İŞLETMELERDE BİLGİ YÖNETİMİNİN YENİLİK VE REKABET GÜCÜ ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ

Öz Günümüzde bilgi ve bilişim teknolojisi, rekabetçilik ve yenilik ile ilgili örgütsel stratejik kararlar için kritik önem arz eden başarı faktörleridir. Bilgi geliştirmenin personel geliştirme ve personel özellikleri ile ilişkisi düşünüldüğünde, bu çalışma yenilik ve rekabetçilik arasındaki ilişkilerin anlaşılmasına yararlı görüşler sunmaktadır. Bu yaklaşım rekabetçi olabilmek için bilgi yönetiminin rolü ve bilgi geliştirmenin önemini ortaya çıkarmaktadır. Bu çalışma aynı zamanda; bilgi yönetimi, rekabetçilik ve yenilik arasındaki ilişkiye özel olarak yoğunlaşan kavramsal bir model de sunmaktadır.

Kaynakça

Barca M. (2002), “Yeni Ekonomide Bilgi Yönetiminin Stratejik Önemi”, I.Ulusal Bilgi, Ekonomi ve Yönetim Kongresi, Kocaeli, ss.517-527.

Barutçugil İ. (2002), Bilgi Yönetimi, Kariyer Yayıncılık, İstanbul.

Canbazoğlu T. (2000), “Yararlı Bilgi Yönetiminde İnsan Faktörü”, Türkiye Bilişim Vakfı Eğitim Seminerleri:17, İstanbul.

Carneiro A. (2000), “How Does Knowledge Management Influnce Innovation and Competitiveness?”, Journal of Knowledge Management, Volume 4, Number 2, ss.87-98.

Çalkıvık G. “Yeni Ekonomi ve Bilgi Yönetimi”, www.activefinans.com/ active/arsiv/sayı15/bilgi_yönetimi. htm.

Drucker P.F. (1994), Yeni Gerçekler, Çev. Birtane Karanakçı, Türkiye İş Bankası Kültür Yay., Genel Yayın No:315, Ankara.

Drucker P.F. (1992), “The New Society of Organizations”, Harward Business Rewiev, Sept.-Octb,ss.95-104.

Dura C. ve Hayriye Atik (2002), Bilgi Toplumu, Bilgi Ekonomisi ve Türkiye, Literatür Yayıncılık, İstanbul.

Durna U. (2002), Yenilik Yönetimi, Nobel Yayınevi, Ankara, 2002.

Earl M. (1991), Information Management, The Strategic Dimension, Oxford University Press., New York.

Erkan H. (1997), Bilgi Toplumu ve Ekonomik Gelişme, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, Genel Yayın No: 326, İzmir.

Griffin Ricky W. (1996), Management, Houghton Mifflin Company, Boston.

Karahoca D. ve Adem Karahoca (1998), Yönetim Bilişim Sistemleri ve Uygulamaları, Beta Yayınevi, İstanbul.

Köksal A. (1981), Bilişim Terimleri Sözlüğü, TDK Yayınları, No:476, Ankara.

Lewis Pamela S., Stephan H.Goodman, Patricia M.Fandt, (1995), Management, Challenges in the 21 st Century, West Publishing Company, St.Paul.

Nonaka I. (1999), “Bilgi Yaratan Şirket”, Bilgi Yönetimi, Harvard Business Review Serisi, MESS Yayın No:293, İstanbul, ss29-51..

Öğüt A. (2001), Bilgi Çağında Yönetim, Nobel Yayınları, Ankara.

Özgener Ş. (2002), “Global Ölçekte Değer Yaratan Bilgi Yönetimi Stratejileri”, I.Ulusal Bilgi, Ekonomi ve Yönetim Kongresi, Kocaeli,ss.483-495.

Sarıhan H.İ.(1998), Teknoloji Yönetimi, Desnet Yayınları, İstanbul.

Şimşek M.Şerif ve H.Bahadır Akın, (2003), Teknoloji Yönetimi ve Örgütsel Değişim, Çizgi Kitapevi, Konya. Yönetiminin yazi.asp/yaziid=22

http://www.bilgionline.com/yazi/