FİNANSAL KRİZLERİN BANKA BİRLEŞMELERİNE ETKİLERİ: Kasım 2000 ve Şubat 2001 Krizleri Çerçevesinde Kronolojik Bir Yaklaşım

Öz Günümüzde bankaların ekonomideki rolü salt bir “aracılık” işlevini aşmıştır. Türkiye gibi para ve sermaye piyasaları yeterince derinleşememiş ülkelerde bu işlevler ülke ekonomilerini ayakta tutar niteliktedir. Bankacılık sisteminin sağlıklı olması ülke ekonomileri için büyük kazançtır. Bu sistemin sağlıklı olarak kalabilmesi ve büyümesi için yapılan önemli uğraşlardan biri banka birleşmeleridir. Pek çok nedeni bulunmasına karşın banka birleşmelerinin önemli bir nedeni de yaşanan finansal krizlerdir. Az sayıda örnek dışında gönüllü banka birleşmelerinin görülmediği ülkemizde kamunun zorlamasıyla ve zorunluluktan kaynaklanan çok sayıda banka birleşmesi sözkonusu olmuştur. Bu zorunluluklar incelendiğnde yaşanan finansal krizlerin bunlarda büyük ölçüde etken olduğu görülmektedir. Şüphesiz yaşanan ve gelecekte yaşanması olası finansal krizler ve banka birleşmeleri arasındaki ilişkilerin irdelenmesi sektörün geleceği ve ülke ekonomisine etkileri açısından önemlidir.

Kaynakça

Charnes A., W.W.Cooper, A.Y.Lewin ve L.M.Seiford, “Data Envelopment Analysis: Theory, Methodology and Applications”Kluwer Academic Publishers, USA, 1995.

Çolak Ö.Faruk-Aslan Yiğidim (2001), Türk Bankacılık Sektöründe Kriz”, Nobel Yayın Dağıtım, Ekim, Ankara.

Karabulut Gökhan (2002), Gelişmekte Olan Ülkelerde Finansal Krizlerin Nedenleri, Der Yayınları, İstanbul.

Karacan Ali İhsan (1996), Bankacılık ve Kriz, Tütünbank, İstanbul.

Kindleberger Charles P. (1978), Manias, Panics and Crashes – A History of Financial Crises, John Wiley & Sons.

Parasız İlker (1999), M.Ansiklopedik Ekon. Sözlüğü, Ezgi Kit., Bursa.

Seiford L.M. ve A.I.Ali, “The Mathematical Programming Approach to Efficiency Analysis”, in Fried, H.O., C.A.K.Lovell ve S.S.Schmidt (Eds), The Measurement of Productive Efficiency, Oxford University Press, New York 1993, s.120-159.

Seyidoğlu Halil (1999), Uluslararası İktisat, Göz.Geç. 13. B., İstanbul.

Yay Turan, Gürkan Yay, Ensar Yılmaz (2001), Küreselleşme Süreci’nde Finansal Krizler ve Fin. Düzenlemeler, İTO Yay. No:2001-47, İst.

Aganor R.R., C.S. McDermott, E. M.Üçer (1997), “Fiscal Imbalances, Capital Inflows and the Real Exchange Rate the Case of Turkey”, IMF Working Papers, January 1997 WP/97/1, s.3.

Akgüç Öztin (1989), 100 Soruda T.’de Bankacılık, Gerçek Y., İstanbul.

Akgüç Öztin (2001), “Türkiye’de Bankacılık Bunalımı”, İSO, Nis. s.18.

Gorvett Jon (2001), “Turkısh Banks Sell Off”, Middle East, September, Issue 315, s.32.

Muradoğlu Gülnur (2002), “Globalizasyon, Dünya İle Bütünleşme ve Kriz”, Active Dergisi, Mart-Nisan 2002, s.22-25.

Özatay F. (1995), “1994 Krizinden Alınacak Dersler”, İşletme ve Finans Dergisi, Nisan, s.24.

Özbilen Şevki (2002), “Finansal Konsolidasyon ve Bankacılık Sektörüne Etkisi”, Finans Dünyası, Haziran, s.43-45.

Sak G., H.Ersel(1995), Working Capital Needs, Credit Dependence and Corporate Sector Response to Crises, Eastern Economic Association Conference, Newyork, March 17-19 1995.

Seiford L.M., “Data Envelopment Analysis:The Evolution of the State of the Art (1978-1995)”, Journal of Productivity Analysis, 1996, Vol.7, s.99-138.

Seiford L.M., ve R.M.Thrall, “Recent Developments in DEA: The Mathematical Approach to Frontier Analysis”, Journal of Econometrics, Vol.46, s.7-38.

Tunç Havva (2001), “Kriz ve Türkiye Ekonomisi”, İSO, Nisan, s.20-25.

Yeşiloğlu Talat (2001), “Piyasaya 4-5 Banka Egemen Olacak”, Capital, Sayı 6, s.155.

Serdar Sümer (1999), “Banka Birleşmeleri”, Active, Şubat-Mart, Sayı 5, s.10.

ASOMEDYA (2001), “Türkiye’de Bankacılık ve Finans Krizleri”, Dosya, Mart, s.39-57.

Global Bülten(2002), “Bankacılıkta Önemli Bir Konu: Mevduat Akışları”, Power-Global Bülten, Ocak, s.18.

Heggested Arnold A. (1987), Fundamentals of Mergers and Acquisitions, Editor: D. Johannes Jüttner – Tom Valentine, The Economics and Management of Financial Institutions, Longman, Melbourne. s.705.