SERBEST MÜSTEZAT / SERBEST ŞİİR

Serbest müstezat nazım şeklinin Servet-i Fünun döneminde Divan şiirindeki müstezat nazım şeklinin değiştirilmesiyle ortaya çıktığı kabul edilmektedir. Bu yeni şekil, Servet-i Fünun şairleri ve II. Meşrutiyet döneminde özellikle Ahmet Haşim’in elinde şiirde şekil serbestliğine giden yolu açmıştır. Edebiyat tarihlerinde ve ders kitaplarında serbest müstezat ile serbest şiire birbirinden farklı şekiller olarak yer verilmekle birlikte esasında aralarında bir fark yoktur. Serbest müstezat olarak adlandırılan yeni nazım şekli, esasında Cumhuriyet döneminde serbest şiir olarak adlandırılan ve aruz veya hece geleneğine uymayan yeni şiirin başlangıcıdır. Bu makale bu iddiayı temellendirmek amacıyla kaleme alınmıştır.

FREE MÜSTEZAT / FREE VERSE

It is accepted that “free mustezad” occurred in the Servet-i Fünun period through revising “mustezad” of the Ottoman poetry. This new form clears the way for freedom of form in poem in the hands of Servet-i Fünun poets and especially Ahmet Haşim in II. Constitutional era. Although free mustezad and free verse are given a place as different from each other in textbooks and literary history, actually there is no difference between them. Free mustezad marks the beginning of a new poetic age called “free verse” in the Republican period. Keywords: free mustezad; mustezad; free verse.

Kaynakça

Ahmet Haşim, Göl Saatleri, haz. Sabahattin Çağın, İstanbul: Çağrı Yayınları, 2004.

Nazım Hikmet, Cezaevinden Memet Fuat’a Mektuplar, İstanbul: Adam Yayınları, 1988.

Özgül, Metin Kayahan, Kemâl’le İhtimâl Namık Kemâl’in Şiirine Tersten Bakmak, İstanbul: Dergâh Yayınları, 2014.

Tevfik Fikret, Dil ve Edebiyat Yazıları, haz. İsmail Parlatır, Ankara: TDK Yayınları, 3. bs., 2000.

Tevfik Fikret “Musahabe-i Edebiye 21: Müstezatlarımız”, Servet-i Fünun, nr. 307, 16 Kânunusani 1312/28 Ocak 1897.

Yahya Kemal, “Vezinler I”, Edebiyâta Dâir, İstanbul Fetih Cemiyeti, 2. bs., İstanbul, 1984.

Kaynak Göster