TÜRKİYE’DE DOLAYSIZ YABANCI SERMAYE YATIRIMLARININ EKONOMİK BÜYÜME ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: UYGULAMALI BİR ÇALIŞMA

Öz Gelişmekte olan ülkelerin ekonomik kalkınma yolundaki en önemli engellerinden birisi, yurtiçi sermaye birikimlerinin yetersizliğidir. Bu açığı azaltmak için önerilen alternatif yaklaşımlardan birisi de ülkeye dolaysız yabancı sermaye girişini artırmaktır. Bu anlamda teori, dolaysız yabancı sermaye yatırımlarının ekonomik büyümeye olumlu katkısından söz etmektedir. Bu çalışmada, Türkiye’de sözü edilen katkıyı ya da etkiyi görebilmek için korelasyon analizi yapılarak, teoriyi destekleyip desteklemediği incelenmiştir. Ayrıca, Dolaysız yabancı sermaye yatırımlarının Türkiye’de ekonomik büyüme üzerindeki etkiyi görebilmek için Cobb-Douglas Üretim fonksiyonundan hareketle ekonometrik bir analiz yapılmıştır. Analizin bulgularına göre, Türkiye’de dolaysız yabancı sermaye yatırımlarının GSMH artışı üzerinde pozitif bir etkisi vardır.

Kaynakça

Adanur Alkan, N.(2006), “Türkiye’de Yabancı Sermaye Yatırımları”, (http://www.dtm.gov.tr /ead/ DTDERGI /ten 97/2 .htm), (Erişim Tarihi: 14.03.2006)

Akgül, A. (2003), İstatistiksel Analiz Teknikleri, Emek Ofset Ltd.Şti., Ankara.

Alkin, E.(2005), “Büyüme-İstikrar-Yabancı Sermaye İlişkisi”, TC Merkez Bankası (http //www.tcmb.gov.tr /yeni/ evds/yayin/ kitaplar/),(Erişim Tarihi:08.04.2005)

Baykal, M.(2005) “Benefits of FDI For Developing Countries and The Case of Turkey”, http://www.biibf.comu.edu.tr /mehmetbaykal.pdf, (Erişim Tarihi: 08.04.2005)

Boratav, K,(2001) “2000-2001 Krizinde Sermaye Hareketleri” http www.bilkent .edu.tr /~yeldanbs / Yazilar_Uye/ Boratav_agu01).(Erişim Tarihi:16.03.2006)

Bozer, A.(2005), “Türkiye’de Yabancı Sermayeli Firmalar, Sorunları, Gelişme Perspektifleri(Dünü ve Bugünü)”, TC Merkez Bankası, (http /www.tcmb .gov.tr/ yeni /evds/yayin/ kitaplar/),(Erişim Tarihi: 08.04.2005)

Buckley, P.J.(2006), “Stephen Hymer: Three Phases, One Approach?”, International Business Review, (15), pp.140-147.

Djankov, S. H.(2000), “Foreign Investment and Productivity Growth in Czech Enterprises”, The World Bank Economic Review, 14(3), 1358-1393

Dunning, J.H(2006), “When I Met Hymer:Some Personal Recollections”, International Business Review, (15), pp:115-123

Gao, T.(2004), “Foreign Direct İnvestment and Growth Under Economic İntegration”, Journal of International Economics, xxx- xxx.(www.elsevier.com/locate/econbase) pp:1-18.

Görgün, T,(2004), Dolaysız Yabancı Sermaye Yatırımlarının Tarihsel Gelişimi Çerçevesinde Yatırımların Geliştirilmesinin Etkin Kurumsal Yapılanmaları, Uzmanlık Tezi, T.C Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı, İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi.

Gujaratı, D.N. (1988), Basic Econometrics, Second Ed., Mc Graw-Hill Book Company, new York.

Hosseini, H.(2005), “An Economic Theory of FDI: A Behavioral Economics and Historical Approach”, The Journal of Socio-Economics, (34), pp.528-541.

Hoti, S.(2004),” An Empirical of İnternational Capital Flows for Developing Countries”, Mathematics and Computers in Simulations, Number:64, pp:143-160

Intriligator, M.D., Bodkin, R.G., Hsiao, C., (1996) Econometric models, Techniques & Applications , Second ed. NJ:Prentice Hall.

Kindleberger, C.P(1971), American Business Abroad:Six Lectures On Direct Investment, Third Edition, Yale University Press.

Kula F.(2003), “Uluslararası Sermaye Hareketlerinin Etkinliği: Türkiye Üzerine Gözlemler”, Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt 4, Sayı 2, ss:141-154

Lİ, H, Liu, Z,Rebelo.L.R.(1998), “Testing the neoclassical Theory of Economic Growth:Evidence from Chinese Provinces”, Economic of Planning, 3(2/3), 117-132

Marwah, K., Klein.L.R(1998), “Economic Growth and Productivity Gains from Capital İnflow: Some Evidence for India”, Journel of Quantiative Economics, 14(1), 81-108

Özdamar, K., (2004), Paket Programlar ile İstatistiksel Veri Analizi-1, Kaan Kitabevi, Eskişehir.

Özdamar, K., (2004), Paket Programlar ile İstatistiksel Veri Analizi-2, Kaan Kitabevi, Eskişehir.

Öztürk, L,(2004), Serbest Bölgelerdeki Doğrudan Yabancı Sermaye Yatırımları: Dünyadaki Uygulamalara Teoriler Işığında Bir Bakış, Akdeniz Üniversitesi İ.İ.B.F Dergisi,(7), 110-128.

Ramirez, M.D.(2000), “Foreign Direct Investment in Mexico: A Cointegration Analysis”, Journel of Development Studies, 37(1) 138-162

Seyidoğlu, H.(2000), Uluslararası İktisat –Teori -Politika-Uygulama-, Güzem Yayınları, İstanbul

Sun, H,(1998), “Macroeconomic İmpact of Direct Foreign İnvestment in China:1979-1996”, The World Economy, 2(5), 675-694

Şahin, H.(2002), Türkiye Ekonomisi, Ezgi Kitabevi Yayını, Bursa.

Şimşek, M.(2004), Dışa Açık Ekonomilerde İktisat Politikaları, Türkmen Kitabevi Yayını, İstanbul.

Töre, N.(2005), “Dünyada Yabancı Sermaye Akımları”, TC Merkez Bankası. (http //www.tcmb.gov.tr /yeni/ evds/yayin/ kitaplar/), (Erişim Tarihi:08.04.2005)

Unctad (2001), World Investment Report: Trends and Determinants, United Nations.

Verbeek, M.(2000), A Guide Modern Econometrics. New-York:John Wilet & Sons, Ltd.

Yıldırır, H.(2003), “Yabancı Sermaye ve ABD’ye Yönelik Portföy Yatırımları”, Endüstri İlişkileri ve İnsan Kaynakları Dergisi, Cilt 5, Sayı 2,(http://www.isguc.org/arc_view.php?ex=157), (Erişim Tarihi: 08.04.2005)

http:// www. abgs .gov.tr/ up2003 /up_files /pdf/III-ekonomik _kriterler .pdf(Erişim Tarihi:11.04.2005)

http://www.öib. gov. tr/ program /uygulamalar/ yillara_gore. htm(Erişim Tarihi:14.04.2005)

http://www.muhasebat.gov.tr/ekogostergeler/index.asp(ErişimTarihi:14.04.200)

http://www.ilo.org/ (Erişim Tarihi:16.04.2005)

http://www.treasury.gov.tr/stat/yabserm (Erişim Tarihi:08.04.2005)