Keban Baraj Gölü'nde Yaşayan Barbus grypus Heckel, 1843'de Otolit Biyometrisi-Balık Boyu İlişkisi (Elazığ, Türkiye)

Bu çalışmada, Keban Baraj Gölü'nde yaşayan Barbus grypus Heckel, 1843 populasyonuna ait toplam 90 örnekte sagittal otolit büyüklüğü (uzunluk, genişlik ve ağırlık) ile balık boyu (total boy) arasındaki ilişkiler incelendi. Otolitlerin uzunluğu, genişliği ve ağırlığı sırasıyla (minimum-maksimum ±standart sapma), 2,56-3,76 ±0,22 mm, 1,66-2,56 ±0,18 mm ve 5,2-12,5 ±1,27 mg arasında tespit edildi. Balıkların total boyları ise 377-699 ±53,5 mm arasında belirlendi. Ayrıca, otolit büyüklüğü ile total boy arasında pozitif yönde yüksek korelasyon tespit edildi.

Otolith biometry – Fish Length Relationship in Barbus grypus Heckel,1843 Inhabiting Keban Dam Lake (Elazığ, Turkey)

In this study, the relationships between total fish length and sagittal otolith size (length, width and weight) of a total 90 specimens belonging to the population of Barbus grypus Heckel, 1843 inhabiting Keban Dam Lake were examined. The otolith lengths, widths and weights (minimum-maximum ±standard deviation) were determined as 2.56-3.76 ±0.22 mm, 1.66-2.56 ±0.18 mm and 5.2-12.5 ±1.27 mg, respectively. Total lengths of the fishes were found as 377-699 ±53.5 mm. In addition, a high positive linear correlation was detected between the otolith size and total length of fishes.

Kaynakça

Araya, M., Cubillos, L. A., Guzmán, M., Peñailillo, J. ve Sepúlveda, A. 2001. Evidence of a relationship between age and otolith weight in the chilean jack mackerel, Trachurus symmetricus murphyi (Nichols), Fisheries Research, 51: 17-26.

Atılgan, E., Başçınar, N. S. ve Erbay, M. 2012. Doğu Karadeniz'deki istavrit, Trachurus mediterraneus (Steindachner, 1868)'in otolit özelikleri ve bazı populasyon parametreleri. Journal of Fisheries Sciences.com., 6(2): 114-124.

Avşar, D., Çiçek, E., Yeldan, H., Manaşırlı, M. ve Mavruk, S. 2007. İskenderun ve Mersin körfezlerindeki Centracentidae familyasına ait (kemikli balık) bazı türlerin otolit morfolojileri. Türk Sucul Yaşam Dergisi, Sayı 5-8. 116-123.

Başusta, A., Özer, E. İ. ve Girgin, H. 2013a. Akdeniz'deki Lepidotrigla dieuzeidei (Blanc & Hureau, 1973) populasyonunda otolit biyometrisi-balık uzunluğu arasındaki ilişki. Yunus Araştırma Bülteni, (3): 3-9.

Başusta, A., Özer, E. İ. ve Girgin, H. 2013b. Munzur Nehri'ndeki kırmızı benekli alabalığın (Salmo trutta macrostigma (Dummeril, 1858)) otolit boyutları-balık boyu arasındaki ilişki. Journal of Fisheriessciences. com., 7(1): 22-29.

Bostancı, D. 2009. Sarıkuyruk İstavrit, Trachurus mediterraneus (Steindachner, 1868)'un otolit özellikleri ve bazı populasyon parametreleri. Fırat Üniv. Fen Bilimleri Dergisi, 21(1), 53-60.

Bostancı, D. ve Polat, N. 2007. Dil balığı, Solea lascaris (Risso, 1810)'te otolit yapısı, otolit boyutları- balık boyu ilişkileri ve yaş tayini. Fırat Üniversitesi Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi, 19(3): 265-272.

Bostancı, D. ve Polat, N. 2008. Benekli pisi, Lepidorhombus boscii (Risco,1810)'nin otolit yapısı, otolit boyutları-balık boyu ilişkileri ve yaş tayini. Journal of Fisheriessciences. com., 2(3): 375-381.

Bostancı, D., Yılmaz, S., Yılmaz, M., Kandemir Ş. ve Polat, N. 2009a. Eğirdir Gölü'nden sudak (Sander lucioperca L., 1758)'ın otolit boyutları-balık boyu İlişkileri ve bazı populasyon parametreleri. Fırat Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, 21(1): 9-17.

Bostancı, D., Yılmaz, S. ve Polat, N. 2009b. Otolit biyometrisinin aynı balıkta ve farklı eşeyde değişimine bir örnek: Uranoscopus scaber L., 1758. XV. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu, (1-4 temmuz 2009) Bildirileri, Rize, 1-13.

