Bourdieu,P. and Wacquant, J.D. (1992). An İnvitation to Reflexive Sociology Chicago University Pres, Chicago

Constant, A., Gataullina, L. ve Zimmermann, K.F. (2006). Gender, Ethnic Identity and Work. IZA Discussion Papers, 2420. Erişim Tarihi: 02012, http://ftp.iza.org/dp2420.pdf.

Çakmak, Z., Baş, M., Yıldırım, E. (2012) “Gri İlişkisel Analiz ve Uyum Analizi ile Bir İşletmede Karşılaşılan Üretim Hatalarının İncelenmesi”, Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 17(1), ss. 123-142.

Dornbusch, R. and Fıscher, S. (1994). Macro Economics, Sixth Edition, Mc Graw-Hill İnc. Tarafından verilen basım hakkı ile, İstanbul: Literatür Yayıncılık.

Dönmez M. (1997), Eskişehir’de Ailelerin Konut Değiştirmelerinde Etkili Olan Faktörlerin Belirlenmesi. (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Ankara: Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.

Durkaya, M. ve Yamak, R. (2004). “Türkiye’de Konut Piyasasının Talep Yönlü Analizi”. İktisat, İşletme ve Finans Dergisi, 19 (217), ss. 75-83

Ermisch, J. (1996). “The Demand for Housing in Britain and Population Ageing:Microeconometric Evidence”. Economica, 63(251), ss. 383– 40

Galor, O. ve Stark, O. (1990). “Migrants’ Savings, The Probability of Return Migration and Migrant’s Performance”. International. Economic Review, 31, ss. 463-467.

Gelfand, J. E. (1966). “The Credit Elasticity of Lower-Middle Income Housing Demand”. Land Economics, Vol.42, No.4, ss. 464–472.

Greenacre, M. (2007), Correspondence Analysis in Practise, Second Edition, Chapman Hall/CRC, Barcelona.

Greenacre, M. and Blasius, J. (2006), Multiple Correspondence Analysis and Related Methods, Chapman Hall/CRC, London.

Goodman, A.C. (1990). “Demographics of Individual Housing Demand”. Regional Science and Urban Economics, 20, ss. 83-102.

Güriş, S., Çağlayan, E., Ün, T. (2011). “Estimating of Probability of Homeownership in Rural and Urban Areas: Logit, Probit and Gompit Model”. European Journal of Social Sciences, 21, ss. 405-411.

Haurin, D.R. and Stuart, S. Rosenthal. (2004). The Sustainability of Homeownership: Factors Affecting The Duration of Homeownership and Rental Spells. Washington, DC. US.Department of Housing and Urban Development. Erişim Tarihi: 17.11. 2010, http://www.huduser.org/ publications/affhsg/homeownsus tainabilit. html.

Kaba, E. (2008). Konut Alma Kararlarını Etkileyen Faktörler ve Alıcı Profilini Belirlemeye Yönelik Bir Araştırma. (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). İstanbul: Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Lee, T.H. (1963), “Demand for Housing: A Cross-Section Analysis”. The Review of Economics and Statistics, 45, ss. 190–196.

Lindh, T. Malmberg, B. (2008). “Demography and housing demand—what can we learn from residential construction data” . Journal of Population Economics,21, ss. 521-539

Martin, P. (1966), “Aggregate Housing Demand: Test Model, Southern California” , Land Economics, 42, ss. 503–513.

Neuteboom,P. ve Brounen,D. (2007). “Demography and housing demand – dutch cohort evidence”. Working Paper.

Özer H. (2004). Nitel Değişkenli Ekonometrik Modeller Teori ve Bir Uygulama. Nobel Yayın Dağıtım, Ankara.

Özübek, C. (2008). Konut Finansman Yöntemlerinde Riskler: Hane halkının konut finansman yöntemlerini değerlendirmesine yönelik bir araştırma. (Yayınlanmamış Doktora Tezi). İstanbul: Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

Painter, Gary and Christian L. Redfearn. (2002). “The Role of Interest Rates in Influencing Long-Run Homeownership Rates”. Journal of Real Estate Finance and Economics, 25, ss. 243-267.

Segal, L.M. ve Sullivan, D.G. (1998). “Trends in Homeownership: Race, Demographics, And Income. Federal Reserve Bank of Chicago”. Economic Perspectives, 22, ss. 53-72.

Suner, A. ve Çelikoğlu, C. C., (2010), “Toplum Tabanlı Bir Çalışmada Çoklu Uygunluk Analizi ve Kümeleme Analizi ile Sağlık Kurumu Seçimi”, Dokuz Eylül Üniversitesi iktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 25(2), ss. 43-55

Tiwari, P. (2000). “Housing Demand in Tokyo”. International Real Estate Review, 3, ss. 65–92.