Kangal (Sivas) Balıklı Çermik Termal Kaplıcası İle Topardıç Deresi\'nde (Sivas) Yaşayan Benekli Sezen Cyprinion macrostomus (Heckel, 1843)de Bazı Hematolojik Parametreler ve Non-Spesifik İmmün Yanıtın Belirlenmesi

Araştırmada, Sivas ili\'nin Kangal ilçesindeki Balıklı Çermik Termal Kaplıcası ile Topardıç Deresi (kaplıca suyunun karıştığı)\'nde yaşayan benekli sazan, Cyprinion macrostomus Heckel, 1843 (doktor balıklar olarak bilinen) balıklarında çalışılmıştır. Her iki ortamdaki balıkların hematolojik ve non-spesifik immün parametreleri, ortamlar arasında ve ayrıca yaz ve kış olarak ta karşılaştırılmıştır. Eritrosit (RBC), lökosit (WBC), Hb, Hct, monosit, nötrofil miktarları ve fagositik aktivite değerlerinin Topardıç deresi\'nde yazın artıp, kışın ise azaldığı belirlenmiştir. Havuz su sıcaklığının, her mevsim sabit olmasından dolayı, havuzlarda yaşayan balıkların kan parametrelerinde hiçbir değişiklik olmadığı tespit edilmiştir. Lenfosit, MCV ve MCH değerlerinde kışın derede artış, yazın ise azalma gözlenirken, MCHC seviyesinde herhangi bir değişiklik görülmemiştir. Ösinofil hücre miktarında ise yaz ve kış farklılığı tespit edilememiştir. Su sıcaklığının artmasıyla birlikte sudaki mikrobiyal aktivitenin artması, oksijen seviyesinin azalması, metabolik aktivitenin yükselmesi ve artan enerji gereksinimi bu değişimlerin başlıca nedeni olarak yorumlanmıştır. Araştırmada Cyprinion macrostomus\'un hematolojisi ve non-spesifik immün parametreleri üzerine farklı ortamların etkileri, yaz ve kış arasındaki farklılıklar olarak belirlenmiştir.

The Identification of Some Hematological Parameters and Non-Spesific Immune Respond in Cyprinion macrostomus (Heckel, 1843) Living in Kangal (Sivas) Balıklı Çermik Thermal Hot Spring and Topardıç Stream (Sivas)

In this research, spotted carp,Cyprinion macrostomus Heckel, 1843 (known as doctor fish) which live in Balıklı Çermik Thermal Hot Spring and Topardıç Stream (involving the spa water) in Kangal county of Sivas city were studied. Haematological and non-specific immune parameters of fish in both environments were compared as between environments and also as summer and winter . Erythrocyte (RBC), leukocyte (WBC), Hb, Hct, monocyte, neutrophil, phagocytic activity values were determined increase during the summer and decrease during the winter in Topardıç stream. Due to the constant for each season of water temperature in pools, it were not identified any changes in the blood parameters of fish living in pools. While the lymphocyte, MCV and MCH values of Cyprinion macrostomus increasing in winter and decrease in summer were observed in the stream. It wasn\'t found any changes in MCHC level. It couldn\'t been finded any differences in both summer-winter and environmental in eosinophil cell amounts. With the increase of water temperature in the water increase microbial activity, decreased oxygen levels, increased metabolic activity and energy requirement has been interpreted as a major cause of these changes. In this study, the effects of different habitats on hematology and non specific immünology of Cyprinion macrostomus as the differences between summer and winter were determined.

Kaynakça

Adeyemo, O.K., Okwılagwe, O.O. ve Ajani, F. 2009. Comparative Assessment of Sodium Edta and Heparin. as Anticoagulants for the Evaluation of Haematological Parameters in Cultured and Feral African Cathfish (Clarias gariepinus). Braz. J. Aquat. Sci. Technol, 13(1):19-24.

Akbulut, K., Zengin, U., Gönek, Ü. ve Bakır, M. 2008. Balıklarda Yaş Tayini Yöntemleri ve Önemi. Erzincan Üniv. AquaClub Su Ürünleri Araştırma ve Geliştirme Bilim Kulübü Kemaliye 5. Geleneksel Su Ürünleri Bilimsel ve Kültürel Platformu, (Ulusal) 31 Mayıs-1 Haziran, Erzincan, Kemaliye.

