Yoksulluk, İşsizlik ve Ekonomik Büyüme İlişkisi: Türkiye ve Düzey 1 Bölgeleri Ölçeğinde Bir Uygulama

Bu çalışmanın amacı, 2006-2018 döneminde yoksulluk, işsizlik ile ekonomik büyüme arasında nedensellik ilişkisi olup olmadığını Türkiye geneli ve Düzey 1 bölgeleri ölçeğinde panel veri yöntemiyle analiz etmektir. Çalışmanın Fisher nedensellik testi bulguları, Türkiye genelinde yoksulluk oranından ekonomik büyümeye tek yönlü, yoksulluk ve işsizlik oranı arasında çift yönlü ve işsizlik ve ekonomik büyüme arasında çift yönlü nedensellik ilişkilerinin olduğunu göstermektedir. Akdeniz, Doğu Karadeniz ve Güneydoğu Anadolu Düzey 1 bölgelerinde ekonomik büyümeden yoksulluk oranına doğru tek yönlü bir nedensellik ilişkisi olduğu gözlemlenmiştir. İşsizlik ve yoksulluk oranları birbirlerini İstanbul ve Güneydoğu Anadolu Düzey 1 bölgelerinde çift yönlü olarak etkilemektedir. Kuzeydoğu Anadolu Düzey 1 bölgesinde ekonomik büyüme ve işsizlik oranı çift yönlü bir etkileşim halindedir. Çalışma kapsamında incelenen diğer Düzey 1 bölgeleri açısından değişkenler arasındaki nedensellik ilişkisi farklılıklar göstermektedir. Çalışmanın sonuçları, sürdürülebilir kalkınma çabaları içerisinde ekonomik büyüme ile birlikte yoksul ve işsiz kesimlerin refah düzeyini artırıcı politika önlemlerinin gelişmekte olan ülkeler için kaçınılmaz bir zorunluluk olduğunu göstermektedir.

The aim of this study is to analyse whether there is a causality relationship among poverty, unemployment, and economic growth both in Turkey and at scale for Nuts 1 regions between 2006 and 2018 using panel data method. The Fischer causality test findings of the study show that there is a unilateral causality relationship from poverty to economic growth while there is a bilateral causality relationship between poverty and unemployment and while there is a bilateral causality relationship between unemployment and economic growth. It was observed that there is a unilateral causality relationship from economic growth to poverty rate in Nuts 1 regions of the Mediterranean, Eastern Anatolia and South-eastern Anatolia. The unemployment and poverty rates influence each other bilaterally in Istanbul and in South-eastern Anatolia Nuts 1 region. Economic growth and unemployment rate are in a bilateral influence condition in Nuts 1 of North-eastern Anatolia. The causality relationship among variables does not show differences in terms of other Nuts 1 regions. The findings of the study show that, economic development as well as policy precautions aiming the increase of welfare level of those suffering from poverty and from unemployment are inevitable for developing countries point of view during a sustainable development attempt.

Kaynakça

Adenike, E. T. (2014). Poverty and Unemployment Paradox in Nigeria. IOSR Journal Of Humanities And Social Science, 19(5), 106-116.

Aiyedogbon, J. O. ve Ohwofasa, B. O. (2012). Poverty and youth Unemployment in Nigeria, 1987-2011. International Journal of Business and Social Science, 3(20), 269- 279. Erişim: 13.08.2019. http://www.ijbssnet.com/journals/Vol_3_No_20_Special_Issue_October_2012/30.pdf.

Anand, R., Mishra, S. ve Peiris, S. J. (2013). Inclusive Growth: Measurement and Determinants. International Monetary Fund Working Paper, No:13, 2-26. Erişim: 19.07.2019. https://www.imf.org/en/Publications/WP/Issues/2016/12/31/Inclusive-Growth-Measurement-and-Determinants-40613.

