Karakaya Baraj Gölü Su Kalitesinin İncelenmesi

Bu çalışma, Diyarbakır İli Çüngüş İlçesindeki Fırat Nehri üzerinde kurulu olan Karakaya Baraj Gölü'nün su kalitesinin belirlenmesi amacıyla Mayıs 2009 ile Nisan 2010 arasında 12 ay boyunca yapılmıştır. Bu amaçla Karakaya Baraj Gölü'nde örnekleme noktasından ve her bir noktada 2 farklı derinlikten su örnekleri alınmıştır. Alınan su örneklerinde toplam 12 parametre (sıcaklık, pH, elektriksel iletkenlik, çözünmüş oksijen, bulanıklık, toplam fosfor, nitrat, nitrit, amonyak, sülfat, fosfat ve kimyasal oksijen ihtiyacı) incelenmiştir. Böylece göl suyunun su kalitesi ve su ürünleri üretimi açısından verimliliği saptanmıştır. Karakaya Baraj Gölü'nde ağ kafeslerde yapılan alabalık yetiştiriciliği ve doğal balıkçılık faaliyetleri yöre halkına tarıma ek olarak bir gelir kaynağı oluşturmaktadır. Aynı zamanda barajm çevresi gezinti ve dinlenme yeri olarak değerlendirihnektedir. Fiziksel ve kimyasal analiz verileri değerlendirildiğinde Karakaya Baraj Gölü'nün mezotrof göllerin özelliğine sahip olduğu görülmektedir. Bu sonuçlara göre Karakaya Baraj Gölü su ürünleri yetiştiriciliği için genel olarak uygun bir ortam değildir.

Examination Water Quality of Karakaya Dam Lake

This study was carried out from May 2009 to April 2010 during twelve months for determination water quality of Karakaya Dam Lake established on the Fırat Stream in Cungus province ofDiyarbakır. For this purpose, water samples were taken from sampling points with different depths in Karakaya Dam Lake. Totally 12 parameters (temperature, pH, conductivity, dissolved oxygen, turbidity, total phosphorus, nitrate, nitrite, ammonia, sulfate, phosphate and chemical oxygen demand) were analyzed in the taken water samples. Thus, water quality and production potential concerning aquaculture were determined in the lake. In the dam lake, the local people get income from agriculture and natural fishing as well as other farming activities. In the same time, the environment of the dam lake is used as sightseeing and rest place. When the findings of the physical and chemical analyses were evaluated, it is seen that lake was mesotrophic lake. According to these results, dam lake generally had not convenient habitat with regard to aquaculture.

Kaynakça

Alaş, A. 1998. Kayaboğazı (Tavşanlı-Kütahya) Baraj Gölünde Yaşayan Leuciscus cephalus L.17 ve Tinca tinca (L.,1758)'nın Biyo-Ekolojisi Üzerine Bir Araştırma. Doktora Tezi, Gazi Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Anonim, 1992. Türkiye'deki Barajlar ve Hidroelektrik Santraller, DSİ, Ankara.

Anonim, 2004. Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği. 25687 Sayılı Resmi Gazete, 31.12.2004, Çevre ve Orman Bakanlığı, Ankara.

Anonim, 2010. Avcılık Verileri G.T.H.B, İl Müdürlüğü, Elazığ.

Anonim, 2015. Yerüstü Su Kalitesi Yönetimi Yönetmeliği 15 Nisan 2015 tarih 29327 sayılı Resmi Gazete,Ankara.

APHA, AWWA, WEF, 1998. Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. 20th edition. American Public Health Association, Washington DC.

Boyd, C. E. 1995. Bottom Soils, Sediment and Pond Aquaculture", Chapman Hall, NewYork, USA.

Cirik, S. ve Cirik, Ş. 1999. Limnoloji. III. Baskı, Ege Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Yayınları No: 21, Ege Üniversitesi Basımevi, İzmir

Çelikkale, M. S. 1994. İçsu Balıkları ve Yetiştiriciliği. Cilt 1, Karadeniz Teknik Üniversitesi Sürmene Deniz Bilimleri Fakültesi Yayınları, Trabzon.

Edmonson, J. 1991. Envıronment And Fish Health Water Quality for Aquaculture. Training Course On Disease Diagnosis And Prevention, Bodrum, November 17-30 1991.FAO Corporate Document Repository, Fisheries Department, 32 p.

Egemen, Ö. ve Sunlu, U. 1996. Su Kalitesi. 2. Baskı, Ege Üniversitesi Basımevi, İzmir. Egemen, Ö. ve Sunlu, U. 1999. Su Kalitesi, Ege Üniversitesi Su Ürünleri Fak., Baskı, Bornova, İzmir, pp: 153.

Folke, C. ve Kautsky, N. 1989. The Role ofEcosystem For Sustainable Development ofAquaculture. Ambio 18 (4): 234-243

Gül, A. 1994. Kapulukaya Baraj Gölü'nde Yaşayan Stizostedion lucioperce (L., 1758) ve Leuciscus cephalus (L.,1758)'un Biyo-Ekolojileri Üzerine Bir Araştırma. Doktora Tezi, Gazi Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Küçükyılmaz, M., Karakaya, G., Alpaslan, K., Özbey N. ve Akgün, H. 2016, Balıklıgöl'ün bazı fizikokimyasal Su Kalite Parametrelerinin Mevsimsel olarak incelenmesi, Yunus Araştırma Bülteni, 2016 (2): s.91-99. Trabzon.

Nürnberg, G. K. 1996. Trophic state of clear and colored, soft and hardwater lakes with special consideration of nutrients, anoxia, phytoplankton and fish. J. Lake and Reservoir Management. 12: 432-447.

OECD, 1982. Eutrophication of waters. Monitoring, Assessment and Control. OECD, Paris.

Sen, B. ve Koçer, M. A. T. 2003. Su Kalitesi İzleme. XII. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu, 2-5 Eylül 2003, Elazığ. Pp.567-572.

Tanyolaç, J. 2006. Limnoloji (Tatlısu Bilimi). Hatiboğlu Yaymcılık, Ankara.

Taş, B. 2011. Gaga Gölü (Ordu, Türkiye) Su Kalitesinin İncelenmesi. Karadeniz Fen Bilimleri Dergisi. 3: 43-61.

Temponeras, M., Kristiansen, J. ve Moustaka—Gouni, M. 2000 Seasonal Variation in Phytoplankton Composition and Physical Chemical Feactures of the Shallow Lake Doirani, Macedonia, Greece. Hydrobiologia 424, 109- 122.

URL- 1. https ://tr.Wikipedia.org/Wiki/Karakaya_Baraj%C4%B1 _ve_Hidroelektrik_Santra1i erişim tarihi: 02.02.2012)

Yılmaz, F. 1997. Porsuk Baraj Gölü'nde Yaşayan Cyprinus carpio L.1758 ve Tînca tinca (L.,1758)'nin BiyoEkolojisi Üzerine Bir Araştırma. Doktora Tezi, Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Yılmaz, F. 2004. Mumcular Barajı (Muğla-Bodrum)' nın Fiziko-Kimyasal Özellikleri. Ekoloji 13 (50), 10- 17.

Kaynak Göster