Akmirza, A. ve Tepecik, R.E. 2007. Seasonal Variation in Some haematological Parameters in Naturally İnfected and Uninfected Roach (Rutilus rutilus) with Cryptobia tincae. Journal of Applied Biological Sciences 1, (3), 61-65.

Aras, M., Bayır, A., Sirkecioğlu, A.N., Polat, H. ve Bayır, M. 2008. Seasonal variations in serum lipids, lipoproteins and some haematological para- meters of chub (Leuciscus cephalus). Ital. J.Anim.Sci. vol. 7, 439-448.

Arnaudova, D., Arnaudova, A. ve Tomova, E. 2008. Selected Hematological Indices of Freshwater Fish from Studen Kladenetsh Reservoir. Bulgarian Journal of Agricultural Science, 14 (No 2), 244-250.

Atamanalp, M. ve Yanık, T. 2003. Alterations in Hematological Parameters of Rainbow Trout (Oncorhynchus mykiss) Exposed to Mancozeb. Turk J. Vet. Anim. Sci, 27, 1213-1217.

Balta, F., Serezli, R., Kayı, Ş., Akhan, S. ve Yandı, İ. 2005. Gökkuşağı Alabalığında (Oncorhynchus mykiss) Oksitetrasiklin HCl\'nin Nötrofillerin Fagositik Aktivi-tesine ve Bazı Kan Para- metrelerine Etkisi. Süleyman Demirel Üniver- sitesi Eğridir Su Ürünleri Fakültesi Dergisi, Cilt-I, Sayı-I, 7-11.

Başusta, A. ve Şen, D. 2003. Keban Baraj Gölü\'nde Yaşayan Chalcalburnus mossulensis (Heckel, 1843)\'in Kan Parametrelerinin İncelenmesi. G.Ü. Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, Cilt 23, Sayı 1, 11-21.

Blaxhall, P.C. ve Daisley, K.W. 1973. Routine Haematological Methods for Use with Fish Blood. J. of Fish Biol. England, (5), p, 771-882.

Collazos, M.E., Barriga, C. ve Ortega, E. 1995. Seasonal Variations in the Immune System of the Cyprinid Tinca tinca Phagocytic Function. Comparative Immunology, Microbiology and Infectious Diseases, Volume 18, Issue 2, Pages 105-113, February.

Clauss, T.M., Alistair, D.M. ve Arnold, J.E. 2008. Hematologic Disorders of Fish. Veterinary Clinics of North America: Exotic Animal Practice, Volume 11, Issue 3, Pages 445-462, September.

Cengizler, İ. ve Şahan, A. 2000. Seyhan Baraj Gölü ve Seyhan Nehrin de Yaşayan Aynalı Sazan (Cyp- rinus carpio, Linnaeus, 1758)\' larda Bazı Kan Parametrelerinin Belirlenmesi. Türk J Vet Anim Sci, 24, 205-214.

Clarence, R. ve Hickey, J.R. 1982. Comparative Hematology of Wild and Captive Cunners. Transactions of the American Fisheries Society, 111: 242-249.

Demirsoy, A. 1993. Yaşamın Temel Kuralları (Omur- galılar/Anamniyota). Cilt-III/Kısım-I, Hacettepe Üniversitesi Yayınları, 38. Bölüm, 386-387, Ankara.

Dorafshan, S., Kalbassi, M.R., Pourkazemi, M., Amiri, B.M. ve Karimi, S.S. 2008. Effects of Triploidy on the Caspian Salmon Salmo trutta caspius haematology. Fish Physiol Biochem, 34, 195-200.

Dias, M.T., Affonso, E.G., Oliveria, S.R., Marcon, J.L. ve Egami, M.I. 2008. Comparative Study on Hematological Parameters of Farmed Matrinxa, Brycon amazonicus Spix and Agassiz, 1829 (Characidae: Bryconinae) with Others Bryco- ninae Species. Acta-Amozanica Vol:38, No:4, Manaus Dec.

Gözükara, S.A. ve Çavaş, T. 2004. A Karyological Analysis of Garra rufa (Heckel, 1843) (Pisces, Cyprinidae) from the Eastern Mediterranean River Basin in Turkey. Turk J Vet Anim Sci, 28 497-500.