Arı, A. (2016). Türkiye’deki Ekonomik Büyüme ve İşsizlik İlişkisinin Analizi: Yeni Bir Eşbütünleşme Testi. Siyaset, Ekonomi ve Yönetim Araştırmaları Dergisi, 4(2), 57-67. Erşim: 02.08.2019. https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/1023553.

Bağcı, E. ve Börü, M. K. (2018). Ekonomik Büyüme ve İşsizlik Arasındaki İlişki: Türkiye’de Ekonometrik Bir Analiz. International Journal of Academic Value Studies, 4(22), 890-897. Erişim:http://acikerisim.gelisim.edu.tr/xmlui/bitstream/handle/11363/738/816.pdf?sequence=1&isAllowed=y.

Bilen, M., Şan, M. K. ve Aydın, M. K. (2005). Yoksulluk Sorunu Üzerine. Bilgi Sosyal Bilimler Dergisi, (1), 1-26. Erişim: 01.12.2019. https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/301154.

Bölükbaş, M. (2019). Türkiye’de Genç İşsizlik ve Yoksulluk İlişkisi: Bölgeler Düzeyinde Bir İnceleme. Gençlik Araştırmaları Dergisi, 7(18), 213-228.

Breush, T. S. ve Pagan, A. (1980). The Lagrange Multiplier Test and its Applications to Model Specification in Econometrics. The Review of Economic Studies, 47(1), 239- 253. Erişim: 05.12.2019. https://www.jstor.org/stable/pdf/2297111.pdf.

Ceylan, S. ve Şahin, B. Y. (2010). İşsizlik ve Ekonomik Büyüme İlişkisinde Asimetri. Doğuş Üniversitesi Dergisi, 11(2), 157-165. Erişim: 22.09.2019: http://journal.dogus.edu.tr/index.php/duj/article/view/15/29.

Cuaresma, J. C. (2003). Okun’s Law Revisited. Oxford Bulletin Of Economics And Statistics, 65(4), 439-451. Erişim: 19.01.2019. https://doi.org/10.1111/1468-0084.t01-1- 00056.

Çaşkurlu, E. (2014). İstihdamsız Büyüme (İstihdamsız İyileşme) Sorununa Karşı Kamusal Politikalar ve Önemi: Türkiye Açısından Bir Değerlendirme. Amme İdaresi Dergisi, 47(2), 43-76.

Defina, R. H. (2004). The Impacts Of Unemployment On Alternatıve Poverty Rates. Review of Income and Wealth, 50(1), 69-85.

Dollar, D. ve Kraay, A. (2002). Growth Is Good for the Poor. Journal of Economic Growth, 1-43. Erişim: 04.12.2019. https://www.jstor.org/stable/40216063

Emirmahmutoğlu, F. ve Köse, N. (2011). Testing for Granger Causality in Heterogeneous Mixed Panels. Economic Modellingi, 28, 870-876.

Erdoğan, S., Yıldırım, D. Ç., Çevik, N. K. ve Ünal, Ö. T. (2019). Okun Yasasının Geçerliliği:Türkiye’den Ampirik Bulgular. Maliye Dergisi, 177 (Temmuz-Aralık), 70-86. Erişim: 12.02.2020.

Erkal, G., Akıncı, M. ve Yılmaz, Ö. (2015). Yoksulluk, Gelir Eşitsizliği ve Ekonomik Büyüme ilişkisi: Seçilmiş Doğu Avrupa ve Latin Amerika Ülkeleri için Ampirik Bir Analiz. TISK AKADEMİ, (1), 66-87.

Evcim, N., Güneş, S. ve Orhan, H. S. (2019). Yoksulluk, Eşitsizlik ve Büyüme Arasındaki İlişki: Türkiye Düzey-1 Örneği. Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, 17(4), 145-164. Erişim: 08.03.2020. https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/890079.

Gillani, S. Y., Rehman, H. U. ve Rasheed, A. (2009). Unemployment, Poverty, Inflation And Crime Nexus: Cointegratıon and Causality Analysis Of Pakıstan. Pakistan Economic and Social Review, 47(1), 79-98.

