Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi

Yıl 2009 , Cilt 42 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Teaching turkish as a foreign language and problems encountered

Yazar kurumları :
Ankara University Faculty of Educational Sciences1
Görüntülenme :
702
DOI :
Özet Türkçe :

Günümüzde Türkçe yabancı dil olarak üniversitelere bağlı dil kurslarında okullarda veya özel kuruluşlara bağlı dil okullarında, aşamalı kur sistemiyle, öğretilmektedir. Araştırmamızda, bu alanda çalışan öğretim elamanlarının da görüşleri alınarak yabacı dil olarak Türkçenin öğretiminde karşılaşılan sorunlar ele alınmıştır. Araştırma, örnek olay incelemesi olarak yapılmıştır. Verilerin toplanmasında nitel araştırma tekniklerinden yarı yapılandırılmış görüşme tekniği kullanılmıştır. Araştırmanın katılımcıları, yabancılara Türkçe öğreten en az on yıl deneyimli öğretim elemanlarıdır. Öğretim elemanları üniversitelere bağlı iki ve Milli Eğitime bağlı özel bir okulda çalışmaktadırlar ve araştırmaya gönüllü olarak katkıda bulunmuşlardır. Çalışmaya katılan öğretim elamanlarının görüşlerinden hareketle günümüzde yabancı dil olarak Türkçenin öğretiminde karşılaşılan güçlükler tanımlanmıştır. Türkçenin yabancı dil olarak öğretiminin, uzun bir geçmişe sahip olmaması nedeniyle, öğretim programları, öğrenci gereksinimlerine ilişkin araştırmalar çok değildir. Bu nedenle yabancılara Türkçe öğretimine ve öğretilirken karşılaşılan sorunlara ilişkin çok yönlü tanımlamalara ve bunlara koşut araştırmalara gereksinim vardır. Bu çalışmada, yabancılara Türkçe öğretiminde karşılaşılan sorunlar, öğretim programları, öğretim ortamları ve öğrenenler açısından ele alınmıştır. Sorunlar tanımlandıktan sonra yorumlanarak değerlendirilmiş ve çözüm önerilerinde bulunulmuştur.

Özet İngilizce :

Currently, Turkish courses as a foreign language are provided by the schools, the language schools subject to universities, or the language schools subject to private institutions through different levels of course curricula. The study covers the problems encountered in the teaching of Turkish as a foreign language and the considerations of the teaching staff of this field. The study is a qualitative study. The data analysis is carried out via semi-structured interviews. The participants of the study comprise the teaching staff that is experienced in the teaching of Turkish as a foreign language for a period of 10 years at least. The voluntary teaching staff is employed both in two schools subject to universities and a private school subject to the Ministry of Education. The problems encountered in the teaching of Turkish as a foreign language are identified under the light of the teaching staff’s voluntary considerations. On account of the occasion that the teaching of Turkish as a foreign language does not have a long history, there are few investigations regarding the education programs and the students’ needs. Therefore, it is necessary that multi-aspect identifications in regard to the teaching of Turkish as a foreign language and its problems in addition to the relevant studies be carried out. Ultimately, this study dwells on the problems encountered in the teaching of Turkish as a foreign language in terms of education programs, education environments and the students. Following the identification of the problems, they are expounded and some resolutions as to these problems are put forward.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :