1990 SONRASI GELİŞMELERLE KARS-ARDAHAN-IĞDIR ÜÇGENİ

Öz Bu çalışmayla, Kars- Ardahan- Iğdır illerinin bulunduğu bölgenin 1990 yılında eski Sovyet Rusya’nın dağılmasıyla, artan önemi vurgulanmaya çalışılmaktadır. Ayrıca, yakalanan fırsatların iyi değerlendirilebilmesi için nelerin yapılabileceğine de değinilmektedir. Temel amaç ise, kamu ve özel sektörün dikkatini bölgeye çekmek ve ülke hedeflerinin gerçekleşebilmesi için alternatifleri tartışmaktır.

Kaynakça

Aktan, Coşkun Can, “Türkiye’de Bölgelerarası Dengesizlik Sorunu ve Çözüm Önerileri”, Hak-İş Konfederasyonu Yayını, Ankara 2002.

Berberoğlu, Enis, “Iğdır’ın Sınır Ticareti Refahı”, Hürriyet, 6 Ekim 1999.

Berberoğlu, Enis, “Nahçıvan’ın Arkasında Durmak Kaç Paradır?”, Hürriyet, 7 Ekim 1999.

Cornel, Svante, “Ermenistan’la Sınır Kapısının Açılması Türkiye’ye Zarar Verir”, Zaman Gazetesi, Yorum Sayfası, 26.06.2003.

Demirkuş, Tülay, “Biyogazın Önemi ve Ekonomik Yönden İncelenmesi”, İktisadi Araştırmalar Vakfı, Ardahan İlinin Ekonomik Kalkınması Semineri, İstanbul, 1998.

DİE, Kesin Nüfus Sayım İstatistikleri, 1990 ve 2000.

Dinler, Zeynel, Bölgesel İktisat, Ekin Kitabevi Yayınları, Bursa 2001.

Doğu Anadolu İhracatçılar Birliği, “1 Ocak- 31 Aralık 2002 Tarihleri Arasında İl Bazında Gerçekleşen İhracat”, Erzurum, 2003.

Doğu Anadolu Projesi (DAP) Ana Planı, İnşaat ve Ticaret Sektörü Mevcut Durum Analizi Taslağı, Haziran 1999.

DPT, İller ve Bölgelere Göre Çeşitli Göstergeler,2002.

Feıgl, Erich, AMyth of Error, Amalthea, 1999.

Fındıkçı, Aydın, Kars’taki Yeni oluşumun Ekonomik, Sosyal ve Siyasi Etkileri, İmaj Yayıncılık, Ankara, 2003.

Gerni, Cevat, “Gümrük Birliği I”, Palandöken Gazetesi, Erzurum, 1999.

Halaçoğlu, Yusuf, Ermeni Tehciri, Babıali Kültür Yayıncılığı, İstanbul 2004.

Jacquemın, Alexis, Andre SAPIR, “International Trade and Integration of The European Community”, European Economic Review 32 (1988), 1439- 1449, North-Holland.

Kantarcı, Şenol, Kamer Kasım, İbrahim Kaya, Sedat Laçiner, Ermeni Sorunu El Kitabı, SAEMK (Stratejik Araştırma ve Etüdler Milli Komitesi) ve ASAM Ermeni Araştırmaları Enstitüsü, Ankara 2002.

Karabıyık, Osman, Türk-Ermeni Münasebetlerinin Dünü-Bugünü, Hizmet Gazetecilik ve Matbaacılık, İstanbul 1984.

Karabulut, Kerem, “Iğdır Ekonomisinin Gelişmesinde Ticaretin ve Özellikle Sınır Ticaretinin Yeri ve Önemi”, İktisadi Araştırmalar Vakfı, Iğdır İlinin Ekonomik Kalkınması Semineri,Iğdır, 2000.

Kızıltan, Alaattin, Erzurum’un Kalkınmasında Ulaştırma Altyapısı ve Bulunduğu Bölgenin Doğu’ya Açılımı, EKEV Akademi dergisi, Yıl 7, Sayı 17, Güz 2003.

Korkmaz, Esfender, Krizin Bilançosu: Zengin Devlet Fakir Millet, Enes Mat. Ltd. Şti., İstanbul 2004.

Korkmaz, Esfender, Kriz Geliyorum Dedi, Lebib Yalkın Matbaası, İstanbul 2002.

Ntv, Euro- Vizyon Programı, 07.07.2001.

Okuno, Nobuhiro, Tadashi Yagı, “Public Investment And Interregional Output- Income Inequalities”, Regional Science And Urban Economics, 20 (1990) 377-393, North-Holland.

Resmi Gazete, Sayı: 25075, 10 Nisan 2003.

Satıcı, Oğuz, Kars Kent Kurultayı 2 (Yapılan Konuşma), Kars 2004.

Seckelmann, Astrid, “Domestic Tourism-A Change For Regional Development İn Turkey?”, Tourism Management 23 (2002), 85-92.

Seyidoğlu, Halil, Ekonomik Terimler (Ansiklopedik Sözlük), Güzem Yayınları , Ankara, 1992.

Seyidoğlu, Halil, Uluslar Arası İktisat, Güzem Yayınları, Ankara, 1996.

Smıth, Richard D., Foreign Direct Investment And Trade İn Health Service: Areview Of The Literature, Social Science &Medicine, Elsevier, 2004.

Sönmez, Muammer, Sınır ve Kıyı Ticareti, Yaylacık Matbaası, Erzurum, 1995.

Sönmez, Mustafa, İşte Eseriniz 100 Göstergede Kuruluştan Çöküşe Türkiye Ekonomisi, İletişim Yayınları, İstanbul, 2003.

Thırwall, A. P., “Trade Agreements, Trade Liberalization And Economic Growth: A Selective Survey, African Development Review, Vol. 12, December 2000.

Tusam (Türkiye Ulusal Güvenlik Stratejileri Araştırma Merkezi), Türkiye- Ermenistan İlişkileri Raporu 2004.

Van Ticaret Ve Sanayi Odası, Bölgemizin Sorunları ve Çözüm Önerileri, Bölge Ticaret ve Sanayi Odaları Tarafından Tespit Edilen Ortak Sorunlar ve Çözümleri Toplantı Kitapçığı, Van.