Transrektal prostat biyopsisi sonrası gelişen ateşli üriner sistem enfeksiyonu tedavisinde en uygun ilk seçenek antibiyotik ne olmalı?

Amaç: Transrektal prostat biyopsisini takiben gelişen ve yüksek ateşin de eşlik ettiği şiddetli ürogenital sistem enfeksiyonu olan hastalarda, idrar kültür-antibiyogram sonuçları beklenirken, ilk etapta başlanacak en uygun parenteral ampirik antibiyotik seçeneklerinin belirlenmesini amaçladık. Gereç ve Yöntem: Kliniğimizde Mart 2007 ve Mayıs 2017 tarihleri arasında, transrektal ultrason (TRUS) eşliğinde prostat biyopsisi yapılan 492 hastanın verileri retrospektif olarak incelendi. Biyopsi sonrası erken dönemde ateşli üriner enfeksiyon tablosu ile kliniğimizde yatarak tedavi edilen 29 hasta çalışmaya dahil edildi. Tüm hastaların, demografik verileri, biyopsi endikasyonu, biyopsi öncesi PSA değerleri ve rektal muayene bulguları, profilaktik antibiyotik tedavisi, transrektal olarak ölçülen prostat hacimleri, biyopsi sonrası akut üriner retansiyon gelişimi, ateş esnasında alınan idrar ve kan kültür/ antibiyogram sonuçları, tedavide ilk tercih edilen ampirik parenteral antibiyotik ajan tercihi, yatış süresi ve yoğun bakım ihtiyacı parametreleri kaydedildi. Bulgular: TRUS eşliğinde biyopsi yapılan ve yaş ortalaması 67 ± 11,8 olan 492 olgunun 29’unda (%5.8) yüksek ateşli genitoüriner enfeksiyon geliştiği saptandı. Tüm hastalar yatarak tedavi edildi. Tüm hastalardan parenteral antibiyotik öncesinde idrar kültürü alındı. 19 (%65.5) hastada beraberinde kan kültürü de alındı. Çalışma grubunun ortalama prostat hacmi 42 ± 13,3 mL, ortalama PSA değeri 7,9 ± 4,7 ng/mL olarak saptandı. 26 hastada (%89.6) idrar kültüründe, 10 hastada (%34.4) ise kan kültüründe etken mikroorganizma üremesi saptandı. 3 hastada (%10.3) kateterizasyon gerektiren akut üriner retansiyon gelişimi kaydedildi. İlk tercih ampirik parenteral antibiyotik tedavileri sırasıyla seftriakson (%44.8), seftriakson+levofloksasin kombinasyonu (%31), karbapenem grubu (meropenem/imipenem) (%20 .6) ve tazobaktam (%3.4) olarak belirlendi. İzole edilen mikroorganizmalar sıklık sırasıyla E Coli (%61.5), Klepsiella spp (%19.2), Pseudomanas spp (%7.6), Proteus spp (%7.6) ve Enterococcus spp (%3.8) olarak belirlendi. 20 olguda (%68.9) kullanılan antibiyotiğe dirençli mikroorganizma üremesi olması sebebiyle ilaç değiştirildi. 2 hastada (%6.8) yoğun bakım ihtiyacı izlendi. Kültür/antibiyogralarda antibiyotik direnç izlenme oranı en düşük antimikrobiyal ajanlar sırasıyla imipenem (%0), meropenem (%0) ve amikasin (%7.6) olarak belirlendi. En sık direnç izlenen antimikrobiyal ajan ise siprofloksasin idi (%92.3). Sonuç: Prostat biyopsisi sonrası gelişen yüksek ateş kliniği ile başvuran hastalarda ilk seçenek parenteral antibiyotik tercihlerinin sırasıyla aminoglikozit ve karbapenem grubu ajanlar olduğunu tespit ettik.

Which antibiotic must be the first choice in high fever urinary infected patients related transrectal ultrasound guided prostate biopsy?

Objective: To evaluate the most appropriate first choice empiric antibiotics in patients with post-prostate biopsy urinary infection with high fever while waiting the culture results. Material and Methods: A total of 29 males of 492 patients with iatrogenic urinary infection with fever who underwent transrectal ultrasound-guided prostate biopsy between March 2007 to May 2017 and treated impatiently were evaluated retrospectively. Clinical variables, including demographics, PSA levels, rectal examination findings, prostate volumes measured transrectally, urinary retention development, urine and blood culture results, the choice of empiric antibiotic, hospitalisation time and need for intensive care were noted. Results: 29 patients (5.8%) of 492 patients with a mean age of 67 ± 11,8 who underwent transrectal ultrasound-guided prostate biopsy were enrolled. All patients were treated impatiently. Urine cultures in all and blood cultures in 19 patients (65.5%) were obtained. Mean prostate volumes and mean PSA level were 42 ± 13,3 mL and 7,9 ± 4,7 ng/ mL, respectively. Urine cultures were positive in 26 and blood cultures were positive in 10 patients. Urinary retention was noted in 3 patients. First choice empiric agents were seftriaxon (44.8%), combination of seftriaxon and levofloxacin (31%), carbapenem group (meropenem/imipenem) (20.6%) and tazobactam (3.4%), respectively. Most isolated microorganisms were E Coli (61.5%), Klepsiella spp (19.2%), Pseudomanas spp (7.6%), Proteus (7.6%) and Enterococcus spp (3.8%), respectively. In 20 patients (%68.9) empiric antibiotic was changed because of resistant bacteria and/or inefective clinic antibiotic response. Intensive care was needed in 2 patients (6.8%). The most sensitive antimicrobial agents were imipenem (100%), meropenem (100%) and amikacin (92.4%), respectively. The most resistance was noted for ciprofloxasin (92.3%). Conclusions: In this cohort of patients, a significant resistance for ciprofloxacin was observed. However, carbapenem group antibiotics and amikacin were significantly sensitive to isolated bacteria in patients with severe iatrogenic urinary infection.

