A TİPİ VE B TİPİ KİŞİLİK YAPILARI VE BU KİŞİLİK YAPILARINI ETKİLEYEN FAKTÖRLERLE İLGİLİ BİR ARAŞTIRMA

Öz Fiziksel, zihinsel ve duygusal yönden pek çok farklılıklar gösteren insanlar, bunun sonucunda olayları ve olguları da farklı şekilde yorumlarlar. Bu farklılıklar kişiliğin temelini oluşturur. Kişilik insanların çevreyle ilişkilerini etkiler ve duygu, düşünce ve davranışlarına yön verir. A tipi davranış biçimine sahip birey aşırı rekabetçi, sabırsız, kendisini işine adamış ve zamana karşı duyarlıdır. B tipi davranış biçimine sahip bireyse, zamanla daha az çatışma halinde, yaşama karşı daha dengeli ve rahat bir yaklaşım içersindedir. Bu çalışmada, A ve B tipi kişilik yapısı ile bir takım değişkenler arasında ilişki araştırılmıştır. Sonuçta, bu değişkenlerden ailenin gelir düzeyi ve ailenin ikamet ettiği yer ile A ve B tipi kişilik yapıları arasında anlamlı bir ilişki bulunmuştur. Bundan başka kişilik yapısı ile; cinsiyet, bitirilen lise türü, üniversitede öğrenim görülen okul gibi demografik, çevresel ve sosyal değişkenler arasında ilişki gözlenmemiştir.

Kaynakça

Arkonaç, Sibel Ayşen (1998), Psikoloji: Zihin Süreçleri Bilimi, Alfa Bas. Yay., 2. B., İstanbul.

Atkınson, Rita L./Atkinson, Rıchard C./Smith, Edward E./Bem, Darly J./ Hoeksema, Susan Nolen (1996), Psikolojiye Giriş, Arkadaş Yay., Ankara.

Aytaç, Tufan (2002), “Eğitim ve Yönetimde Yeni Yaklaşımlar Zaman Yönetimi”, Bilim ve Aklın Aydınlığında Eğitim Dergisi, Temmuz, http://yayim.meb.gov.tr/yayimlar/sayi29/aytac.htm, 24. 05. 2003

Baltaş, Acar/Baltaş, Zuhal (2000), Stres ve Başaçıkma Yolları, 20. B., Remzi Kitapevi, İstanbul.

Baymur, Feriha (1994), Genel Psikoloji, 11. B., İnkılap Kitapevi, İstanbul.

Erdoğan, İlhan (1991), İşletmelerde Davranış, İ.Ü. İşletme Fakültesi Yay. No: 242, İstanbul.

Güney, Salih (2000), Davranış Bilimleri, 2. B., Nobel Yay., Ankara.

Luthans, Fred (1995), Organizational Behavior, 7. B., Literatür Yay., İstanbul.

Moorhead, Gregory/Grıffın, Ricky, W. (1992), Organizational Behavior, 3. B., Houghton Mifflin Company, Boston.

Onur, Bekir (2000), Gelişim Psikolojisi: Yetişkinlik, Yaşlılık, Ölüm, 5. B., İmge Kitapevi, Ankara.

Sdorow, Lester M. (1998), Psychology, 4. B., Mc Graw Hill, Boston.

Şimşek, Şerif/Akgemici, Tahir/Çelik, Adnan (2001), Davranış Bilimlerine Giriş ve Örgütlerde Davranış, Geliştirilmiş 2. B., Nobel Yay., Ankara.

Turul, Özge (2000), http://www.radikal.com.tr/2000/03/07/insan/zor. shtml, (15. 05. 2003).

Yanbastı, Gülgün (1990), Kişilik Kuramları, Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Yayınları, İzmir.

http://www.muttrafik.8m.com/stres.html, (27. 05. 2003).