İŞKOLİKLİK VE BENLİK SAYGISI ARASINDAKİ İLİŞKİDE ÖRGÜTSEL DESTEĞİN ARACILIK ROLÜ: SAĞLIK SEKTÖRÜNDE BİR ARAŞTIRMA

Öz Bu çalışma, çalışanlarda işkoliklikle benlik saygısı ilişkisinde algılanan örgütsel desteğin aracılık rolünü tespit etmek amacıyla yapılmıştır. Araştırma verilerini elde etmek için, Çorum ilinde bir kamu hastanesinde görev yapan 200 çalışana anket form uygulaması gerçekleştirilmiştir. Anket formunda demografik sorular dahil olmak üzere, hastane çalışanlarında işkoliklik, algılanan örgütsel destek ve benlik saygısını ölçmeye yönelik, ülkemizdeki çalışmalarda yaygın kullanılan geçerlilik ve güvenirlik analizleri yapılmış üç ayrı ölçek kullanılmıştır. Elde edilen veriler SPSS programında belirli analizlere tabi tutulmuştur. Çalışma sonucunda: algılanan örgütsel desteğin; işten zevk alma (işkoliklik alt boyutu) ile kendini sevme (benlik saygısı alt boyutu) arasındaki ilişkide, işten zevk alma (işkoliklik alt boyutu) ile öz-yeterlilik (benlik saygısı alt boyutu) arasındaki ilişkide ve işe güdülenme hissi (işkoliklik alt boyutu) ile kendini sevme (benlik saygısı alt boyutu) arasındaki ilişkide kısmı aracılık rolü olduğu ve yine algılanan örgütsel desteğin; işe güdülenme hissi (işkoliklik alt boyutu) ile öz-yeterlilik (benlik saygısı alt boyutu) arasındaki ilişkide kısmı aracılık rolünün olduğu tespit edilmiştir. 

INTERMEDIACY ROLE OF ORGANIZATIONAL SUPPORT IN THE RELATIONSHIP BETWEEN WORKAHOLISM AND SELF-RESPECT: AN APPLICATION IN THE HEALTH SECTOR