Kaynakça

Daza R1, Gutiérrez J, Piédrola G. Antibiotic susceptibility of bacterial strains isolated from patients with communityacquired urinary tract infections. Int J Antimicrob Agents 2001;18:211-5.

Fluit AC1, Jones ME, Schmitz FJ, Acar J, Gupta R, Verhoef J. Antimicrobial resistance among urinary tract infection (UTI) isolates in Europe: results from the SENTRY Antimicrobial Surveillance Program 1997. Antonie Van Leeuwenhoek 2000;77:147-52.

Wagenlehner F, Stöwer-Hoffmann J, Schneider-Brachert W, Naber KG, Lehn N. Influence of a prophylactic single dose of ciprofloxacin on the level of resistance of Escherichia coli to fluoroquinolones in urology. Int J Antimicrob Agents 2000;15:207-11.

Kapoor DA, Klimberg IW, Malek GH, Wegenke JD, Cox CE, Patterson AL, Graham E, Echols RM, Whalen E, Kowalsky SF. Single-dose oral ciprofloxacin versus placebo for prophylaxis during transrectal prostate biopsy. Urology 1998;52:552-8.

Davis R, Markham A, Balfour JA. Ciprofloxacin. An updated review of its pharmacology, therapeutic efficacy and tolerability. Drugs 1996;51:1019-74.

Ozden E, Bostanci Y, Yakupoglu KY, Akdeniz E, Yilmaz AF, Tulek N, Sarikaya S. Incidence of acute prostatitis caused by extended-spectrum beta-lactamase-producing Escherichia coli after transrectal prostate biopsy. Urology 2009;74:11923.

Feliciano J, Teper E, Ferrandino M, Macchia RJ, Blank W, Grunberger I, Colon I. The incidence of fluoroquinolone resistant infections after prostate biopsy--are fluoroquinolones still effective prophylaxis? J Urol 2008;179:952-5.

Aron M, Rajeev TP, Gupta NP. Antibiotic prophylaxis for transrectal needle biopsy of the prostate: a randomized controlled study. BJU Int 2000;85:682-5.

Isen K, Küpeli B, Sinik Z, Sözen S, Bozkirli I. Antibiotic prophylaxis for transrectal biopsy of the prostate: a prospective randomized study of the prophylactic use of single dose oral fluoroquinolone versus trimethoprim-sulfamethoxazole. Int Urol Nephrol 1999;31:491-5.

Tal R, Livne PM, Lask DM, Baniel J. Empirical management of urinary tract infections complicating transrectal ultrasound guided prostate biopsy. J Urol 2003 May;169(5):1762-5.

Loeb S, Carter HB, Brendt SI, et al. Complications after prostate biopsy: data from SEERMedicine. J Urol 2011;186:1830–34.

Kaynak Göster

Yeni Üroloji Dergisi
  • ISSN: 1305-2489
  • Yayın Aralığı: Yılda 3 Sayı
  • Başlangıç: 2005

977252

Sayıdaki Diğer Makaleler

Güncel bilgiler ışığında her yönüyle sünnet

Osman AKYÜZ, Soner COBAN, Mehmet Nuri BODAKÇI, Mehmet DEMİR, ABDURRAHMAN AVAR ÖZDEMİR

Our mid-term follow-up results in bladder tumors below 40 years of age

Fatih URUÇ, Serkan AKAN, BEKİR ARAS, Özgür Haki YÜKSEL, Aytaç ŞAHİN, Ayhan VERİT

Transrektal prostat biyopsisi sonrası gelişen ateşli üriner sistem enfeksiyonu tedavisinde en uygun ilk seçenek antibiyotik ne olmalı?

BÜLENT ALTAY

Kas invaziv mesane kanseri nedeniyle radikal sistektomi yapılan hastalarda hasta yaşının onkolojik ve sağkalım sonuçları üzerine etkisi

Ertuğrul ŞEFİK, Serdar ÇELİK, İsmail BASMACI, BÜLENT GÜNLÜSOY, Serkan YARIMOĞLU, Tarık YONGUÇ, İBRAHİM HALİL BOZKURT, Çetin DİNÇEL

Synchronous prostate and renal cancer: A series of two cases

FATİH AKDEMİR, Önder KAYIGİL, EMRAH OKULU

Selection of anesthesia to reduce anxiety, worry and fear in male circumcision

Muhammet GUZELSOY, Ali Rıza TÜRKOĞLU, Serpil SANCAR, Soner COBAN, Dursun ÜNAL, MURAT ÖZTÜRK, Halil GÜZELSOY, HAKAN DEMİRCİ

Açık piyeloplasti sonrası gelişen sekonder üretropelvik darlıkta tam kat olmayan endopiyelotomi uygulamasının başarısı ve bu başarıyı etkileyen faktörler

Turgay EBİLOĞLU, ENGİN KAYA, MURAT ZOR, Selçuk SARIKAYA, Bahadır TOPUZ, Burak KÖPRÜ, SELAHATTİN BEDİR

Epididim kistini taklit eden skrotal agresif anjiomiksoma: Olgu sunumu

Ömer Faruk YAĞLI, Serkan ÖZCAN

Renal hücreli karsinom testis metastazı: Olgu sunumu

İLKE ONUR KAZAZ, FATİH ÇOLAK, Ayhan ARSLAN, SEVDEGÜL AYDIN MUNGAN, Elanur KAHRAMAN, ERSAGUN KARAGÜZEL

Tc-99m HDP uptake in a renal parenchymal calculus

Hakan CAYVARLI, Zafer ALGAN