AİHM’nin Kürtajla İlgili Kararlarındaki Etkililik İradesi ve Toplumsal Cinsiyet İlişkisi

Kürtaj etik, hukuk ve toplumsal cinsiyet gibi birçok bağlamda uzun yıllardır

ECHR’S EFFICIENCY WILL ON DECISIONS ABOUT ABORTION AND ITS RELATIONS WITH GENDER

Abortion is a topic which has been discussed for years in different contextssuch as ethics, law and gender. These discussions are made within the scopeof women rights and life of the foetus. There are decisions of ECHR aboutabortion within the frame of Right to Life and Right to Respect for Private andFamily Life. In this study, it has discussed whether it is a right or should it beconsidered as a forbidden act or is abortion a necessity. Attitude of the courttoward abortion has been evaluated in the light of gender inequalities. In thiscontext, how ECHR approaches to abortion is handled. The results achievedabout court’s efficiency will on abortion in the context of sensibility for genderequality have been shared.

Kaynakça

ALBAYRAK Gökhan / ÖZDEMİR Didem: ‘Fetüs v. Kadın Hakları İnsanHakları ve Karşılaştırmalı Hukuk Açısından Kürtaj Sorunu’ Güncel HukukDergisi içinde, S. 7-103, 2012, ss. 44-46.ALTIPARMAK Saliha / ÇİÇEKLİOĞLU Meltem / YILDIRIM Gülay:‘Abortus ve Etik’, Cumhuriyet Tıp Dergisi içinde, S. 31, 2009, ss. 84-90.BECKWITH Francis J.: ‘Thomson’s “Equal Reasonableness” Argument forAbortion Rights: A Critique’, American Journal of Jurisprudence içinde S. 49,2004, ss. 185-198.CEVİZCİ Ahmet: Uygulamalı Etik, Say Yay, İstanbul 2013.HALDANE John / LEE Patrick:‘Aquinas on Human Ensoulment Abortionand the Value of Life’ Philosophy içinde S. 78/2, 2003, ss. 255-278.HOLOWKA Jacek: “Abortion”, 20 JRE içinde, 2012, ss. 285-310.HURST Palmer E. / HURST Christina A.: ‘Baby Steps: The European CourtOf Human Rights Moves Closer to Protecting the Unborn in Parrillo v. Italy’Journal of Global Justice and Public Policy içinde, S. 2/155, 2015, ss. 155-163.KACZOR Christopher: The Ethics of Abortion: Women’s Rights, HumanLife, and the Question of Justice, Routledge Press, 2011.KARACAN Olcay: İhtimam Etiği Bağlamında Hukuk Eğitimi, AÜSBEYayınlanmamış Doktora Tezi, Ankara 2017.KAYA Funda: Peter Singer’ın Faydacı Etik Görüşü Çerçevesinde KürtajınDeğerlendirilmesi, AÜSBE Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ankara 2014.KUÇURADİ İoanna: “Yaşama Hakkı ve Yirmi Birinci Yüzyılda Bazı Gerektirdikleri”,İnsan Hakları Kavramları ve Sorunları içinde, Türkiye Felsefe KurumuYay, Ankara 2011, ss. 113-125.LAW Stephen: Büyük Filozoflar (Çev. Feza Çakır), İnkılap Yay, İstanbul2011, s. 247.MACKINNON Catharine: Feminist Bir Devlet Kuramına Doğru, MetisYay, İstanbul 2003.MACKINNON Catharine: Toward a Feminist Theory of The State, HarvardUniversity Press, 1989.MARGOLIN Tatyana A.: ‘Abortion as a Human Right’, Women’s RightsLaw Reporter içinde, S. 29, C. 2-3, 2007-2008, ss. 77-97.MCCOURT K. Mark: ‘Abortion’, Legal Medical Quarterly içinde, S. 12-16,1988, s. 1-15.METİN Sevtap: Biyo-tıp Etiği ve Hukuk, On İki Levha Yay, İstanbul 2010.ORBAY YÜCEL Seda: “Kürtaj Tartışmalarının Görünmez Kıldığı AdaletsizliğiGörmek”, Gaile içinde, S. 410, 2017.SINGER Peter: Pratik Etik (Çev. Nedim Çatlı), İthaki Yay, İstanbul 2015.STEINBOCK Bonnie: “Mother-Fetus Conflict”, A Companion to Bioethics(Ed. Helga KUHSE and Peter SINGER) içinde, Blackwell Publishing, 2009,s. 151.THOMSON Judith Jarvis: ‘A Defense of Abortion’, Philosophy and PublicAffairs içinde, S. 1, C. 1, 1971, ss. 47-66.UYGUR Gülriz: ‘Toplumsal Cinsiyet ve Adalet: Hukuk Adaletsizdir’ AnkaraBarosu Dergisi içinde, S. 4, 2015, ss. 121-132.UYGUR Gülriz: Hukukta Adaletsizliği Görmek, Türkiye Felsefe KurumuYay, Ankara 2013.WARREN Mary Anne: “Abortion”, A Companion to Bioethics (Ed. HelgaKUHSE and Peter SINGER) içinde, Blackwell Publishing, 2009, ss. 140-148.AİHM KARARLARICase of A,B and C v. Ireland, Application no. 25579/05, 16.12.2010.Case of Evans v. The United Kingdom, Application no. 6339/05, 10.04.2007.Case of Parrillo v. Italy, Application no. 46470/11, 27.08.2015.Case of Vo v. France, Application no. 53924/00, 08.07.2004.İNTERNET KAYNAKLARIhttp://abortion-clinics.eu/abortion-europe/ (Erişim Tarihi: 24.03.2018).http:/ abortion-clinics.eu/abortion-europe/abortion-prohibited/ (ErişimTarihi: 24.03.2018).http://www.tdk.gov.tr/index.php?option=com_gts&arama=gts&guid=TDK.GTS.5aa6ed54445d30.13129057 (Erişim Tarihi: 12/03/2018).