Karkamış Baraj Gölü'ndeki Alabalık İşletmelerinin Yapısal ve Biyoteknik Yönden İncelenmesi

Bu çalışmada Karkamış Baraj Gölü'ndeki alabalık işletmelerinin yapısal ve biyoteknik özellikleri incelenmiştir. Veriler, Ekim 2012 - Mart 2013 tarihleri arasında 5 firmaya ait 10 adet işletmeden anket yolu ile elde edilmiştir. Alabalık işletmelerinin tamamı baraj gölü üzerinde kurulan ağ kafeslerde yetiştiricilik yapmaktadır. Bu işletmelerin kiraladıkları toplam su yüzey alanının 190.500 m2, karadaki alanın ise 40.000 m2 olduğu belirlenmiştir. İşletmelerin teorik ve fiili toplam kapasiteleri sırasıyla 6.515 ton/yıl ve 4.126 ton/yıl olarak hesaplanmıştır. Kafeslerde hasat stok yoğunluğu en düşük 7,65 kg/m3 ve en yüksek 22,66 kg/m3 olarak hesaplanmıştır. Ortalama hasat stok yoğunluğunun da 17,32 kg/m3 olduğu saptanmıştır. Yem dönüşüm oranı (FCR), ortalama 1,07 olarak belirlenmiştir. İşletmelerde yetiştiriciliği yapılan balıkların % 30'unun bölge illerine, % 70'inin diğer illere pazarlandığı belirlenmiştir. Tüm işletmelerde alabalıkların pazar büyüklüğünün ortalama 250 gram civarında olduğu ve 4,5-5,5 TL/kg arasında satıldığı görülmüştür.

Investigation of structural and biotechnical aspects of trout farms in Karkamış Dam Lake

In this study, structural and biotechnical characteristics of the trout farms were examined in Karkamış Dam Lake. Data were obtained from 10 farms belong to 5 firms by means of survey between October 2012 - March 2013. All of the trout farms was founded on the dam lake make farming in cages. The total water surface area of the farms is 190.500 m2 and occupied area on the land is 40.000 m2. The theoretical and the actual total capacity of fish farms are 6.515 tons / year and 4.126 tons / year respectively. Harvest density in cages is the lowest 7.65 kg / m3 and the highest 22.66 kg / m3. The average intensity of harvest was found as 17.32 kg / m3. Feed conversion ratio (FCR) was determined as the average 1,07. 30 % of the fish product marketed to province and 70 % marketed to other provinces. It was observed that the trout market size in all farms is around an average of 250 grams and price is 4.5-5.5 TL/ kg.

Kaynakça

Adıgüzel, F. ve Akay, M. 2005. Tokat İlinde Gökkuşağı Alabalık İşletmelerinin Ekonomik Analizi. Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 22(2): 31-40.

Aydın, O. ve Sayılı, M. 2009. Samsun İlinde Alabalık İşletmelerinin Yapısal ve Ekonomik Analizi. Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 26(2): 97-107.

Atay, D. ve Korkmaz, A. Ş. 2011. Balık Üretim Tesisleri ve Planlaması. Ankara Üniversitesi Yayınları No:296, Ankara, 363s.

Büyükçapar, H. M. ve Sezer, Ö. 2006. Rize Yöresi Alabalık İşletmelerinin Yapısal ve Biyo-teknik Özellikleri. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniver- sitesi Fen ve Mühendislik Dergisi, 9(1): 77-81.

Çelikkale, M. S. 2002. İç Su Balıkları ve Yetiştiriciliği (Cilt 1). K.T.Ü Sürmene Deniz Bilimleri Fakültesi Genel Yayın No:124, K.T.Ü Matbaası. 2. Baskı, Trabzon, 419s.

Çiçek, A. ve Erkan, O. 1996. Tarım Ekonomisinde Araştırma ve Örnekleme Yöntemleri. Gazi- osmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayın- ları No:12, Ders Notları Serisi No:6, Tokat.