Ginneken, V.V., Durif, C., Balm, S.P., Boot, R., Verstegen, M.W.A., Antonissen, E. ve Thillart, G.V.D. 2007. Silvering of European Ell (Anguilla anguilla L.): Seasonal Changes of Morphological and Metabolic Parameters. Animal Biology, Vol.57, No.1, pp, 63-77.

Grigg, G.C. 1969. Temperature Induced Changes in the Oxygen Equilibrium Curve of the Blood of the Brown Bullhead, Ictalurus nebulosus. Comp. Biochem. Physiol., Vol.28, pp, 1203-1223.

Hayran, M. ve Özdemir, O. 1995. Bilgisayar İstatistik ve Tıp. Hekimler Yayın Birliği HYB. Medikal Araştırma Birimi MEDAR, Ankara, 484 s.

Imanpoor, M.R., Bagheri, T. ve Hedayati, S.A.A. 2010. The Anesthetic Effects of Clove Essence in Persian Sturgeon, Acipenser persicus. World Journal of Fish and Marine Sciences 2 (1): 29-36.

Jeney, G., Galeotti, M., Volpatti, D., Jeney, Z. ve Anderson, D.P. 1997. Prevention Of Stress İn Rainbow Trout (Oncorhynchus mykiss) Fed Diets Containing Different Doses Of Glucan. Aquaculture, 154 1-15.

Korter, R., Vainikka, A. 2008. Seasonality of Innate Immunity. In: New Research on Innate Immunity, Chapter 1, 14-45.

Leard, A.T., Wanger, B.A., Camp, K.L., Wise, D.J. ve Gao, X.D. 1998 Seasonal Values of Selected Blood Parameters of Farm-Raised Channel Catfish (Ictalurus punctatus) in the Mississippi Delta. J Vet Diagn Invest, 10, 344-349.

Morvan, C.L., Troutaud, D. ve Deschaux, P. 1998. Differential Effects of Temperature on Specific and Nonspecific Immune Defences in Fish. The Journal Experimental Biology, 201, 165-168.

Nanba, K., Kakuta, I., Uematsu, K. ve Murachi, S. 1987. Annual Changes in the Osmolarity and Inorganic Ion Level Ratios between Urine and Plasma in Carp Cyprinus carpio. Nippon Suisan Gakkaishi: Formerly Bull. Japan Soc. Sci. Fish. 53 (6), 913-918.

Özer, Z., Akpınar, M.A., Akçay, M., Erdem, Ü., Güler, R., Yanıkoğlu, A., Ergenoğlu, B., Dere, Ş. ve Savaşçı, Ş. 1987. Kangal Balıklı Kaplıcanın (Sivas) Bazı Kimyasal ve Biyolojik Özellik- lerinin Araştırılması. Cumhuriyet Üniv. Fen Edb. Fak. Fen Bilimleri Dergisi, 5. Cilt Ek Sayısı, Sivas

Örün, İ., Dörücü, M. ve Yazlak, H. 2003. Hematological Parameters of Three Cyprinid Fish Species from Karakaya Dam Lake, Turkey. Online Journal of Biological Sciences 3 (3), 320-328.

Rambhaskar, B. ve Rao, S.K. 2006. Comparative Haematology of Ten Species of Marine Fish From Visakhapatnam Coast. Journal of Fish Biology, Volume 30 Issue 1, Pages 59-66.

Siwicki, A.K., Anderson, D.P. ve Rumsey, G.L. 1994. Dietary Intake of Immunostimulants by Rainbow Trout Affects Non-Specific Immunity and Protection Against Furunculosis. Veterinary Immunology and Immunopathalogy, 41, 125-139.

Şahan, A. ve Cengizler, İ. 2002. Seyhan Nehri (Adana Kent İçi Bölgesi)\' nde Yaşayan Benekli Siraz (Capoeta barroisi Lorted, 1894) ve Kızılgöz (Rutilus rutilus, Linnaeus, 1758)\'de Bazı Hematolojik Parametrelerin Belirlenmesi. Türk J Vet Anim Sci, 26, 849-858.

Şahan, A. 2000. Seyhan Nehri (Adana Kent İçi Bölgesi)\'nde Yaşayan Bazı Cyprinid\'lerde Hematolojik Araştırmalar. Çukurova Üniv. Fen Bilimleri Enst. Doktora Tezi.

