İLAHİYAT FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN İLAHİYAT PROGRAMI İLE İLGİLİ GÖRÜŞLERİ: SDÜ İLAHİYAT ÖRNEĞİ

Türkiye’de yükseköğretim alanında eğitim-öğretim faaliyetlerini sürdürmekte olan İlahiyat Fakülteleri, dinî alanda halkın beklenti, ihtiyaç ve taleplerini karşılayacak meslek elemanları yetiştirmektedir. Mezunları ağırlıklı olarak Milli Eğitim Bakanlığı’nda öğretmen ve Diyanet İşleri Başkanlığı’nda ise birçok farklı alanda istihdam edilmektedirler. Bu araştırmada öğrenci görüşleri esas alınarak ilahiyat fakültelerinde olası program çeşitliliğinin Diyanet İşleri Başkanlığı istihdam alanlarında sunulan din hizmeti kalitesine yansıması ele alınmıştır. Araştırmamıza göre; öğrenciler halen ilahiyat fakültelerinde uygulanmakta olan tek programı istihdam alanları açısından genel olarak yetersiz bulmaktadırlar. Öğrencilere göre ilahiyat fakültelerinde uygulanacak olan program çeşitliliği hem fakültede daha donanımlı uzman kişilerin yetişmesini hem de Diyanet İşleri Başkanlığı hizmet alanlarında verimliliği artıracaktır. 

FACULTY OF THEOLOGY STUDENTS’ OPINIONS ABOUT THE FACULTY OF THEOLOGY PROGRAM: SAMPLE OF SDU FACULTY OF THEOLOGY

Faculties of theology in Turkey have been carrying on education and training activities in higher education are training members of professions who meet expectations, needs and demands of the people in respect of religion as well. Graduates of this faculty are mainly employed as teachers for Ministry of Education, in PRA, they are employed in many different areas. This research covers the reflection of possible program varieties based on students’ opinions in theology faculties, to the quality of religion service in the areas of employment of PRA. According to the results of our research, the one program in faculties of the theology is still being considered insufficient by the students generally in terms of employment. According to students, the variety of program which will be applied in Faculty of theology will contribute both training more qualified specialists people and enable to increase the efficiency of service areas in PRA.

Kaynakça

KAYNAKÇAAcuner, Yusuf, “İlahiyat Fakültesi Öğrencilerinin Din Görevliliği Mesleğine Yönelik Tutumları: Rize Örneği”, Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 9/43, (2016), 2306-2313.

Altaş, Nurullah, “Türkiye’de Din Öğretimine Öğretmen Yetiştirme Sorunu ve Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Eğitimi Bölümleri”, IV. Din Şurası Tebliğ ve Müzakereler, Ankara: DİB Yayınları, 2009. II/908,919Aşık, Nevzat, “İlahiyat Fakültelerinin Pratik Din Hizmetlerine Katkısı”, I. Din Hizmetleri Sempozyumu, Ankara: DİB yayınları, 2008, 457-475.

Aşıkoğlu, Nevzat Yaşar, “Yüksek Öğretimde Din Eğitim ve Öğretimi”, Din Eğitimi, (edt.Recai Doğan-Remziye Ege), Ankara: Grafiker yayınları, 2012, 215-230

Aşıkoğlu, Nevzat Y., “Değişen Dünyada Değişmeyen Kurumlar: İlahiyat Fakülteleri”, IV. Din Şurası Tebliğ ve Müzakereler, Ankara: DİB Yayınları, 2009. II/,887-898.

Aşıkoğlu, Nevzat Y., “İlahiyat Fakültelerinin Programları ve Akademik Yapıları Üzerine Düşünceler”, Din Eğitiminde Kalite, (edt. Fahri Kayadibi), İstanbul: DEM yayınları, 2014, .43-57.

Aydemir, Leyla, “Üniversite Öğrencilerini Meslek Terhini Belirleyen Faktörlere Yönelik Bir İnceleme”, Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 6(5) (2018), 713-723

Aydın, Muhammet Şevki, Din Eğitimi Bilimi, Kayseri: Kimlik yayınları, 2018. Aydın, Muhammet Şevki, “İlahiyat Lisans Programının Amaç Sorunu”, Türkiye’de Yüksek Din Eğitiminin Sorunları, Yeniden Yapılanması ve Geleceği Sempozyumu, Isparta: SDÜ İlahiyat Fakültesi yayınları, 2004,19-25.

Aydın, M. Zeki, “Verimli ve Kaliteli Din Hizmeti Nasıl Olmalıdır?”, I. Din Hizmetleri Sempozyumu, Ankara: DİB yayınları, 2008, I 25-33.

Baltacı, Ali, Din Görevlilerinin İş Doyumu, İş Stresi, Tükenmişlik ve İşten Ayrılma Niyeti Arasındaki İlişkiler: Çok Örneklemli Bir Çalışma”, Cumhuriyet İlahiyat Dergisi, 22(3) (2018), 1509-1536.

