MUHASEBE BİLGİ SİSTEMİNİN KURUMSALLAŞMA DÜZEYİNE ETKİSİ: SANAYİ İŞLETMELERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

İşletmelerin sürekliliği için en önemli faktör kurumsallaşmadır. Ayrıca, etkin bir bilgi sisteminin varlığı da işletmeler için gereklidir. Bu durum, kurumsallaşma ile muhasebe bilgi sistemi arasında bir ilişkinin varlığını hissettirmektedir. Bu çalışmanın amacı, kurumsallaşma ile muhasebe bilgi sisteminin arasında bir ilişki olup olmadığını ortaya koymaktır. Bu amaçla, Karadeniz Bölgesi’nde, 196 sanayi işletmesine yönelik bir anket çalışması yapılmıştır. Çalışmanın sonunda, muhasebe bilgi sistemi ile kurumsallaşma arasında doğru yönlü, pozitif ve güçlü bir ilişkinin olduğu ve muhasebe bilgi sisteminin etkinliğinin kurumsallaşmaya etki eden faktörlerden biri olduğu sonucuna varılmıştır.

MUHASEBE BİLGİ SİSTEMİNİN KURUMSALLAŞMA DÜZEYİNE ETKİSİ: SANAYİ İŞLETMELERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

İşletmelerin sürekliliği için en önemli faktör kurumsallaşmadır. Ayrıca, etkin bir bilgi sisteminin varlığı da işletmeler için gereklidir. Bu durum, kurumsallaşma ile muhasebe bilgi sistemi arasında bir ilişkinin varlığını hissettirmektedir. Bu çalışmanın amacı, kurumsallaşma ile muhasebe bilgi sisteminin arasında bir ilişki olup olmadığını ortaya koymaktır. Bu amaçla, Karadeniz Bölgesi’nde, 196 sanayi işletmesine yönelik bir anket çalışması yapılmıştır. Çalışmanın sonunda, muhasebe bilgi sistemi ile kurumsallaşma arasında doğru yönlü, pozitif ve güçlü bir ilişkinin olduğu ve muhasebe bilgi sisteminin etkinliğinin kurumsallaşmaya etki eden faktörlerden biri olduğu sonucuna varılmıştır.

Kaynakça

AHMED Faheem, CAPRETZ L.Fernando, SHEIKH S.Ali, “Institutionalization of Software Product Line:An Empirical Investigation of Key Organizational Factors” The Journal Of Systems And Software, Volume 1, Issue 6, June, 2007, 836-849.

AKAT Ilter, ATILGAN Turan, Sanayi Işletmelerinde Kurumlaşma ve Şirket Kültürü, TOBB Yayın No Genel:226, 1992, Ankara.

ALAYOĞLU Nihat, Aile Şirketlerinde Yönetim ve Kurumsallaşma, MÜSIAD Yayınları, 2003,Istanbul.

ALTUNIŞIK Remzi, COŞKUN Recai, YILDIRIM Engin, BAYRAKTAROĞLU Serkan,Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri, Sakarya Kitabevi, 2004,Sakarya.

CIVAN Mehmet, KARA Ekrem, “Işletme Yönetiminde MuhasebeBilgi Sisteminin Yeri ve Önemi”, Muhasebe ve Finansman Dergisi, Sayı:20, Ekim, 2003,111–117.

DAMBRIN Claire, LAMPERT Caroline, SPONEM Samuel , “Control and Change-Analysing The Process Of Institutionalization” Management Accounting Research, Volume 18,Issue 2, 2007, 172–208.

DAVID S.Julie, “The Research Pyramid:A Framework For Accounting Information System Research”Journal of Information System, Vol.13,No.1,Spring ,1999, 7-30.

DOĞAN Selen “Işletmelerde Sürekliliğe Götüren Yol: Kurumsallaşma ve Önemi”, Erciyes Üniversitesi I.I.B.F. Dergisi, Sayı 13, 1998,143–167.

