Deliçay (Kahramanmaraş)'ın Makroinvertebrat Faunasının Mevsimsel Dağılımı

Bu çalışma, Deliçay (Kahramanmaraş)'ın makrobentik faunasını belirlemek amacıyla Şubat 2010-Ocak 2011 tarihleri arasında yapılmıştır. Her ay üç istasyondan, makrobentik omurgasız örnekleri kick-net yardımıyla tespit edilmiştir. Söz konusu araştırma bölgesinden Amphipoda, Diptera, Lumbriculida, Hemiptera, Odonata, Ephemeroptera, Coleoptera, Gastropoda, Hirudinida, Trichoptera, Plecoptera, Isopoda, Planaria takımlarına ait toplam 28 takson belirlenmiştir. Belirlenen organizma gruplarının %31,62'sı Diptera, %30,43'ünü Amphipoda, % 8,82'sini Trichoptera, % 7,46'sını Lumbriculida, % 5,93'ünü Gastropoda, % 4,32'sini Odonata, % 4,03'ünü Ephemeroptera, % 3,34'ünü Hemiptera, % 1,73'ünü Coleptera, % 1,03'ünü Hirudinida ve % 1,32'sini da ise diğer makroinvertebratlar oluşturmuştur. İstasyonlara göre en fazla bulunan organizma grupları ise I. istasyonda Gammarus sp., II. istasyonda Simulium sp., III. istasyonda ise Ablabesmiya sp. olup en baskın organizma grupları ise Gammarus sp. (% 37) ve Hydropschye sp. (% 22)'dir. Araştırma bölgesinde, ilkbahar aylarında Gammarus sp. ve Simulium sp. (larva) en baskın organizma grubunu oluşturmuştur. Hiyerarşik benzerlik analizine göre, organizma sayıları bakımından Ocak ve Şubat aylarının diğer aylarla benzer olmadığı sonucuna varılmıştır.

Seasonal Composition of Aquatic Macroinvertebrate Fauna in Stream Deliçay, Kahramanmaraş, Turkey

In this study was carried out between February 2010 and January 2011aim to determine the bentic macrobentic fauna of Deliçay, Kahramanmaraş. The samples of macrobentic fauna from the three station was determined each month via kink-net. From the research area, 28 taxa were found belong to Amphipoda, Diptera, Lumbriculida, Hemiptera, Odonata, Emphemeroptera, Coleoptera, Gastropoda, Hirudinida, Trichoptera, Plecoptera ,Isopoda and Planaria. The percentage of the determined organizms as follows: 31.62% Diptera, 30.43% Amphipoda, 8.82% Trichoptera, 7.46% Lumbriculida, 5.93% Gastropoda, 4.32% Odonata, 4.03% Ephemeroptera, 3.34% Hemiptera, 1.73% Coleptera, 1.03% Hirudinida and 1.32% unidentif macroinvertebrata. The most organism groups compared with the stations are as follows: in the first station Gammarus sp., in the second station Similuim sp., in the third station Ablabesmiya sp. The most dominant organism groups were Gammarus sp. (37%) and Hydropschye sp. (22%). In the research area, in the spring, Gammarus sp. and Simulium sp. (larvae) were the most dominant organism groups. According to the hierarchic similarity analyzes, it was seen that organism numbers differ of January and February but they were the same in other months.

Kaynakça

Bilgin, F.H. 1967. İzmir Civarı Tatlısularında Yaşayan Gastropodlar Üzerine Sistematik ve Ekolojik Araştırmalar, Ege Üniversitesi Fen Fakültesi İlim Rap. Ser., No: 36, İzmir, 1-55.

Bilgin, F.H. 1980. Batı Anadolu'nun Bazı Önemli Tatlısularından Toplanan Mollusca Türlerinin Sistematiği ve Dağılışı, Diyarbakır Üniversitesi Tıp Fak. Dergisi, 8(2):1-64.

Bouchard, R.W. 2004. Guide to aquatic macroin- vertebrates of the Upper midwest. Water Resa- urces Center , University of Minnesota, st. Poul, Mn.2008 pp.

Demirsoy, A. 1997. Yaşamın Temel Kuralları, Omurgasızlar/Böcekler, Entomoloji, Cilt II / Kısım II, Hacettepe Üniversitesi, Ankara, 1210s.

Duran, M., Akyıldız, G. K. ve Özdemir, A. 2007. “Gökpınar Çayı'nın Büyük Omurgasız Faunası ve Su Kalitesinin Değerlendirilmesi” Ulusal Su Günleri 2007, Türk Sucul Yaşam Dergisi, 5-8: 577-583.

Dökmen, F. 2000. İhsaniye Yöresi Su Kaynaklarında Ağır Metal İçeriği ve Sulama Suyu Kullanımına Etkileri.

GAP Çevre Kongresi Bildiri Kitabı, Şanlıurfa, 215-216.

Edmondson, W.T. 1976. Freshwater Biology, John Wiley& Sons, Inc., USA, 1248p.

Glöer, P. 2002. Die Süβwassergastropoden Nord und Mitteleuropas, estimmungsschlüssel, Lebens- weise, Vebreitung. Die Tierwelt Deutschlands. Conch Books. Hackenheim.

Girgin, S. ve Kazancı, N. 1994. Evaluation of water quality of Ankara Stream using physico-chemical and biological parameters. Pages 4:235-240 in N. Aktaç (Ed.), Proceedings of the XII'th National Congress of Biology, 6-8 July1994. Hydro- biology Sect., Edirne.