Bostancı, D., İlhan, U. D. ve Akalın, S. 2012a. Küçük pisi balığı, arnoglossus laterna (Walbaum, 1792)'nın otolit özelikleri. Karadeniz Fen Bilimleri Dergisi, 2(6): 1-10.

Bostancı, D., Yılmaz, S., Polat N. ve Kontaş, S. 2012b. İskorpit Scorpaena porcus L. 1758'in otolit biyometri özellikleri. Karadeniz Fen Bilimleri Dergisi, 2(6): 59-68.

Cardinale, M., Arrhenius, F. ve Johnson, B. 2000. Potential use of otolith weight for the determination of age-structure of Baltic cod (Gadus morhua) and plaice (Pleuronectes platessa), Fisheries Research, 45: 239-252.

Cengiz, Ö., Özekinci, U. ve Öztekin, A. 2012a. Çanakkale Boğazı ve Gelibolu Yarımadası (Kuzeydoğu Akdeniz, Türkiye) kıyılarında yakalanan lüfer balığının Pomatomus saltatrix ( Linnaeus,1766) total boy-otolit boyu arasındaki ilişki. Iğdır Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 2(1): 31-34.

Cengiz, Ö., İşmen, A., Özekinci, U. ve Öztekin, A. 2012b. Saroz Körfezi'ndeki (Kuzey Ege Denizi, Türkiye) kancaağız pisi balığı'nın, Citharus linguatula (Linnaeus,1758), total boy-otolit boyu arasındaki ilişki. Marmara Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, 24(3): 68-77.

Ceyhan, T. ve Akyol, O. 2006. Marmara Denizi lüfer ( Pomatomus saltatrix L., 1766) balıklarının yaş dağılımı ve çatal boy-otolit boyu arasındaki ilişki. E.Ü. Su Ürünleri Dergisi, 23: 369-372.

Chugunova, N. I. 1963. Age and Growth Studies in Fish. Israel Program Scientific Translatin. No:610, D.C. National Science Foundation, Washington. 132 s.

Dörtbudak, M. Y. ve Özcan, G. 2015. İkizce Çayı'ndaki (Şırnak) siraz balığının [Capoeta umbla (Heckel, 1843)] otolit biyometrisi- balık boyu arasındaki ilişki. Yunus Araştırma Bülteni, (1): 67-72.

Echeverria, T.W. 1987. Relationship of otolith length to total length in rockfishes from northern and central California. Fishery Bultein, 85(2): 383-386.

Eroğlu M. ve Şen, D. 2009. Otolith size-total length relationship in spiny eel, Mastacembelus mastacembelus (Banks and Solander, 1794) inhabiting in Karakaya Dam Lake (Malatya, Turkey), Journal of FisheriesSciences.com., 3(4): 342-351.

Fowler, J. ve Cohen, L. 1992. Practical Statisitcs for Field Biology, John Wiley and Sons. Chichester, New York, Brisbane, Toronto, Singapore. 227 s.

Geldiay, R. ve Balık, S. 2007. Türkiye Tatlısu Balıkları. Ege Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Yayınları No: 46, Ders Kitabı Dizini No: 16, Ege Üniversitesi Basımevi, İzmir. 644 s.

Labropoulou, M. ve Papaconstantinou, C. 2000. Comparison of otolith growth and somatic growth in two macrourid fishes. Fisheries Research, 46: 177-188.

Newman, S. J., Cappo, M. ve Williams, D. McB. 2000. Age, growth, mortality rates and corresponding yield estimates using otoliths of the tropical red snappers, Lutjanus erythropterus, L. malabaricus and L. sebae, from the central Great Barrier Reef. Fisheries Research, 48: 1-14.

Pilling, G. M., Grandcourt, E. M. ve Kirkwood, G. P. 2003. The utility of otolith weight as a predictor of age in the emperor Lethrinus mahsena and other tropical fish species, Fisheries Research, 60: 493- 506.

Pino, C. A., Cubillos, L. A., Araya, M. ve Sepúlveda, A. 2004. Otolith weight as an estimator of age in the patagonian grenadier, Macruronus magellanicus, in Central-south Chile, Fisheries Research, 66: 145-156.

Samsun, N. ve Samsun, S. 2006. Kalkan (Scophthalmus maeoticus Pallas, 1811) balığının otolit yapısı, yaş ve balık uzunluğu-otolit uzunluğu ilişkilerinin belirlenmesi. Fırat Üniversitesi Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi, 18(2): 181-187.

Şen, D., Aydın, R. ve Çalta, M. 2001. Relationships between fish length and otolith length in the population of Capoeta capoeta umbla (Heckel, 1843) inhabiting Hazar Lake. Elazığ, Turkey. Arch. Pol. Fish. Vol., 9(2): 267-272.

Tuset, V. M., Lombarte, A. ve Assis, C. A. 2008. Otolith Atlas For the Western Mediterranean, North and Central Eastern Atlantic. Scientia Marina, 72S1: 7- 198.

Kaynak Göster