Çocuklarda Vergi Bilinci Oluşturmaya Yönelik internet Sayfası Tasarımı

İlköğretim çağındaki öğrencilerden başlayarak toplumdaki tüm bireylerin vergi konusunda bilgilendirilmesi gerekir. Bu amaçla Millî Eğitim Bakanlığı ile Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı arasında iş birliği yapılarak, çocuklarda vergi bilinci geliştirmeye yönelik eğitim-öğretim materyali ve internet sayfası hazırlanması amacıyla bir protokol imzalanmıştır. Bu proje ile çocuklarda çocukların vergi ile ilgili olumlu tutum oluşturmaları ya da mevcut tutumlarını olumlu yönde değiştirmeleri hedeflenmektedir. Bu çalışmada, İlköğretim okullarının 3., 4. ve 5. sınıflarında öğrenim gören 10–12 yaşlarındaki öğrencilere vergi bilinci vermek için bir internet sayfası tasarlanmış ve geliştirilmiştir. Öğrencilerin %87'si internet sayfasını olumlu bulmuşlardır. Ayrıca, öğrencilerin %27'si ise internet sayfası ile ilgili olarak daha fazla etkinliğin ve oyunların olması gerektiğini belirtmiştir
Anahtar Kelimeler:

İnternet, Vergi, Vergi Bilinci

THE INTERNET PAGE DESIGN FOR CREATING TAX AWARENESS IN CHILDREN

Elementary-age students, starting from the tax on all individuals in society must be informed. For this purpose, the Ministry of National Education with Ministry of Finance and Revenue Administration is made between business units, tax awareness in children to develop education materials and web pages for the preparation of a protocol was signed. This project positive attitudes in children about children's taxes or to create positive change in attitudes to existing targets. In this study, A internet page was designed and developed for Primary schools students educating at 3, 4 and 5 whom has 10–12 years old to give awareness of tax. 87% of students have found a positive web page. In addition, 27% of students in relation to the web page should be stated more events and games

Kaynakça

Aksüt, Mehmet, Özer, İbrahim, Gündüz, Ayasun ve Kaşıkcı, Pınar. (2008). İlköğretim Öğrencilerinin İnternetten Yararlanmalarına İlişkin Anne- Baba Tutumlarının Değerlendirilmesi, Akademik Bilişim 2008, Sayfa: 475- 479.Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Çanakkale.

Biçer, Yalın. (2006). Türkiye’de Kayıt Dışı Ekonomiyi Önlemeye Yönelik Vergi Politikaları ve Değerlendirilmesi, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Süleyman Demirel Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü. Isparta.

Cansız, Harun. (2006). Vergi Mükelleflerinin Vergiyi Algılama Hakkın- daki Görüşleri: Afyonkarahisar İli Örneği, Afyon Kocatepe Üniversitesi, İkti- sadi Ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, CILT: VIII, Sayı: 2, Afyon. s. 115-138

Çataloluk, Cuma. (2008). Vergi Karşısında Mükelleflerin Tutum ve Dav- ranışları, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, sayı: 20, s. 213–228. Konya.

Orhaner, Emine. (2006). Maliye Ders Kitabı, Tutibay Yayınları, İstanbul.

Öğülmüş, Selahiddin, Babadoğan, Cem, Kutlu, Ömer, Çakır, Hüseyin, İnal, Sezgin, Karyağdı, Nazmi, Babadoğan, Meltem ve Tokgönül, Dilek. (2009). Vergibilir: Çocuklarda Vergi Bilinci Geliştirme Eğitimi Programı. 3– 5.Sınıf Öğrenci ve Öğretmen Kitabı. Gelir İdaresi Başkanlığı.

Özdemir, Ali Rıza ve Ayvalı, Hasan. (2007). Vergi Bilincine Sahip Birey- lerin Fiş veya Fatura Alma Duyarlılığını Etkileyen Faktörler, Maliye Dergisi, Sayı 153, sayfa: 51-73.

Ömürbek, Nuri, Çiçek, Hüseyin Güçlü ve Çiçek, Serdar. (2007). Vergi Bilinci Üzerine Bir İnceleme: Üniversite Öğrencileri Üzerinde Yapılan Anketin Bulguları, Maliye Dergisi, Sayı 153, Sayfa: 102–122.

Sağbaş, İsa ve Başoğlu, Adem. (2005). İlköğretim Çağındaki Öğrencile- rin Vergileri Algılaması: Afyonkarahisar İli Örneği. Afyonkarahisar Kocatepe Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi. 7 (2), 123–144.