TEVFİK FİKRET KÜLLİYATINA YENİ İLAVELER: İLK İKİ ŞİİRİ

Tevfik Fikret’in basın hayatına, Muallim Feyzi ve Muallim Naci gibi Mekteb-i Sultani (Galatasaray Lisesi) tahsili sırasında tanıdığı, eski şiirin rüzgârıyla yazan hocalarını örnek alan metinlerle girdiği bilinmektedir. Fakat onu çok yakından tanımış kimselerden olan Ali Ekrem Bolayır, Mirsat’taki bir gazeli, Hüseyin Ragıp Baydur ve İsmail Hikmet Ertaylan ise ilk metin olarak Tercüman-ı Hakikat’te ba- sılan farklı gazelleri göstermektedirler. M. Kaya Bilgegil, bu şiirlerden, Hüseyin Ragıp Baydur’un verdiği Tercüman-ı Hakikat’te çıkan metnin kronolojik sırala- mada diğerlerinden önce yayımlandığını kesinleştirmiştir. Fakat bu makale ile, sözü edilen iki metinden daha önce ama yine Tercüman-ı Hakikat’te yayımlanmış iki manzume daha tespit edilerek Tevfik Fikret’in yazı hayatı 11 ay kadar daha geriye götürülmüş olmaktadır. Söz konusu manzumelerden ilki “Bir Feylesofun Dünyaya Son Nazarı” diğeri ise Victor Hugo’dan tercüme edilmiş “Yalnız İdim” başlıklı bir metindir. Her iki metin de Divan şiiri havasına değil Batılılaşma yo- lundaki Türk şiiri iklimine daha uygundur.

NEW ADDITIONS TO TEVFİK FİKRET’S OEUVRE

Tevfik Fikret started to take an active part in the press life with the texts that follow in the footsteps of the masters like Muallim Feyzi and Muallim Naci whom he met during his education at Mekteb-i Sultani (Galatasaray High School), who wrote in the classical pattern. However, Ali Ekrem Bolayır, one of the people who are closely acquainted with him, claimed that a ghazal in Mirsat and Hüseyin Ragıp Baydur and İsmail Hikmet Ertaylan specified that different ghazals published in Tercüman-ı Hakikat as Fikret’s first poems. M. Kaya Bilgegil ensure us that the poem published in Tercüman-ı Hakikat and proposed by Hüseyin Ragıp Baydur was published before the others chronologically. However, with this article, two other manuscripts published in Tercüman-ı Hakikat before the two texts mentioned above are determined and it is stated that Tevfik Fikret started to appear in press 11 months earlier than the established date. The first of these poems is “Bir Feylesofun Dünyaya Son Nazarı” (A Philosopher’s Last Look to the World) and the other one is “Yalnız İdim” (I was Alone) translated from Victor Hugo. Both texts are more suitable for the westernization path of the Turkish poetry than classical Turkish poetry.

Kaynakça

Akyüz, Kenan, Tevfik Fikret, Ankara Üniversitesi DTCF Yayınları, 1947.

Ali Ekrem [Bolayır], “Bir Hatıra”, Muallim –Nüsha-i Mahsusa, Yıl: 2, C. 2, Sayı: 14, 1 Eylül 1333 [1917].

Bilgegil, M. Kaya, Tevfik Fikret’in İlk Şiirleri, Erzurum: Atatürk Üniversitesi Yayınları, 1970. Bilgegil, M. Kaya , Yakınçağ Türk Kültür ve Edebiyatı Üzerine Araştırmalar-II, Erzurum: Atatürk Üniver- sitesi Yayınları, 1980.

Demiryürek, Meral, “Tevfik Fikret’in Bilinmeyen Bir Şiiri”, İlmî Araştırmalar, Sayı. 15, Ara- lık 2003.

Demiryürek, Meral, “Halûk’a Bir Şiir Daha...”, Türkbilig, Sayı: 16, 2008.

Hüseyin Ragıp Baydur, “Fikret’in İlk Neşredilen Yazısı”, Muallim (Nüsha-i Mahsusa), Yıl: 2, C. 2, 1 Eylül 1333 [1917].

İsmail Hikmet [Ertaylan], “Tevfik Fikret ve Hayatı”, Düşünce [Nüsha-i Mahsusa], İstanbul, 1334, s. 120.

İsmail Hikmet, Türk Edebiyatı Tarihi, C. I-IV, haz. Abdullah Uçman, Mehmet Çelenk, Seda Işık, İpek Şahbenderoğlu, Özge Şahin, Bengü Vahapoğlu, Sibel Işık, Ankara: Türk Tarih Kurumu Yayınları, Ankara, 2011.

İsmail Hikmet, Tevfik Fikret- Hayatı, Şahsiyeti ve Eserleri, İstanbul, 1963.

Mehmet Tevfik, [Tercüman-ı Hakikat Gazetesine], Tercüman-ı Hakikat, sayı: 1429, 7, Cema- ziyelevvel 1300/4 Mart 1299/16 Mart 1883.

Kerman, Zeynep, “1862-1980 Yılları Arasında Türk Edebiyatında Victor Hugo”, Yeni Türk Edebiyatı İncelemeleri, Ankara: Akçağ Yayınları, 1998.

Parlatır, İsmail, Tevfik Fikret’in Dil ve Edebiyat Yazıları, Ankara: Türk Dil Kurumu Yayınları, 1983.

Sağlam, Nuri, “Servet-i Fünun’a Kadar Tevfik Fikret ve Bilinmeyen Şiirleri”, İstanbul Üni- versitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Dergisi, Sayı: XXX, İstanbul, 2003.

Tevfik [Fikret], Tercüman-ı Hakikat, Sayı: 1498, 29 Recep 1300, 25 Mayıs [1299], 6 Haziran 1883.

Kaynak Göster