Evaluation of Some Physico-Chemical Characteristics of Kemeriz Dam (Zara - Sivas)

Bu çalışmanın amacı fiziko-kimyasal metotlarla su örneklerindeki aylık ve mevsimsel değişiklikleri gözlemlemek, su kalitesi özelliklerini belirlemek, kirlilik sorunlarını ortaya koymak, sucul hayat için uygunluğu ortaya çıkarmak ve Yüzey Suları Kalitesi Düzenlemesi (YSKY) kriterleri uyarınca suyun kalitesini sınıflandırmaktır. Bu çalışma Ocak 2011 ile Aralık 2013 arasında aylık olarak Kemeriz Baraj Gölü üzerinde 3 istasyondan alınan su örnekleri ile gerçekleştirilmiştir. Kemeriz Baraj Gölünün su kalitesi YSKY kriterlerine göre 2. sınıf olarak bulunmuştur. Su kalitesini korumak ve sucul hayatın sağlıklı devamlılığı için düzenli gözlemler yapmak ve su kalitesi ve sucul hayatı etkileyecek parametreleri takip etmek gerekmektedir.

Kemeriz Barajı Gölünün (Zara - Sivas) Bazı Fizikokimyasal Özelliklerinin Değerlendirilmesi

The objectives of this study were to observe the monthly and annual changes in water samples through physico-chemical methods, to determine the water quality properties, to reveal the pollution problems, to determine the suitability level in terms of aquatic life, and to classify the quality of water in accordance with the Surface Water Quality Regulation (SWQR) criteria. This study was carried out through monthly sampling during January 2011-December 2013 in 3 stations at Kemeriz Dam. The water quality in Kemeriz dam was found to be class 2 according to the SWQR. In order to protect the water quality and to ensure the health of aquatic life in this dam, it is required to make regular observations and to monitor the parameters affecting the water quality and aquatic life.

Kaynakça

Anonymous, 2013. TR Ministry of Forestry and Water Affairs, Water Quality Management Workgroup Report. Convention of Forestry and Water, 21st-23rd Mart 2013

Alparslan, K., Karakaya, G., Koçer, M.T. and Yıldız, N. 2013. Güzel Yurt Baraj Gölü (Malatya) Su Kalitesinin Belirlenmesi. BEU Journal of Physical Sciences 2 (1), 1-11

Anonymous. 2015a. Report of General Directorate of State Hydraulic Works. Ankara- Turkey

Anonymous. 2012. Surface Water Quality Management Regulation. TR Official Gazette Nr.28483 Ankara

Anonymous. 2015b. Surface Water Quality Management Regulation. TR Official Gazette Nr.29327 Ankara

Anonymous. 1998. Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. American Public Health Association, 7th Edition. Washington, USA

Acu, A. 2000. Beytepe Göleti' nin Su Kalitesinin Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma. Postgraduate Thesis, Department of Aquaculture, Science Institute of Ankara University, Ankara- Turkey

Atay, D. and Pulatsü, S. 2000. Su Kirlenmesi ve Kontrolü. Faculty of Agriculture, Ankara University, Publication Nr.1513, Ankara

Boyd, C. E. 1998. Water Quality for Pond Aquaculture. Alabama Agricultural Experiment Station, Research and Development Series No: 43, Auburn- USA.

Boyd, C. E. and Tucker, C. S. 1998. Pond Aquaculture Water Quality Management. Kluwer Academic Publishers, p. 700.

