TÜRKİYE'DE FİNANS EĞİTİMİ VE FİNANSAL OKURYAZARLIK ÜZERİNE ELEŞTİREL BİR DEĞERLENDİRME

Öz Finansal okuryazarlık kavramıülkemizdeki tasarruf oranlarının neden arttırılamadığının sorgulandığı birortamda günlük hayatımızda finans alanında giderek daha çok tartışılankonuların başında gelmektedir. Bu kavram sadece ülkemizde değil, neredeyse tümdünyada ülke politikalarına ve stratejilerine yön veren bir kavram halinegelmiştir. Bu alanda başta Dünya Bankası (Worldbank) ve Ekonomik Kalkınma İşbirliği Örgütü (OECD) gibi birçok uluslararası kuruluş finansal okuryazarlıkkonusunda çeşitli araştırmalar ve raporlar yayınlayarak ülke yönetimlerinifinansal okuryazarlığa hak ettiği önemi vermeye ve hatta onu devlet politikasıhaline getirmeye teşvik etmektedir. Bu çalışmada finans eğitimi ile finansalokuryazarlık arasındaki ilişki üniversitelerde verilen temel finans eğitimleribağlamında değerlendirilecektir. Bunun için ise Haliç Üniversitesi'nde 2015Şubat ile 2016 Haziran ayları arasında Kurumsal Finans ve Finansal Yönetimdersleri almış 300 öğrenci üzerinde öğrencilerin finansal okuryazarlıkdurumlarını ölçen bir araştırma yapılmıştır. Bu araştırmanın önemli birözelliği öğrencilere bu dersler almadan önce ve aldıktan sonra anket uygulanarakfinansal okuryazarlık anlamında bir gelişme kaydedip kaydetmediklerinin incelemişolmasıdır. İnceleme sonucunda başta üniversitelerde olmak üzere tüm eğitimkurumlarında verilen finans eğitimine dair eleştirel bir değerlendirme yapılmıştır. 

Kaynakça

BALL, S. J., Davies, J., David, M., and Reay, D. (2002). “Classification and Judgment: Social Class and the Cognitive Structures of Choice of Higher Education”. British Journal of Sociology of Education, 23: 51-72.

BOURDIEU, P. (1996). Homo Academicus. Cambridge : Polity Press.

EKİNCİ C., ve Burgaz, B. (2007). “Hacettepe Üniversitesi Öğrencilerinin Bazı Akademik Hizmetlere İlişkin Beklenti ve Memnuniyet Düzeyleri”. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 33: 119-135.

EKİNCİ, C.E. (1999). “Hacettepe ve Erciyes Üniversiteleri Öğrencilerinin Yükseköğretimin Finansmanına İlişkin Görüşlerinin Öğrencilerin Sosyoekonomik Özellikleri Temelinde Değerlendirilmesi”. Unpublished PhD Dissertation, Hacettepe University Social Sciences Institute, Ankara

FETTAHOĞLU, S. (2015). “Hane Halkının Finans Eğitimi ve Finansal Okuryazarlık Düzeyleri Üzerine Kocaeli’nde Bir Araştırma”. Muhasebe ve Finansman Dergisi, 67, ss. 101-116.

GLASSER, W. (1999). Okulda Kaliteli Eğitim. (U. Kaplan Trans.), Beyaz Yayınları, İstanbul

OECD. (2012). PISA 2012 Results: Students and Money: Financial Literacy Skills for the 21st Century (Volume VI). PISA, OECD Publishing.

OECD. (2012). Financial education in schools. OECD Publishing.

OECD. (2015). National Strategies for Financial Education. OECD Publishing.

OECD. (2016). Financial Education in Europe Trends and Recent Developments Financial. OECD Publishing

SPK. (2014). Finansal Erişim, Finansal Eğitim, Finansal Tüketicinin Korunması Stratejisi ve Eylem Planları. Ankara: Sermaye Piyasası Kurumu.

http://www.spk.gov.tr/displayfile.aspx?action=displayfile&pageid=1076&ext=pdf(Erişim tarihi : 15 Nisan, 2017)

SPK. (2012). Türkiye Finansal Yeterlilik Araştırması Sonuç Raporu. Sermaye Piyasası Kurumu. Ankara. http://www.spk.gov.tr/duyurugoster.aspx?aid=20121116&subid=0&ct=f (Erişim tarihi: 15 Nisan 2017).

TEDMEM (2016). Temel Bir Yaşam Becerisi: Finansal Okuryazarlık https://tedmem.org/mem-notlari/degerlendirme/temel-bir-yasam-becerisi-finansal-okuryazarlik (Erişim tarihi: 15 Nisan 2017).

YOUTIEA, J. and Shapira, P. (2008). Building An Innovation Hub: A Case Study of the Transformation of University Roles in Regional, Technological and Economic Development. Research Policy. 37, 1188–1204.