Fındık Küspesinin Melek Balığı (Pterophyllum scalare) Yavrularının Büyüme Performansına ve Yaşama Oranına Etkisi

Bu çalışmada, 0,5i0,01 ortalama ağırlığa sahip Melek balığı (Pterophyllum scalare) yavrularının yemlerinde balık unu yerine farklı oranlarda (%0, 15, %25 ve %35 FK) fındık küspesi ilave edilmiş, yapılan beslemenin büyüme, yem değerlendirme, yaşama oranı ve ekonomik performans üzerine etkileri araştırılmıştır. Deneme yemleri izonitrojenik (%47) ve izokalorik (2361 kcal kg'ı) olarak hazırlanmış ve balıklar fındık küspesi ilaveli yemlerle 90 gün süreyle beslenmişlerdir. Denemenin sonunda en iyi ağırlık artışı ve spesifik büyüme oranı kontrol grubu ile %15 fındık küspesi içeren yem gruplarında görülmüştür. %15'den daha fazla fındık küspesi ilave edildiğinde bu değerler azalmıştır. Fındık küspesi ilavesi %35 düzeyini geçtiğinde protein etkinlik oranında (PEO) azalma ve yem değerlendirme oranında (YDO) önemli düzeyde kötüleşme meydana gelmiştir. Kondisyon faktöründe %15'11k grup haricinde (P

Effect of Hazelnut Meal 011 Angel Fish (Pterophyllum salare) uveniles Growth Performance and Survival Rate

In this study, the effects on growth, feed conversion ratio, survival rate and economic performance of addition hazelnut meal in different ratio (O%, 15% 25% and 35% HM) instead of fish meal to diet of angel fish juveniles (average weight 0.5i0.01 g) (Pterophyllum scalare) were investigated. The diets of angel fish juveniles were formulated as isonitrogenous (47%) and isocaloric (2361 kcal kg'ı), and the fry were fed 90 days. The experimental results showed that the best weight gain and specific growth rate were found for control and 15% hazelnut meal diets. These data were reduced after 15% hazelnut meal replacement levels. Feed conversion ratio and protein efficiency ratio were significantly deteriorated after 35% hazelnut meal replacement levels. Condition factor, 15% external to the group (P

Kaynakça

Akiyama, T., Munuma, T., Yamamoto, T., Marcouli, P. ve Kishi, S. 1995 Combinational use ofmalt protein flour and soybean meal as altenative protein sources of fıngerling rainbow trout diets. Fisheries Science 61(5): 825-832.

Akyurt, İ. 2004. Balık Besleme. Mustafa Kemal Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Ders Kitapları No: 3. pp. 226, Hatay.

Altop, A. 2006. Sentetik Treonı'n ile Desteklenmiş Fındık Küspesinin Bıldırcın Büyütme ve Yumurtlama Dönemi Karmalarında Kullanılabilme Olanakları. Yüksek Lisans Tezi Ondokuz Mayıs Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Samsun.

Atalayoğlu, G. ve Çakmak, M. N. 2010. Pullu Sazan (Cyprinus carpio L. 1843) Yemlerinde Fındık Küspesinin Kullanıhna Olanaklarının Araştırılması, Fırat Üniversitesi, Fen Bilimleri Dergisi 22 (2),71-78.

Avşar, D. 2005. Balıkçılık Biyolojisi ve Populasyon Dinamiği. Nobel Kitabevi, Adana. ISBN: 9758561448.

Bilgin, Ö. 2005. Alabalık Yemlerinde Soya Küspesi Yerine Fındık Küspesi Kullanılabilme Olanakları. Yüksek Lisans Tezi. O.M.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, Samsun.

Bilgin, Ö., Türker, A. ve Tekinay, A. A. 2007. The Use of Hazelnut Meal as Substitute for Soybean Meal in the Diets of Rainbow Trout (Oncorhynchus mykiss). Turkish Journal of Veterinary andAnimal Science 31(3): 145-151.

Bilgüven, M. 2002. Yemler Bilgisi, Yem Teknolojisi ve Balık Besleme. Akademisyen Yayınevi. Yayın No: 1. Mersin. 446 s.