Göktaş Yılmaz, D. (2005). Türkiye Ekonomisinde Büyüme İle İşsizlik Oranları Arasındaki Nedensellik İlişkisi. Ekonometri ve İstatistik e-Dergisi, (2), 63-76. Erişim: 02.01.2020. https://core.ac.uk/download/pdf/6598737.pdf.

Gündoğan, N. (2008). Türkiye’de Yoksulluk ve Yoksullukla Mücadele. Ankara Sanayi Odası Dergisi, (Ocak-Şubat), 42-56.

Kakwani, N. ve Pernia, E. M. (2000). What is Pro-poor Growth?. Asian Development Review, 18(1), 1-16.

Khan, M. S. ve Senhadji, A. S. (2001). Thresholde ffectsi n the Relationship Between Inflation and Growth. IMF Staff papers, 48(1), 2-21. Erişim: 17.02.2020. https://www.jstor.org/stable/4621658

Khrais, I. ve Al-Wadi, M. (2016). Economic Growth and Unemployment Relationship: An Empirical Study for MENA Countries. International Journal of Managerial Studies and Research, (IJMSR), 4(12), 19-24. Erişim: 01.09.2019. http://dx.doi.org/10.20431/2349-0349.0412003.

Klasen, S. (2008). Economic Growth and Poverty Reduction: Measurement Issues using Income and Non-Income Indicators. World Development, 36(3), 420–445. Erişim: 22.01.2020. https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2007.03.008.

Kreishan, F. M. (2011). Economic Growth and Unemployment: An Empirical Analysis. Journal of Social Sciences, 7(2), 228-231.

Kuznets, S. (1955). Economic Growth and Income Inequality. American Economic Association, 45(1), 1-28. Erişim: 18.02.2020. https://www.jstor.org/stable/1811581.

Malley, J. ve Molana, H. (2008). Output, unemployment and Okun's law: Some evidence from the G7. Economics Letters, 101, 113–115.

Meier, G. M. ve Stiglitz, j. E. (2000). Frontiers of Development Economics. New York: Oxford University Press.

Mowafi, M. ve Khawaja, M. (2005). Poverty. Journal of Epidemiology & Community Health, 59, 260–264. Erişim: 22.02.2020. http://dx.doi.org/10.1136/jech.2004.022822

Muhammad, U. F. ve David, J. (2019). Relationship between Poverty and Unemployment in Niger State. Signifikan: Jurnal Ilmu Ekonomi, 8(1), 71-78. Erişim: 19.09.2019. http://dx.doi.org/10.15408/sjie.v8i1.6725.

Özyıldız, T., Koçdemir, U. ve Çütcü, İ. (2018). Ticari Dışa Açıklığın Enflasyon ve Büyüme İle İlişkisi: Yükselen Piyasa Ekonomilerinde Panel Veri Analizi Uygulaması. Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi, 14(2), 335-356. Erişim: 09.07.2019. https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/1123889.

Pesaran, M. H. (2004). General Diagnostic Tests for Cross Section Dependence in Panels. Center for Economic Studies & Ifo Institute for Economic Research,Working Paper No. 1229, 1-39. Erişim: 28.01.2020. https://ssrn.com/abstract=572504.

Pesaran, M. H. ve Yamagata, T. (2008). Testing Slope Homogeneity in Large Panels. Journal of Econometrics, 142, 50-93. Erişim: 17.08.2019. https://doi.org/10.1016/j.jeconom.2007.05.010.

Pesaran, M.H., Ullah, A. ve Yamagata, T. (2008). A Bias-Adjusted LM Test of Error Cross-Section Independence. Econometrics Journal, (11), 105-127. Erişim: 20.06.2019. https://doi.org/10.1111/j.1368-423X.2007.00227.x.