Şahan, A. ve Duman, S. 2010. Influence of -1,3/1,6 Glucan Applications on Some Non-Specific Cellular Immune Response and Haematologic Parameters of Healthy Nile Tilapia (Oreochromis niloticus L., 1758). Turk J. Vet. Anim. Sci. 34(1), 75-81.

Swain, P., Dash, S., Sahoo, P.K., Gupta, S.D., Meher, P.K. ve Sarangi, N. 2007. Non-Specific Immune Parameters of Brood Indian Major Carp Labeo rohita and Their Seasonal Variations. Fish & Shellfish Immunology, Volume 22, Issue 1-2, Pages 38-43, January-February

Timur, M., Çolak, A. ve Marufi, M. 1983. Balıklı Kaplıcadaki (Sivas) Balık Türlerinin Tanımı ve Deri Hastalıkları Tedavisindeki Etkisinin Araştı- rılması. Ankara Üniv. Vet. Fak. Derg. 30 (2) : 276-282 .

Tanyer, G. 1985. Hematoloji ve Lobaratuvar Ders Kitabı, Ayyıldız A.Ş. Ankara, 109-148.

Yılayaz, Ö. ve Bitmiş, K. 2002. Keban Baraj Gölü\'nde Yaşayan Barbus rajanorum mystaceus (Heckel, 1843)\' da Kan Parametrelerinin İncelenmesi. G.Ü. Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi. Cilt 22, Sayı 2, 11-21.

Kaynak Göster

Yunus Araştırma Bülteni
  • ISSN: 1303-4456
  • Yayın Aralığı: Yılda 4 Sayı
  • Başlangıç: 2001

15936

Sayıdaki Diğer Makaleler

İlk Stok Boyunun Kışlatılmış Tilapiaların Büyüme Performansı, Yem Değerlendirmesi ve Yem Alımı Üzerine Etkisi

Suat DIKEL, Ilgın ÖZŞAHİNOĞLU, Pınar MUMOĞULLARINDA, Fırat Sertaç TELLİOĞLU, Mustafa ÖZ

Kangal (Sivas) Balıklı Çermik Termal Kaplıcası İle Topardıç Deresi\'nde (Sivas) Yaşayan Benekli Sezen Cyprinion macrostomus (Heckel, 1843)de Bazı Hematolojik Parametreler ve Non-Spesifik İmmün Yanıtın Belirlenmesi

SELÇUK DUMAN, Aysel ŞAHAN

Deliçay (Kahramanmaraş)'ın Makroinvertebrat Faunasının Mevsimsel Dağılımı

Rasim AYAS, Cemil KARA

Gölbaşı Gölü'nde (Hatay) Bulunan Tatlısu Midyelerinin (Unionidae) Çevresel Koşullarının Belirlenmesi

Hülya ŞEREFLİCAN

Türkiye Denizlerindeki Balık Stoklarının Yönetimi İçin Yeni Bir Kavram:'İhtiyatlı Balıkçılık Yönetimi'

Savaş KILIÇ

İskenderun-Arsuz arası (İskenderun Körfezi) Kayalık Supralittoral zonun Makrobentik Faunası

Burak Türker İNANDI, Celal ALKAN, AYHAN ALTUN, TAHİR ÖZCAN

Adıyaman İli Balıkçılığının Mevcut Durumu ve Sorunları

YUSUF KENAN BAYHAN, Sırrı KORKMAZ, MİNE PERÇİN OLGUNOĞLU

Kovada Kanalında (Eğirdir-Isparta) Yaşayan Balıkların Sülük (Hirudinea) Parazitleri Yönünden İncelenmesi

Mustafa CEYLAN, Abdulkadir YAĞCI, Ufuk AKÇİMEN, Fuat BİLGİN, Niyazi Can GÖKÇINAR, Şakir ÇINAR

Çelik Gölü'nde Yaşayan Yayın Balığı (Silurus glanis Linnaeus, 1758)'nın Yaş ve Bazı Büyüme Özellikleri

Mücahit YÜNGÜL, Zuhal KARAMAN, MUSTAFA DÖRÜCÜ

Blood Picture and Enzymatic Activities in Common Crap Cyprinus carpio Influenced by Sodium Chloride (NaCl)

Shahba Kale AL-TAEE, Alaa Hussain Ali AL HAMDANI