Güler, Ç. 1997. Su Kalitesi. Çevre Saglığı Kaynak Dizisi (43), p.955, Ankara

Harper, D. 1992. Eutrophication of Freshwaters: Principles, Problems and Restoration London, Chapyen Hall. p. 78

İmamoğlu, Ö. 2000. Dipsiz ve Çini (Muğla - Aydın) Çayı'nın Su Kalitesinin Fizikokimyasal ve Biyolojik (Bentik Makroinvertebrat) Yönden İncelenmesi. Postgraduate Thesis, Department of Biology, Science Institute of Muğla University, Muğla-Turkey

Kara, C. and Gömlekçioğlu, V. 2004. Karaçay (Kahramanmaraş) 'ın Kirliliğinin Biyolojik ve Fiziko-Kimyasal Parametrelerle İncelenmesi. Kahramanmaraş Sütçü İmam University, Journal of Science and Engineering 7.1, pp. 1-7

Küçük, S. 2007. Investigation of Water of Quality Parameters of the Büyük Menderes River for Fisheries. A.D.U. Journal of the Faculty of Agriculture, 4(1-2), pp. 7-13.

Mert, R., Bulut, S., Yıldırım, G., Yılmaz, M. and Gül, A. 2010. Damsa Baraj Gölü (Ürgüp) Suyunun Bazı Fiziki-Kimyasal Parametrelerinin Araştırılması. G.Ü, Journal of Gazi Faculty of Education, Vol. 30, Issue: 2, pp. 285-302, Ankara

Mutlu, E., Kutlu, B., Yanık, T. and Demir, T. 2014. Evaluation of Water Quality of Karacalar Dam (Ulaş-Sivas) By Using Physico-Chemical Methods. Journal of Selçuk University Natural and Applied Science. Online ISSN: 2147-3781

Mutlu, E., Demir, T., Kutlu, B. and Yanık, T. 2013a. Sivas-Kurugöl Su Kalite Parametrelerinin Belirlenmesi. Turkish JAF Sci.Tech. 1(1), pp. 37-43, 2013

Mutlu, E., Yanık, T. and Demir, T. 2013b. Karagöl (Hafık-Sivas)'ün Su Kalitesinin İncelenmesi. Alınteri Agricultural Sciences Journal Vol. 24 Year: 2013, pp. 35-45.

Mutlu, E., Yanik, T. and Demir, T. 2013c. Horohon Deresi (Hafik-Sivas) Su Kalitesi özelliklerinin Aylık Değişimleri. Alınteri Agricultural Sciences Journal Vol. 25 (B)-2013, pp. 45-57

Ntengue, FW. 2006. Pollutant loads and water quality in streams of heavily populated and industrialized towns, physics and chemistry of the Earth: 31, pp: 832-839

Taş, B. 2011. Gaga Gölü (Ordu,Turkey) Su Kalitesinin İncelenmesi. Black Sea Technical University's Journal of Science, Vol. 1, Issue: 3, pp: 43-61

Taş, B. 2006. Derbent Baraj Gölü (Samsun) Su Kalitesinin İncelenmesi. Ekoloji Dergisi. 15-61, pp. 6-15

Taş, B., Candan, A. Y., Can, Ö. V. and Topkara, S. 2010. Ulugöl (ORDU)'nun Bazı Fiziko-Kimyasal Özellikleri. Journal of Fisheries Sciences, 4(3); pp. 254-263

Tepe, Y., Ateş, A., Mutlu, E. and Töre, Y. 2006. Karagöl'ün (Erzin-Hatay) Bazı Fiziko-Kimyasal Özellikleri. Ege University, Journal of Aquaculture, Vol.23, Annex (1/1): 155-161

Topal, M. and Arslan Topal, E. 2012. Elazığ ilinde Bir Maden Sahasında Kaynaklanan Sızıntı Sularının Maden Çayına Etkisi. Karaelmas University, Journal of Science and Engineering 2 (1), 15-21 , Zonguldak

Verep, B., Serdar, U., Turan, D. and Şahin, C. 2005. İyidere (Trabzon)'nin Fiziko-Kimyasal Açıdan Su Kalitesinin Belirlenmesi. Ekoloji Dergisi. 14/57, 26-35 s.

Yılmaz Öztürk, B. and Akkoz, C. 2014. Apa Baraj Gölü (Çumra- Konya)'nün Su Kalitesi ve PCA Analizine Göre Değerlendirilmesi. Biological Diversity and Conservation 7/2 136-147.

Kaynak Göster