Başar, Serpil, “Hastanelerde Din Hizmet Modeli”, IV. Din Şurası, Ankara: DİB yayınları 2009, II 373-389.

Cengil, Muammer, “İlahiyat Fakültesi Öğrencilerinin İstihdam ve Bu Bağlamda Ders Programları Üzerien Bazı Öneriler”, Türkiye’de Yüksek Din Eğitiminin Sorunları, Yeniden Yapılanması ve Geleceği Sempozyumu, Isparta: SDÜ İlahiyat Fakültesi yayınları, 2004. 243-275.

Çakır, Mehmet Ali, “Mesleki Karar Envanterinin Geliştirilmesi”, Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 37(2), (2004), 1-14.

Çapcıoğlu, Fatma - Açıkgöz, Öznur Kalkan, “Nitel Araştırmalarda Kullanılan Araştırma Teknikleri”, Bilimsel Araştırma Süreçleri, (edt. Özcan Güngör), Ankara: Grafiker Yayınları, 2018, 203-220.

Demirel, Özcan, Eğitimde Program Geliştirme, Ankara: Pegem Akademi yayınları, 2015.

Doğan, Recai, “Cumhuriyet Dönemi İlahiyat Fakülteleri/Dini Yükseköğretim: Tarihsel Gelişimi, Problemleri ve Geleceği”, Türkiye’de Dinler Tarihinin Kurumsallaşması Sürecinde Prof Dr Abdurrahman Küçük, (edt. Ahmet Hikmet Eroğlu), Ankara Berikan yayınevi, ts. 231-250

Dönmez, İbrahim Kafi, “Din Görevlisi Yetiştirmeye Yönelik Yüksek Öğretim Programlarının Önemi ve İlahiyat Meslek Yüksek Okulları Hakkında Bir Değerlendirme”, I. Din Şurası Tebliğ ve Müzakereleri, Ankara: DİB Yayınları, 1995. II, 68-72

Ertürk, Selahattin, Eğitimde “Program” Geliştirme, Ankara: Meteksan matbaacılık, 1994.

Ev, Halit, “Yükseköğretimde Din Eğitimi”, Din Eğitimi, İstanbul: Ensar Yayınları, 2015, 268-300.

Furat, Ayşe Zişan, “Nitelikli Din Görevlisi Yetiştirmede İlahiyat Fakültelerinde Sürdürülen Eğitim-Öğretim Faaliyetlerinin Yeterliliği, Marife Dini Araştırmalar Dergisi, 12(1), (2012), 83-110.

Gözütok, Şakir, “İlahiyat Fakülteleri İçin Alternatif Program”, Türkiye’de Yüksek Din Eğitiminin Sorunları, Yeniden Yapılanması ve Geleceği Sempozyumu, Isparta: SDÜ İlahiyat Fakültesi yayınları, 2004. 559-565

http://www.divinity.ankara.edu.tr/?page_id=12343;

https://dinhizmetleri.diyanet.gov.tr /sayfa/46/47/48 /49/50/;

http://ilahiyat.sdu.edu.tr/assets/uploads/sites/72/files/ders-plani-bologna-2012-10102017.pdf);

Kayadibi, Fahri, “İlahiyat Fakültelerinde Kalite ve Verimlilik”, Din Eğitiminde Kalite, (edt. Fahri Kayadibi), İstanbul: DEM yayınları, 2014, 23-32.

Kayıklık, Hasan, Din Görevlilerinde Yaşamdan Memnuniyet ve Mesleki Doyum –Adana Örneği-“, I. Din Hizmetleri Sempozyumu, Ankara: DİB yayınları, 2008, 34-46

Koç, Ahmet, “İlahiyat Fakültesi (İlahiyat Lisans Programı) Öğrencilerin Sorunları ve Beklentileri, MÜ İlahiyat Fakültesi Dergisi, 25(2) (2003), 25-64

Koç, Ahmet, “İlahiyat Lisans” Programı ve Mezunlarının İstihdam Sorunları Üzerine Bazı Mülahazalar”, Türkiye’de Yüksek Din Eğitiminin Sorunları, Yeniden Yapılanması ve Geleceği Sempozyumu, Isparta: SDÜ İlahiyat Fakültesi yayınları, 2004, 277-283.

Küçük, Raşit, “İlahiyat Fakültelerinde Din Eğitimi Üzerine Bazı Düşünce ve Teklifler”, IV. Din Şurası Tebliğ ve Müzakereler, Ankara: DİB Yayınları, 2009. II/.899-904.

Matthew B. Miles- a. Michael Huberman, Nitel Veri Analizi, (çev. Sadegül Akbaba Altun-Ali Ersoy), Ankara: Pegem Akademi, 2016.Mertkan, Şefika, Karma Araştırma Tasarımı, Ankara: Pegem Akademi, 2015.

