Postmodernist Bir Yaklaşımla Yabancı Dil Öğretiminde Yazının Yeri

Bu çalışmada, postmodernleşen yaşamlarımız içinde eğitim sorunsalı, yabancı dil öğretiminde yazının yeri ekseninde irdelenmiş ve elektronik bir çağın kitap okuma alışkanlığı olmayan öğrencilerine, kitap okuma alışkanlığının nasıl kazandırılabileceği sorgulanmıştır.

Postmodernist Bir Yaklaşımla Yabancı Dil Öğretiminde Yazının Yeri

 This article aims to study education problem in postmodern era frame of foreign language education and to allow student to become addicted to read. 

Kaynakça

KAYNAKLAR AKARSU, Bedia (1988), Wilhelm von Humbolt’da Dil-Kültür Bağlantısı, Remzi Yay., İstanbul.

BAUDRILLARD, Jean, (1988), “Simulacra and Simulations”, Selected Writings, ed. M. Poster, Polity Press, Cambridge, s. 166-182. (İçinde: KUMAR, Krishan (1999), Sanayi Sonrası Toplumdan Postmodern Topluma, Çev. M. Küçük, Dost Yay., Ankara, s. 150).

BELL, Daniel (1978), Cultural contradictions of capitalism, Basic Boks, Inc., Publishers, New York, s.148. (İçinde: KÜÇÜK, Mehmet (2000), Modernite Versus Postmodernite, Vadi Yay., Ankara, s. 59). BEST, S.-KELLNER, D. (1998) , Postmodern Teori, Çev. M. Küçük, Ayrıntı Yay., İstanbul.

BOGDAL, Klaus M. (1993), “Mein ganz persönlicher Duft. Das Parfum, die Didaktik und der Deutschunterricht”, Diskussıon Deutsch, 24, s. 124-133.

CONNOR, Steven (2001), Postmodernist Kültür, Çev. D. Şahiner, YKY, İstanbul.

DAHRENDORF, Malte (1980), “Kinder und Jugendliteratur im bürgerlichen Zeitalter. Beitraege zu ihrer Geschichte”, Kritik und Didaktik, Scriptor, Königstein.

ECO, Umberto (2001) , Açık Yapıt, Çev. P. Savaş, Can Yay., İstanbul. FEATHERSTONE, Mike (1996), Postmodernizm ve Tüketim Kültürü, Çev. M. Küçük, Ayrıntı Yay., İstanbul.

FIEDLER, Leslie (1994),”Überquert die Grenze, Schliesst den Graben”, Roman oder Leben, Hrsg. von. Uwe Wittstock, Reclam Verlag, Leipzig, s. 14-39.

FREUND, Elisabeth (1987), The Return of The Reader, Methuen, New York. (İçinde: ROSENAU, P. M. (1998), Post- Modernizm ve Toplum Bilimleri, Çev. T. Birkan, Ark Yay., Ankara, s. 74- 75). HARVEY, David (1997), Postmodernliğin Durumu, Çev. S. Sarman, Metis Yay., İstanbul.

Postmodernist Bir Yaklaşımla Yabancı Dil Öğretiminde Yazının Yeri HUYSSEN, Andreas (1999), Alacakaranlık Anıları, Çev. K. Atakay, Metis Yay., İstanbul.

ISER, Wolfgang (1974), The Implied Reader, J. Hopkins University Press, Baltimore . (İçinde: ECO, Umberto (1996), Anlatı Ormanlarında Altı Gezinti, Çev. K. Atakay, Can Yay., İstanbul, s. 25).

JAMESON, Fredric (1994), Postmodernizm, Çev. N. Plümer, YKY, İstanbul. KAMMLER, Clemens (1996) , “Lieber Monsieur Süskind, danke! Oder: Kann Schule die Lust am Lesen fördern?”, Deutschunterricht, 48 H 3, s. 5-10.

KURUYAZICI, Nilüfer (1990-1991/2007), “Vorschlaege Zu Einem Lernorientierten Literaturunterricht” (2. Germanistik Sempozyumu’nda -Sakarya/İstanbul 1990- bildiri olarak sunulan yazı, 1991’de Ankara Germanistik Bildirileri’nde yayımlanmıştır), Yabancı Dil Eğitimi Bölümlerinde Edebiyat Öğretimi, Editör: Ali O. Öztürk, Anı Yay., Çanakkale, s. 17-22.