Pierdzioch, C., Rülke, J.-C. ve Stadtmann, G. (2011). Do professional economists’ forecasts reflect Okun’s law? Some evidence for the G7 countries. Applied Economics, 43, 1365–1373. Erişim: 29.01.2020. https://doi.org/10.1080/00036840802600400.

Pizzo, A. (2019). Literature Review of Empirical Studies on Okun’s Law in Latin America and the Caribbean. International Labour organization Employment Policy Department Employment Working Paper No. 252, 1-45. Erişim: 01.01.2020. https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_emp/--- ifp_skills/documents/publication/wcms_734508.pdf

Sasmal, R. ve Sasmal, J. (2016). Public expenditure, economic growth and poverty alleviation. International Journal of Social Economics, 43(6), 604-618. Erişim: 06.12.2019. https://doi.org/10.1108/IJSE-08-2014-0161.

Skare, M. ve Druzeta, R. P. (2016). Poverty And Economic Growth: A Review. Technological and Economic Development Of Economy, 22(1), 156–175.

Solmaz, E. (2008). İktisadi Kalkınma Kuramlarının Yoksulluk Konusuna Yaklaşımlarına Eleştirel Bir Bakış. Mevzuat Dergisi, 11(132), 1-15. Erişim: 01.09.2019. https://www.mevzuatdergisi.com/2008/12a/01.htm.

Son, H. H., & Kakwani, N. (2004). Economic Growth And Poverty Reductıon:Initial Conditions Matter, International Poverty Centre, Working Paper 2, 1-25. Erişim: 21.09.2019. https://ideas.repec.org/p/ipc/wpaper/2.html

Soylu, Ö. B., Çakmak, İ., ve Okur, F. (2018). Economic growth and unemployment issue: Panel data analysis in Eastern European Countries. Journal of International Studies, 11(1), 93-107. Erişim: 16.01.2020. https://www.jois.eu/files/7_428_Soylu%20et%20al.pdf.

Stevans, L. K. ve Sessions, D. N. (2002). The Relationship Between Poverty, Economic Growth, and Inequality Revisited. EconPapers 0502, 2-26. Erişim: 07. 03.2021. https://econwpa.ub.uni-muenchen.de/econ-wp/ge/papers/0502/0502002.pdf.

Stevans, L. K. ve Sessions, D. N. (2008). The Relationship Among Poverty, Economic Growth, and Inequality Revisited. Journal of Income Distribution, Ad libros publications inc. 17(1), 5-20. Erişim: 07.03.2020. http://jid.journals.yorku.ca/index.php/jid/article/view/15292.

Şahin, D. ve Durmuş, S. (2019). OECD Ülkelerinde Büyüme ve Çevre Kirliliğinin Sağlık Harcamaları Üzerine Etkisinin Analizi. Finans Politik & Ekonomik Yorumlar, 647, 185- 201. Erişim: 07.03.2020. http://www.ekonomikyorumlar.com.tr/files/articles/1560327416.pdf

Tatoğlu, F. Y. (2017). Panel Zaman Serileri Analizi. İstanbul: Beta Yayınevi.

Topuz, S. G. ve Dağdemir, Ö. (2016). Ekonomik Büyüme ve Gelir Eşitsizliği İlişkisi: Kuznets Ters-U Hipotezi’nin Geçerliliği. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İibf Dergisi, 11(3), 115-130. Erişim: 01.01.2020. https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/255013

Turrey, A. A. ve Maqbool, T. (2018). Relationship Between Economic Growth And Poverty: A Study Of Developing And Less Developed Countrıes. Towards Excellence: An Indexed Refereed Journal of Higher Education, 10, 51-57. Erişim: 09.02.2020. https://www.researchgate.net/publication/330900686

Wieser, C. (2011). Determinants of the Growth Elasticity of Poverty Reduction: Why the Impact on Poverty Reduction is Large in Some Developing Countries and Small in Others. WIFO Working Papers No(406), 3-52. Erişim: 11. 12. 2019. http://www.wifo.ac.at/wwa/pubid/43042.