Emre, Y. ve Kürüm, V. 1998. Havuz ve Ağ Kafeslerde Alabalık Yetiştiriciliği Teknikleri. Minpa Matba- acılık. Ankara, 232s. Emre, Y., Sayın, C., Kiştin, F., Emre, N. ve Karaman, S. 2011. Alabalık (Oncorhynchus mykiss L.) Kafes Yetiştiriciliğinin Mevcut Durumuna Yönelik Bazı Değerlendirmeler. Biyoloji Bilimleri Araş- tırma Dergisi, 4(1): 119-127.

Jackson, A. 1988. Growth, Nutrıtıon and Feeding, Salmon and Trout Farming. Ellis Horword Limited, England, p. 202-216.

Karataş, M., Sayılı, M. ve Koç, B. 2008. Sivas İli Gökkuşağı Alabalığı İşletmelerinin Yapısal ve Ekonomik Analizi. Biyoloji Bilimleri Araştırma Dergisi, 1(2): 49-55.

Kayacı, A. ve Büyükçapar, H. M. 2012. Kahraman- maraş'taki Ağ Kafes Gökkuşağı Alabalık Çiftliklerinin Yapısal ve Biyoteknik Analizi. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Doğa Bilimleri Dergisi, 15(3), 57-65.

Kocaman, E. M., Aydın, A. ve Ayık, Ö. 2002. Erzurum'da Faaliyet Gösteren Alabalık İşletmelerinin Yapısal ve Ekonomik Analizi. Ege Üniversitesi Su Ürünleri Dergisi, 19(3-4): 319-327.

Özdemir, Y. ve Yüngül, M. 2010. İç Su Balıkları Yetiştiriciliği. Kafeslerde Balık Yetiştiriciliği Ders Notları. F.Ü Su Ürünleri Fakültesi. Elazığ, 36s.

Rad, F. ve Köksal, G. 2001. Türkiye'deki Gökkuşağı Alabalığı (Oncorhynchus mykiss) İşletmelerinin Yapısal ve Biyo-teknik Analizi. Turkish Journal of Veterinary and Animal Sciences, 25, 567-575.

Timur, M. ve Çağıltay, F. 2008. Proje Hazırlama Tekniği. Nobel Yayın No:1347, I. Basım, Ankara, 198 s.

T.C. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, 2013. Gaziantep Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü, Su Ürünleri Proje ve İstatistik Şube Müdürlüğü. Gaziantep.

T.C. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, 2013. Şanlıurfa Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü, Su Ürünleri Proje ve İstatistik Şube Müdürlüğü. Şanlıurfa.

TÜİK, 2013. Su Ürünleri İstatistikleri 2013. Türkiye İstatistik Kurumu Yayın No:4349. Çankaya / Ankara, 61s.

Yavuzcan, H., Pulatsü, S., Demir, N., Kırkağaç, M., Bekcan, S., Topçu, A., Doğankaya, L. ve Başçınar, N. 2010. Türkiye'de Sürdürülebilir Su Ürünleri Yetiştiriciliği. TMMOB Ziraat Mühen- disleri Odası, Ziraat Mühendisliği VII. Teknik Kongresi Bildiriler Kitabı 2, 767-789, Ankara.

Yeşilayar, N. ve Gören, H. M. 2013. Tokat'ta Alabalık Yetiştiriciliği Yapan Karasal İşletmelerin Yapısal ve Biyo-Teknik Analizi. Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 30(1): 41- 51.

Yıldız, M. ve Şener, E. 2003. Karadeniz Bölgesi'ndeki Gökkuşağı Alabalığı (Oncorhynchus mykiss) ve Deniz Levreği (Dicentrarchus labrax) Yetiştiri- ciliği Yapan İşletmelerin Yapısal Analizi ve Biyo- teknolojik Özellikleri. İstanbul Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 292): 241-252.

Yıldız, M., Doğan, K. ve Şener, E. 2008. Marmara Bölgesi Gökkuşağı Alabalığı (Oncorhynchus mykiss) İşletmelerinin Yapısal, Teknolojik ve Verimlilik Analizleri. İstanbul Üniversitesi Su Ürünleri Dergisi, 23: 1-16.

Zengin, M. ve Tabak, İ. 1997. Doğu Karadeniz Bölgesindeki Balık İşletmelerinin Yapısal Özellikleri. Akdeniz Balıkçılık Kongresi, 9-11 Nisan, İzmir, 451-461.

Kaynak Göster