Okumuş, Ejder, “İlahiyat Fakültesi Öğrencilerinin Problemleri (Dicle Ünv Örneği)”, Değerler Eğitimi Dergisi 5(13), (2007), 59-94.

Öcal, Mustafa, “Arz-Talep Dengesi ve Mezunların İstihdamı Bakımından İlahiyat Fakülteleri”, Din Eğitiminde Kalite, (edt. Fahri Kayadibi), İstanbul: DEM yayınları, 2014, 83-123.

Öcal, Mustafa, “İlahiyat Fakültelerinin Tarihçesi”, Uludağ Ünv. İlahiyat Fakültesi Dergisi, (1)1, (1986), 111-123.

Özdemir, Saadettin, “Yüksek Din Eğitiminin Geleceği ve İstihdam Alanlarına Yönelik Program Önerileri”, SDÜ İlahiyat Fakültesi Dergisi, (1)30, (2013), 237-246.

Özdemir, Saadettin, “Huzurevlerinde Din Eğitimi Hizmetlerinde Karşılaşılan Sorunlar ve Çözüm Önerileri, IV. Din Şurası, Ankara: DİB yayınları 2009, II, 354-365.

Özdemir, Saadettin, “İstihdam Alanlarına Göre İlahiyat Fakültelerini Yeniden Yapılandırılması: Din Hizmetleri Bölüm Önerisi”, Türkiye’de Yüksek Din Eğitiminin Sorunları, Yeniden Yapılanması ve Geleceği Sempozyumu, Isparta: SDÜ İlahiyat Fakültesi yayınları, 2004, 537-558.

Özdemir, Saadettin, “Din Hizmetleri Alanında Hizmet Kalitesinin Artmasında İlahiyat/İslami İlimler Fakültelerinin Program Çeşitliliğinin Rolü”, Yüksek Din Öğretimi, (edt: Z. Şeyma Altın), İstanbul: Dem yayınları, 2018.

Öztürk, Veli, “İlahiyat Fakülteleri ile Diyanet İşleri Başkanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı Arasındaki İlişkilerin Tarihi Gelişimi Bağlamında Bazı Çözüm Önerileri”, Türkiye’de Yüksek Din Eğitiminin Sorunları, Yeniden Yapılanması ve Geleceği Sempozyumu, Isparta: SDÜ İlahiyat Fakültesi yayınları, 2004, 105-142.

Özyürek, Ragıp-Atıcı, Meral Kılıç, “Üniversite Öğrencilerinin Meslek Seçimi Kararlarında Kendilerine Yardım Eden Kaynakların Belirlenmesi”, Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Derneği, II/17(2). (2002), 33-42.

Sarıkaya, Türkan-Khorshid, Leyla, “Üniversite Öğrencilerinin Meslek Seçimini Etkileyen Etmenlerin İncelenmesi: Üniversite Öğrencilerinin Meslek Seçimi”, Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 7(2) (2009), 393-423.

Selçuk, Mualla, ““Dini Hitabet” Uygulamalarımız”, İslami Araştırmalar, / 5(3) (1991), 165-174.

Şahin, Adem, “İlahiyat Fakültesi Öğrencilerinin Umutsuzluk Düzeyleri Üzerine Bir Araştırma”, Selçuk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 13/13, (2002), 143-157.

Turan, İbrahim, “Türkiye’de İlahiyat Eğitimi: İstihdam Alanı Program İlişkisi Üzerine Bir Değerlendirme”, İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 37, (2017), 59-77.

Tosun, Cemal, “İlahiyat Fakültelerinde Vaizlik Eğitimi”, Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, /36. (1997), 179-221.

Tosun, Cemal-Doğan, Recai “İlahiyat Fakültelerinin Yeniden Yapılandırılması Problemi”, Türkiye’de Yüksek Din Eğitiminin Sorunları, Yeniden Yapılanması ve Geleceği Sempozyumu, Isparta: SDÜ İlahiyat Fakültesi yayınları, 2004, 487-507.

Usta, Mustafa, Türkiye’de Yüksek Din Eğitiminin Kurumsallaşma ve Ekolleşme Sorunları, İstanbul: M.Ü. İlahiyat Vakfı Yayınları, 2001.

Yeşilkayalı, Emel, “Sosyal Çalışma Uygulamalarında Manevi Değerlendirmenin Yeri ve Önemi: David R. Hodge’ın Çalışmaları Çerçevesinde Genel Bir Bakış, Tarih Okulu Dergisi, 11/36. (2018), 88-103

Yılmaz, Nazif, “Din Hizmetlerinde Kalite ve Verimlilik”, Yaygın Din Eğitim Uygulamaları, İstanbul: Yecder I. Ulusal Din Görevlileri Sempozyumu Tebliğler, 2010, 71-86.Yiğit, Ahmet, “Öğrenci ve Öğretim Elemanlarının Görüşlerine Göre İlahiyat Lisans Programının Amaçlarının Değerlendirilmesi”, (yüksek lisans tezi, Erciyes Ünv., Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2016).