LAZAR, G. (1993), Literature and Language Teaching, Cambridge University Press, Cambridge. (İçinde: ERTEN, İsmail H.- RAZI, Salim (2004, 2005), “Yabancı Dilde Yazılmış Kısa Öykülerin Yerelleştirilmesinin Okuduğunu Anlama ve Yabancı Dil Öğrenmedeki Yeri”, 18 Mart Üni. Eğitim Fak. Alman Dili Eğitimi Anabilim Dalı 4. Uluslararası Dil, Yazın ve Deyişbilim Sempozyumu Bildirileri, Çanakkale, s. 573-581).

LYOTARD, Jean F. (1990), Postmodern Durum, Çev. A. Çiğdem, Ara Yay., İstanbul. LYOTARD, Jean F. (1998), “Postmoderne Dönüş”, Modernizmin Serüveni, Yay. Haz. Enis Batur, YKY., İstanbul, s. 20-21.

MC LUHAN, Marshall (1964), Understanding Media, New York: Signet. (İçinde: BEST, S.-KELLNER, D. (1998) , Postmodern Teori, Çev. M. Küçük, Ayrıntı Yay., İstanbul, s. 149) MORAN, Berna (1994), Edebiyat Kuramları ve Eleştiri, Cem Yay., İstanbul.

ÖZBAY, Yaşar (2001), Gelişim ve Öğrenme Psikolojisi, Erol Yay., Trabzon.

Funda KIZILER 42 PENNAC, Daniel (1992), Comme un Roman, Paris. (İçinde: KAMMLER, Clemens, “Lieber Monsieur Süskind, danke! Oder: Kann Schule die Lust am Lesen fördern?”, Deutschunterricht, 48 (1996) H 3, s. 5-10). PELZ, H. (1977), Pragmatik und Lernzielbestimmung im Fremdsprachenunterricht, Heidelberg Ver., Heidelberg.

POLAT, Tülin (2006), “Değişimler ve Yenileşmeler Bağlamında Çok Öğeli Bir Süreç Olarak Yabancı Dil Eğitimi”, Bellek, Mekan, İmge, Multilingual, İstanbul.

POLAT, Tülin (1993), “Yazınsal Metinler ve Yabancı Dil Olarak Almanca Öğretimi ”, İstanbul Üni. Edebiyat Fak. Alman Dili ve Edebiyatı Dergisi, Sayı VIII, İstanbul, s. 181-189.

POSTMAN, Neil (1995), Çocukluğun Yokoluşu, Çev. K. İnal, İmge Yay., Ankara. ROSENAU, Pauline M. (1998), Post-Modernizm ve Toplum Bilimleri, Çev. T. Birkan, Ark Yay., Ankara .

SARUP, Madan (1997), Postyapısalcılık ve Postmodernizm, Çev. A. B. Güçlü, Ark Yay., Ankara .

SAVAŞ, Bekir (2004,2005), “Okuma Etkinliği İçin Kullanılan Çocuk Edebiyatı Eserlerindeki Okunabilirlik Sorununun Uygulamalı Dilbilim Açısından Değerlendirilmesi”, 18 Mart Üni. Eğitim Fak. Alman Dili Eğitimi Anabilim Dalı 4. Uluslararası Dil, Yazın ve Deyişbilim Sempozyumu Bildirileri, Çanakkale, s. 497-507.

SAYIN, Şara ( 1989), “Yabancı Dil Olarak Almanca Öğretiminde Yazın Eğitiminin Yeri”, İstanbul Üni. Edebiyat Fak. Yabancı Diller Eğitimi Bölüm Dergisi Dilbilim VIII, Sayı 8, İstanbul, s. 13-21. SÜSKIND, Patrick (1985), Das Parfum, Diogenes Verlag, Zürich. ŞAYLAN, Gencay (1999), Postmodernizm, İmge Yay., Ankara. WALTERS, F. (1996), Sanat Eğitiminin Geleceği, Alman Kültür Merkezi Yay., Ankara.

WELSCH, Wolfgang (2002), Unsere Postmoderne Moderne, Akademie Ver., Berlin.

YAVUZER, Haluk (2006), “Çocuk ve Gençlerde Okuma Kültürü”, Milliyet-Kitap Dergisi, Haziran s.10.