İNSAN KAYNAKLARINA DEĞER YARATMA

Küreselleşen dünyada ortaya çıkan sert rekabet koşullarında işletmeler geleceğe hazırlanmada ayakta kalabilmek için temel faktörün insan olduğu gerçeğinde birleşmişlerdir. Bu bağlamda, işletmeler sürdürülebilir rekabetçi avantaj sağlamak için temel faktör olan insanın yeteneği ve geliştirilmesi açısından yetenek ve yetenek yönetimi kavramlarına önem vermeye başlamışlardır. Bu çalışmada, ilk olarak yetenek ve yetenek yönetimi kavramları anlatılmış, sonrasında kaynak temelli bakış açısına değinilmiş ve son olarak yetenek yönetimi kavramıyla kaynak temelli bakış açısı kavramı ilişkisine değinilerek, kavramlar arasında ilişkinin niteliği uygulamacı ve araştırmacıların bulgularından hareketle teorik çerçevede ele alınmıştır. Sonuç olarak; kaynak temelli bakış açısından esinlenerek insan kaynaklarının temel yetenekler ve yetenek yönetimi kavramına önem vermesi gerektiği söylenebilir. Aynı zamanda yetenek ve yetenek yönetimini kavramları örgüt içinde bir felsefe haline getirilerek, bir rekabetçi avantaj unsuru olarak ön planda tutulmalıdır.

HUMAN RESOURCES VALUE CREATION

Firms who are affected by globalization and the strict conditions of competition, are agreed about the importance of human being to be affective and to get ready for the future. Because of that companies started to attach importance to talent and management of talent to get a competitive advantage. Firstly, it is explained that talent and the concepts of talent in this study and the second part includes the resource based perspective. Lastly, according to the theoretical framework and the studies of the researchers and some application results, relations of talent management and the concepts of research based perspective are analyzed.. In Conclusion, we can say that after inspiration of resource-based view, human resources bases should give the more importance to talent management and basic skills. Also, talent and talent management concepts should be kept in the organization as a philosopy and in the forefront as an element of competitive advantage.