Kazancı, N., Girgin, S., Dügel, M. ve Oğuzkurt, D.1997. Akarsuların Çevre Kalitesi Yönünden Değerlen- dirilmesinde ve İzlenmesinde Biotik Indeks Yöntemi, İmaj Yayıncılık, 100 sayfa, Ankara.

Kazancı, N. ve Ertunç, Ö. 2008. Bazı Simuliidae (Insecta, Diptera) Türlerinin Habitat Özellikleri, Ege Ünv. Su Ürünleri Dergisi, Cilt 25,Sayı 4:319- 323.

Kazancı, N. 2001. Türkiye Ephemeroptera (Insecta) Faunası, Türkiye İç Suları Araştırmaları Dizisi: VI, 72sayfa.

Kazancı, N. 1985. Gümüşhane Erzurum, Erzincan, Artvin, Kars İllerinde Ephemeroptera (Insecta) Takımı Nimflerinin ve Erginlerinin Sistematik Yönden İncelenmesi, Ankara, 80s.

Kocataş, A. 1994. Ekoloji ve Çevre Biyolojisi (İkinci baskı). Ege Üniversitesi Fen Fakültesi Ders Kitapları Serisi No:142, 564s. Bornova/İzmir.

Öz, B. 2007. Batı Karadeniz bölgesi Akarsularında Bentik Macroivertebrat Faunası Üzerine Bir Araştırma. Hacettepe Üniv., Fen Bilimleri Ens- titüsü, Yüksek Lisans Tezi, 115s, Ankara.

Schütt, H. 1965. Zur Systematik und ökologie Türkishcher Süswasserprosobranchier, Zool. Med., 41-3, 43-73.

Yıldırım, N. 2006. Fırnız Çayı (Kahramanmaraş)'nın Fiziko-Kimyasal ve Bazı Biyolojik (Bentik macroivertebrat) Özellikleri. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Fen Bilimleri Ensti- tüsü, Yüksek Lisans Tezi, 32 sayfa, Kahraman- maraş.

Zeybek, M. 2007. Çukurca dere ve Isparta Deresi'nin Su Kalitesinin Makrozoobentik Organizmalara Göre Belirlenmesi Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, 111 sayfa, Isparta.

Zhadin,V.I. 1952. Moluscs of Fresh and Brackish waters of U.S.S.R. (Translated from Russian) Published by Israel Program for Scientific Translations, Jerusalem, 368p.

Kaynak Göster

Yunus Araştırma Bülteni
  • ISSN: 1303-4456
  • Yayın Aralığı: Yılda 4 Sayı
  • Başlangıç: 2001

7915

Sayıdaki Diğer Makaleler

Çelik Gölü'nde Yaşayan Yayın Balığı (Silurus glanis Linnaeus, 1758)'nın Yaş ve Bazı Büyüme Özellikleri

Mücahit YÜNGÜL, Zuhal KARAMAN, MUSTAFA DÖRÜCÜ

Deliçay (Kahramanmaraş)'ın Makroinvertebrat Faunasının Mevsimsel Dağılımı

Rasim AYAS, Cemil KARA

Türkiye Denizlerindeki Balık Stoklarının Yönetimi İçin Yeni Bir Kavram:'İhtiyatlı Balıkçılık Yönetimi'

Savaş KILIÇ

Kovada Kanalında (Eğirdir-Isparta) Yaşayan Balıkların Sülük (Hirudinea) Parazitleri Yönünden İncelenmesi

Mustafa CEYLAN, Abdulkadir YAĞCI, Ufuk AKÇİMEN, Fuat BİLGİN, Niyazi Can GÖKÇINAR, Şakir ÇINAR

İskenderun-Arsuz arası (İskenderun Körfezi) Kayalık Supralittoral zonun Makrobentik Faunası

Burak Türker İNANDI, Celal ALKAN, AYHAN ALTUN, TAHİR ÖZCAN

Blood Picture and Enzymatic Activities in Common Crap Cyprinus carpio Influenced by Sodium Chloride (NaCl)

Shahba Kale AL-TAEE, Alaa Hussain Ali AL HAMDANI

Gölbaşı Gölü'nde (Hatay) Bulunan Tatlısu Midyelerinin (Unionidae) Çevresel Koşullarının Belirlenmesi

Hülya ŞEREFLİCAN

Kangal (Sivas) Balıklı Çermik Termal Kaplıcası İle Topardıç Deresi\'nde (Sivas) Yaşayan Benekli Sezen Cyprinion macrostomus (Heckel, 1843)de Bazı Hematolojik Parametreler ve Non-Spesifik İmmün Yanıtın Belirlenmesi

SELÇUK DUMAN, Aysel ŞAHAN

Adıyaman İli Balıkçılığının Mevcut Durumu ve Sorunları

YUSUF KENAN BAYHAN, Sırrı KORKMAZ, MİNE PERÇİN OLGUNOĞLU

İlk Stok Boyunun Kışlatılmış Tilapiaların Büyüme Performansı, Yem Değerlendirmesi ve Yem Alımı Üzerine Etkisi

Suat DIKEL, Ilgın ÖZŞAHİNOĞLU, Pınar MUMOĞULLARINDA, Fırat Sertaç TELLİOĞLU, Mustafa ÖZ