Büyükçapar, H. M. ve Kamalak, A. 2007. Partial replacement of fish and soyabean meal protein in mirror carp (Cyprinus carpio) diets by protein in hazelnut meal. South African Journal of Animal Science 37(l), 35-44.

Çelikkale, M. S. 2002. İçsu Balıkları ve Yetiştiriciliği. Karadeniz Teknik Üniversitesi, Sürmene Deniz Bil. Fakül, Cilt 1, 3. Baskı, Yayın No: 124/2, Trabzon, 418 s.

Degani, G. 1993. Growth and body composition of juveniles of Pterophyllum scalare (Lichtenstein) (Pisces; Cichlidae) at different densities and diets. Aquaculture and Fisheries Management 24: 725- 730.

De Silva, S. S. ve Anderson, T. A. 1995. Fish Nutrition in Aquaculture. Chapman Hall Aquaculture Series l., London, UK319 pp.

Doğan, G. 2005. Farklı oranlarda fmdık posası içeren isonitrojenik rasyonların gökkuşağı alabalığının (Oncorhynchus mykiss Walbaum, 1792) büyü- mesi, kimyasal yapısı ve sindirilebilme oranı üzerine etkileri. Yüksek Lisans Tezi, T.C. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Samsun, 51 s.

Doğan, G. ve Bircan, R. 2010. Balık yemlerinde alternatif bitkisel protein kaynağı olarak fındık küspesi kullanımı, AKUFEBED, 2: 49 -57.

Doğan, G. 2012. Sentetik lizin ve metiyonin ile desteklenmiş fındık küspesi içeren yemlerin gökkuşağı alabalığının (Oncorhynchus mykiss Walbaum, 1792) gelişmesi üzerine etkileri, Sinop Üniv., Fen Bilim. Enst., Su Ürünleri Yetiştiriciliği ABD, Sinop.

Emre, Y., Sevgili, H. ve Şanlı, M. 2008a. Apreliminary study on the utilization of hazelnut meal as substitute for fish meal in diets of European sea bass (Dicentrarchus labrax L.). Aquaculture Research 39, 324-328

Emre, Y., Sevgili, H. ve Şanlı, M. 2008b. Partial Replacement of Fishmeal with Hazelnut Meal in Diets for Juvenile Gilthead Sea bream (Spams aurata). The Israel Journal of AquacultureBamidgeh 60,198-204.

Erdoğan, F. 2007. Melek Balığı (Pterophyllum scalare) Yavrularının Yeminde Protein Kaynağı Olarak Kanola (Brassica spp.) Küspesi Kullanma Olanakları. Doktora tezi, Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Isparta.

Erdoğan, F. ve Ölmez, M. 2009. Kanola Küspesinin Melek Balığının (Pterophyllum scalare Lichtenstein 1823) Büyüme, Somatik İndeksler ve Vücut Kompozisyonuna Etkileri. Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Bilimleri Dergisi 15 (2) 181-187.

Erener, G. 1991. Fındık Küspesinin Yumurta Tavuk Rasyorılarında Kullanılabilme Olanakları. Yük. Lisans Tezi. OMÜ. Fen Bilimleri Enstitüsü, Samsun.

Ergün, S., Yiğit, M., Türker, A. ve Harmantepe, B. 2008. Incorporation of Soybean Meal and Hazelnut Meal in Diets for Black Sea Turbot (Scophthalmus maeoticus). The Israeli Journal of AquacultureBamidgeh, 60, 27-36.

Garcia-Ulloa, M. ve Gomez-Romero, H. J. 2005. Growth ofangel fish (Pterophyllum scalare Gunther 1862) juveniles fed irıert diets. Avances En Investigacion Agropecuaria (3): 49-60.

Gürocak, A. B. Yeldan, M. ve Işık, N. 1982. Soya Küspesi Yerine Fındık Küspesi Kullanılan Rasyonların, Kasaplık Piliçlerin Verimine Etkileri Üzerine Bir Araştırma. Ankara Üniversitesi Ziraat Fak. Yıllığı, Cilt 30, Fasikül 3-4.