DURMUŞ A.Hayri, ARAT M.Emin, Işletmelerde Muhasebe Organizasyonu, Marmara Üniversitesi Nihad Sayar Eğitim Vakfı, Yayın No:496/730, 1995, Istanbul

DURSUN Gülriz, Kurumsallaşmaya Karşı Direnç Yaratan Faktörler ve Dirençle Başa Çıkma Yöntemleri (Bir Örnek Olay Çalışması), Yüksek Lisans Tezi, Istanbul Üniversitesi, SBE, 2004,Istanbul.

FLYNN, E.James. The Effects Of Environmental Characteristics OnThe Institutionalization Of Public Transportation:A Test Off The Ross Model” Transportation Journal, Vol. 26, Issue 3, Spring, 1987, 30-38.

GEYBULLAYEV Geybulla, Yönetimin Esasları, Süleyman Demirel Üniversitesi Yayın No: 28, 2002,Isparta.

GÜROL Yonca, Örgüt Teorisi Olarak Kurumsallaşma, Beta Basım Yayım Dağıtım, 2005,Istanbul.

JUDGE David, “Legislative Institutionalization: A Bent Analytical Arrow?”, Government And Opposition, Volume 38, Issue 4, Oct,2003,497–516.

KARACAER Semra, IBRAHIMOĞLU Nurettin,“Işletme Yönetiminde Muhasebe Bilgi Sistemi, Iç Kontrol, Verimlilik Ilişkisi Ve Önemi”, H.Ü. I.I.B.F. Dergisi, Cilt 21, Sayı 1,2003, 211–228.

KARPUZOĞLU Ebru, Büyüyen ve Gelişen Aile Şirketlerinde Kurumsallaşma, Hayat Yayıncılık, 2001,Istanbul. NORUSIS, Marija.J. , SPSS Advanced Statistics 6.1, SPSS Inc.1994.

OKUR Bülent, Ulusal ve Uluslar Arası Işletmelerin Kurumsallaşma Süreçlerinin Mukayesine Ilişkin Bir Araştırma, Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi, SBE, 2003,Istanbul.

ÖRMECI Ebru, Kurumsallaşma Sürecindeki Işletmelerde Insan Kaynakları Yönetiminin Önemi ve Yaşanan Sorunlar Üzerine Bir Araştırma, Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi, SBE, 2005,Istanbul.

RASHID Md. Zabid Abdul, SAMBASIVAN Murali, JOHARI, Juliana, “The Influence Of Corporate Culture Organizational Commitment On Performance”, Journal Of Management Development, No:8, Vol. 22,2003, 708–728.

Resmi Gazete, “Küçük ve Orta Büyüklükteki Işletmelerin Tanımı, Nitelikleri ve Sınıflandırılması Hakkında Yönetmelik”, Yayın Tarihi:18.11.2005, Sayı:25997

ROMNEY B. Marshall, STEINBART P.John, Accounting Information System, Ninth Edition, Prentice Hall, 2003,New Jersey.

SUMMERS E. Lee, Accounting Infomation System, Second Edition, Houghton Mifflin Company,1991, New Jersey.

SÜRMELI Fevzi, Sistem Yaklaşımı Açısından Finansal Bilgi Sistemi Ve Maliyet Muhasebesi Alt Sistemi Uygulamaları, Eskişehir Iktisadi Ve Ticari Ilimler Akademisi Yayınları No:198/128, 1978,Eskişehir.

YAŞA Eda, Aile Şirketlerinde Kurumsallaşma: Mersin Ili Aile Şirketlerinin Kurumsallaşma Konusundaki Tutumlarını ve Düşüncelerini Belirlemeye Yönelik Bir Araştırma, Çağ Üniversitesi, SBE, Yüksek Lisans Tezi, 2006,Mersin.

YILDIZ Fehmi, Tekdüzen Hesap Çerçevesi ve Hesap Planı’nın Uygulama Sonuçları, Der Yayınları, 2002,Istanbul.