Kaynakça

KAYNAKÇAAKIN, U. & Oğuz, E., (2010), “Öğretmenlerin İşkoliklik ve Tükenmişlik Düzeylerinin İlişkisi ve Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi”, Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 16 (3), 309-327.AZİZ, S. & Zickar J.M.(2006), “A Cluster Analysis Investigation of Workaholism as a Syndrome”, Journal of Occupational Health Psychology, 11(1), 52–62.BAKKER, A. B., Demerouti E. & Burke R., (2009), “Workaholism and Relationship Quality: A Spillover–Crossover Perspective”, Journal of Occupational Health Psychology, 14, (1), 23–33.BOLGER, N., Delongis,A., Kessler,R. C. & Wethington, E. (1989), “The Contagion Of Stress Across Multiple Roles”, Journal Of Marriage and The Family, 51, 175-183.BONEBRİGHT, C. A., Clay, D. L. & Ankenmann, R. D. (2000), “The Relationship of Workaholism With Work–Life Conflict, Life Satisfaction, and Purpose In Life”, Journal of Counseling Psychology, 47(4), 469-477.CAST, A.D. & Burke, P.J., (2002), “A Theory of Self-Esteem”, Social Force, 80(3),1041-1068.DOUGLAS, E., Evan, J. & Morris, J.R., (2006), Workaholic, or Just Hard Worker? Career Development International, 11(5), 394-417.EISENBERGER, R., Huntington, R., Hutchison, S. & Sowa, D., (1986), “Perceived Organizational Support”, Journal of Applied Psychology.71(3), 500-507.EISENBERGER, R., Cumming,J., Armeli, S. & Lynch, P., (1997), “Perceived Organizational Support Discretionary Treatment and Job Saticfaction”, Journal of Applied Psycholopy, 76(5), 637-643.EMHAN, A., Mete, M. & Emhan, A., ( 2012), “Kamu Ve Özel Sektör Çalışanlarında İşkoliklik ve Obsesyon Arasındaki İlişkinin İncelenmesi”, Dicle Tıp Dergisi; 39 (1), 75-79.GÜREL, B. E. & Altunoğlu, E. A, (2016), “İşkoliklik, İş Stresi Ve Yaşam Doyumu Arasındaki İlişkilerin İncelenmesi: Muğla İlinde Bir Araştırma”, Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 9 (42), 1431-1438.KARAASLAN, A., (1993), “Benlik Saygısı: Genel Bir Gözden Geçirme”, Ege Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi, 9(1), 71-74. KART, Müge, E., (2005), “Reliability and Validity of The Workaholism Battery (Work-Bat): Turkish Form”, Social Behavior and Personality, 33(6), 609-618KILLINGER, B., (1991), Workaholics: The Respectable Addicts, Simon & Schuster, New York, NY.KUTANIS, R. Ö. & Tunç, T., (2013), “Hemşirelikte Benlik Saygısı İle Durumluk Ve Sürekli Kaygı Arasındaki İlişki: Bir Üniversite Hastanesi Örneği”, İş, Güç, Endüstri İlişkileri ve İnsan Kaynakları Dergisi, 15(2), 1-15.LOI, R., Hang-Yue, N. & Foley, S., (2006), “Linking Employees’ Justice Perceptions to Organizational Commitment and Intention to Leave: The Mediating Role of Perceived Organizational Support”, Journal of Occupational and Organizational Psychology, 79, 101-120.MACDONALD, G. & Leary, M. R., (2012), Individual Differences in Self-Esteem, Handbook of Self and Identity, pp. 354–377, New York, NY: Guilford.MACHLOWITZ, M., (1980), Workaholics: Living with Them, Working with Them, Addison-Wesley.MALINOWSKA, D. & Tokarz A., (2014), “The Structure of Workaholism and Types of Workaholic”, Polish Psychological Bulletin, 45(2), 211-222.MCMILLAN, L. H. W., Brady, E. C., O’driscoll, M. P. & Marsh, N. V., (2002), “A Multifaceted Validation Study of Spence and Robbin’s (1992) Workaholism Battery”, Journal Of Occupational And Organizational Psychology, 75, 357-368.OATES, W., (1986), “On Being A ‘Workaholic’ (A serious jest)”, Pastoral Psychology,19,16-20OATES, W., (1971), “Confessions of a Workaholic: The Facts About Work Addiction”, World, New of Addiction & Offender Counseling, 21(1), 34-48.ÖZDEMİR, A., (2014), “Kültür, Benlik Saygısı Ve Girişimcilik Eğilimi: Amerikan Ve Türk Üniversite Öğrencilerinde Karşılaştırmalı Bir Çalışma”, Istanbul University Journal of the School of Business, 43(2), 351-367.PALUCHOWSKI, W. J. & Hornowska, E., (2003), Pracoholizm A System Wartości Uwarunkowania Temperamentalne [Workaholism and Values Systems and Temperamental Determinants]. In S. A. Witkowski (Ed.),PALUCHOWSKI, W. J. & Hornowska, E., (2007), Praca - Skrywana Obsesja [Workaholism - The Hidden Obsession]. Poznań: Bogucki.PEIPERL, M. & Jones B., (2001), “Workaholics and Overworkers:Productivity Or Pathology?” Group & Organization Management, 26(3), 369-393.PIERCE, J. L., Gardner, D. G., Cummings, L. L. & Dunham, R. B., (1989), “Organization-based Self-esteem: Construct Definition, Measurement, and Validation”, Academy of Management Journal, 32(3), 622-648.Pierce, J. L. & Gardner, D. G., (2004), “Self-Esteem Within The Work and Organizational Context: A Review Of The Organization-Based Self-Esteem Literatüre”, Journal of Management, 30(5), 591-622.PORTER, G., (1996), “Organizational Impact of Workaholism: Suggestions for Researching The Negative Outcomes of Excessive Work” Journal of Occupational Health Psychology, 1, 1-15.RHOADES, L. & Eisenberger, R., (2002), “Perceived Organizational Support: A review of the Literatüre”, Journal of Applied Psychology, 87, 698–714.RIGGLE J.Robert, Edmondson R.Diane & Hansen D. Jhon, (2009), “A Meta-Analysis of The Relationship Between Perceived Organizational Support and Job Outcomes: 20 Years of Research”, Journal of Business Research, 62, 1027–1030. ROBINSON, B. E., (1989), Work Addiction. Deerfield Beach, FL: Heath Communication.ROBINSON, B. E., (1998), Chained To The Desk: A Guidebook For Workaholics, Their Partners and Children, and The Clinicians Who Treat Them. New York: New York University Press.ROBINSON, B. E. (2000), “A Typology of Workaholics with Implications for Counselors”, Journal of Addictions:Offender Counseling, October, 21(1), 34-48.RUSSO, James A. & Lea E. Waters (2006), “Workaholic Worker Type Differences In Work-Family Conflict”, Career Development International, 11 (5), 418-439.SCOTT, K. S., Moore, K. S. & Miceli, M. P., (1997), “An Exploration of The Meaning and Consequences of Workaholism”, Human Relations, 50, 287-314.SETTOON, R. P., Bennett, N. & Liden, R. (1996), “Social Exchange In Organizations: Perceived Organizational Support, Leader-Member Exchange, and Employee Reciprocity”, Journal of Applied Psychology, 81, 219-227.SEYBOLD, K.C., & Salomone P.D., (1994), “Understandingi Workaholizm: A View of Causes and Courseling Approaches, Journal of Caunseling on Development, 73,4-9SHARMA, S. & Agarwala, S., (2013), “Contribution of Self-Esteem and Collective Selfesteem In Predicting Depression”, Psychological Thought, 6(1), 117-123.SHROE L. McFarlane & Tetrcik, E. Lois, (1991), “A Construct Validity Study of The Survey Perceived Organizational Support”, Journal of Applied Psycholopy, 76(5), 637-643.SPENCE, J. T. & Robbins, A. S., (1992), “Workaholism: Definition, Measurement and Preliminary Results”, Journal of Personality Assessment, 58, 160-178.ŞENCAN, Mert, M. N., (2016), “Beş Faktör Kişilik Özellikleri İle İşkolizm Arasındaki İlişkinin İncelenmesi: Kamu Sektöründe Çalışanlar Üzerinde Bir Araştırma”, Manas Sosyal Araştırmalar Dergisi, 5 (3), 229-245.WESTMAN, M., (2002), Crossover Of Stress And Strain In The Family and in The Workplace. In P. L. Perrewe´ & D. C.Ganster (Eds.), Research in Ccupational Stress And Wellbeing (Vol. 2, Pp. 143–181). New York: Jaı Press/Elsevier Science.YÜKSEKBİLGİLİ, Z. & Akduman G., (2016), “Demografik Faktörlere Göre İşkoliklik”, Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, Bahar, 15(57), 512-525.