Halver, J. E. ve Hardy, R. W. 2002. Fish Nutrition, Academic Press, ISN:0-12-3 19652-3, USA

Hatefi, S. ve Sudagar, M. 2013. Effect of Feeding Frequency on Fecundity In Angel Fish (Pterophyllum scalare), World Journal ofFish and Marine Sciences (1): 45-48.

Hernandez, M. D., Martinez, F. J., Jover, M. ve Garcia Garcia, B. 2007. Effects of partial replacement of fish meal by soybean meal in sharpsnout seabream (Diplodus puntazzo) diet Aquaculture 263, 159- 167.

Imanpoor, M. R., Bagheri, T. ve Azirni,A. 2010. Effects of Replacing Fish Meal with Soybean Meal in Diet on Some Morphometric Indices of Persian Sturgeon, Acı'penser persicus. World Journal of Zoology (4): 320-323. ISSN 1817-3098.

Kasiri, M., Farahi, A. ve Sudagar, M. 2011. Effects of Feeding Frequency on Growth Performance and Survival Rate ofAngel Fish, Pterophyllum scalare (Perciformes: Cichlidae). Veterinary Research ForumVol: 2, No: 2, 97-102.

Küçük, E. 2011. Karadeniz Kalkani (Psetta maxima Linnaeus, 175 8) Yemlerinde Balık Unu Yerine Mı- sır Gluteni ve Soya Unu Kullanımının Büyüme Performansı ve Et Kalitesi Üzerine Etkisi. Karadeniz Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü Balıkçılık Teknolojisi Mühendisliği Anabilim Dalı, Doktora Tezi, Trabzon.

Lozano, N. E. S., Vidal, A. T., Martinez-Llorens, S., Mérida, S. N., Blanco, J. E., Lopez, A. M.,Torres, M. P. ve Cerda, M. J. 2007. Growth and economic profit ofgilthead sea bream (Spams aurata, L.) fed sunflower meal, Aquaculture, 272, 528-534.

Martinez-Llorens, S., Monino, A. V., Tomas, A., Pla, M., ve Jover, M. 2007. Soybean meal as protein source in gilthead sea bream (Sparus aurata L.) diets: effects on growth and nutrient utilization. Aquaculture Research, 38, 82-90.

Miller-Morgan, T. 2010. Brief Overview of the Ornamental Fish Industry and Hobby. In: Fundamentals ofOmamental Fish Health. 2010, (ed., HE Roberts), Blackwell Publishing, USA, pp. 25-32.

NRC. (National Research Counsil) 1993. Nutrient Requirements of Fish. National Academies Pres, Washington, DC, 14 pp.

Özer, A. 2002. Soya Küspesi Yerine Fındık Küspesinin Bıldırcınların Gelişme ve Yumurta Verim Özelliklerine Etkileri. Yük. Lisans Tezi. OMÜ. Fen Bilimleri Enstitüsü, Samsun.

Pereira, T. G. ve Oliva-Teles, A. 2003. Evaluation of corn gluten meal as protein source in diets for gilthead sea bream (Spams aurata L.) juveniles. AquacultureResearch34,1111-1117. doi: 10.1046/j.1365-2109.2003.00909.x

Piedecausa, M. A., Mazon, M. J., Garcia-Garcia, B. ve Hernandez, M. D. 2007. Effects of total replacement of fish oil by vegetable oil in the diets of sharp snout sea bream (Diplodus pintazzo). Aquaculture, 263(1-4), 211-219.

Yılmaz, M., Mutaf, B. F. ve İkiz, R. 2006. Melek Balıklarında (Pterophyllum scalare Lichtenstein, 1823) Birinci Döl Bireylerinde Renk-Desen Açılımının İzlenmesi ile Ebeveyn Genotiplerinin Belirlenmesi. Ege Üniversitesi Su Ürünleri Dergisi Cilt: 23, Sayı: (1-2): 173—176.

Yılmaz, S. ve Ergün, S. 2012. Tıbbi Bitki Özütlerinin Melek Balığı (Pterophyllum scalare) Yumurtasının Açılımı Üzerine Etkisi. Kafkas Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi Dergisi 18 (2):185- 89.

Kaynak Göster