Wodon, Q. T. (1999). Growth, Poverty, and Inequality: A Regional Panel for Bangladesh. The World Bank Polıcy Research Workıng Paper 2072, 1-39. Erişim: 20.01.2020 http://documents.worldbank.org/curated/en/582611468741864311/pdf/multi-page.pdf.

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { yyusbed908007, journal = {Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi}, issn = {1302-6879}, address = {}, publisher = {Yüzüncü Yıl Üniversitesi}, year = {2021}, volume = {0}, pages = {211 - 242}, doi = {}, title = {Yoksulluk, İşsizlik ve Ekonomik Büyüme İlişkisi: Türkiye ve Düzey 1 Bölgeleri Ölçeğinde Bir Uygulama}, key = {cite}, author = {Sancar, Canan and Atay Polat, Melike} }
APA Sancar, C , Atay Polat, M . (2021). Yoksulluk, İşsizlik ve Ekonomik Büyüme İlişkisi: Türkiye ve Düzey 1 Bölgeleri Ölçeğinde Bir Uygulama . Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi , 0 (51) , 211-242 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/yyusbed/issue/61126/908007
MLA Sancar, C , Atay Polat, M . "Yoksulluk, İşsizlik ve Ekonomik Büyüme İlişkisi: Türkiye ve Düzey 1 Bölgeleri Ölçeğinde Bir Uygulama" . Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 0 (2021 ): 211-242 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/yyusbed/issue/61126/908007>
Chicago Sancar, C , Atay Polat, M . "Yoksulluk, İşsizlik ve Ekonomik Büyüme İlişkisi: Türkiye ve Düzey 1 Bölgeleri Ölçeğinde Bir Uygulama". Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 0 (2021 ): 211-242
RIS TY - JOUR T1 - Yoksulluk, İşsizlik ve Ekonomik Büyüme İlişkisi: Türkiye ve Düzey 1 Bölgeleri Ölçeğinde Bir Uygulama AU - Canan Sancar , Melike Atay Polat Y1 - 2021 PY - 2021 N1 - DO - T2 - Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 211 EP - 242 VL - 0 IS - 51 SN - 1302-6879- M3 - UR - Y2 - 2021 ER -
EndNote %0 Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Yoksulluk, İşsizlik ve Ekonomik Büyüme İlişkisi: Türkiye ve Düzey 1 Bölgeleri Ölçeğinde Bir Uygulama %A Canan Sancar , Melike Atay Polat %T Yoksulluk, İşsizlik ve Ekonomik Büyüme İlişkisi: Türkiye ve Düzey 1 Bölgeleri Ölçeğinde Bir Uygulama %D 2021 %J Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi %P 1302-6879- %V 0 %N 51 %R %U
ISNAD Sancar, Canan , Atay Polat, Melike . "Yoksulluk, İşsizlik ve Ekonomik Büyüme İlişkisi: Türkiye ve Düzey 1 Bölgeleri Ölçeğinde Bir Uygulama". Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 0 / 51 (Mart 2021): 211-242 .
AMA Sancar C , Atay Polat M . Yoksulluk, İşsizlik ve Ekonomik Büyüme İlişkisi: Türkiye ve Düzey 1 Bölgeleri Ölçeğinde Bir Uygulama. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2021; 0(51): 211-242.
Vancouver Sancar C , Atay Polat M . Yoksulluk, İşsizlik ve Ekonomik Büyüme İlişkisi: Türkiye ve Düzey 1 Bölgeleri Ölçeğinde Bir Uygulama. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2021; 0(51): 211-242.
IEEE C. Sancar ve M. Atay Polat , "Yoksulluk, İşsizlik ve Ekonomik Büyüme İlişkisi: Türkiye ve Düzey 1 Bölgeleri Ölçeğinde Bir Uygulama", Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, c. 0, sayı. 51, ss. 211-242, Mar. 2021