Haber Toplama ve Dağıtım Açısından Farklı Platformlar Üzerinde Haber Sunumu: The Independent Örneği Üzerine Bir İnceleme

İnternetin gündelik yaşamın olmazsa olmazlarından biri haline gelmesinin ardından toplumlarda egemen olmayan görüşlere sahip grupların kendilerini daha demokratik biçimde ifade edebilmeleri mümkün kılınmıştır. Bu teknolojinin yaygınlaşmasından önce, bir söylemin küresel etki yaratacak şekilde duyurulması bir yana bir toplumun içindeki gruplara dahi aktarılabilmesi oldukça zorken, internetin, geleneksel medyanın sahip olduğu mülkiyet yapısında kırılma yaratması, kitle iletişimi yalnızca basit ve ucuz bir bağlantının ‘var olmayan’ mülkiyetine tabi kılmıştır. Ancak, teknolojinin sağladığı bu demokratikleştirici adım gerek toplumda taban bulmaya çalışan radikal akımların ve terör gruplarının internetin anonimleştirici gücüne dayanarak propaganda yapabilmesine gerekse çeşitli gruplara karşı var olan nefret söyleminin kendini tekrarlar şekilde yeniden üretmesine neden olmaktadır. Bu durum sosyal medyada yeniden üretilen nefret söylemi konusunda ne gibi önlemlerin alınabileceği tartışmalarını beraberinde getirmektedir. Bu bağlamda çalışmamızda nefret söylemi kavramı ile nefret söylemini gösteren/besleyen bir alan olarak sosyal medya ele alınacak ve sosyal medyada nefret söyleminin yeniden üretilmesinin engellenmesi konusunda ortaya konulabilecek düzenlemeler tartışılacaktır.

News reporting on different platforms, in terms of newsgathering and distribution: Examining the case of The Independent

After the Internet has become one of the indispensable element of daily life, it has become possible for groups who have opinions which are not dominant in societies to express themselves more democratically. While even the transfer of a speech to the groups within a society, as well as its announcement in a way of creating global impact was quite difficult before the popularization of this technology, the breaking caused by the Internet in the ownership structure of traditional media has subjected the mass communication only to the “nonexistent” ownership of a simple and cheap connection. However, this democratizing step provided by the technology has caused not only radical strands, which try finding a base in society, and terrorist groups to make propaganda relying on the anonymizing power of Internet, but also the hate speech existing against various groups to be reproduced in a way of repeating itself. This causes discussions on what kind of measures can be taken about the hate speech reproduced on social media. In this respect, the aims of this study are to discuss hate speech and social media as a field that shows/bears the hate speech and to discuss regulations to be designed about the prevention of reproduction of hate speech on social media.

Kaynakça

Alğan, T. Cengiz ve Şensever, F. Levent (Ed.) (2010), Ulusal Basında Nefret Suçları, Sosyal Değişim Derneği, İstanbul: Yön Matbaası.

Banks, J. (2011) European Regulation of Cross-Border Hate Speech in Cyberspace: The Limits of Legislation’, European Journal of Crime, Criminal Law and Criminal Justice, (19) s. 1-13. Çev. Sönmez, Celalettin, Siberalemde Sınır Aşan Nefret Söylemleri Konusunda Avrupa Düzenlemeleri: Yasal Düzenlemenin Sınırları, Küresel Bakış, Yıl: 4, Sayı: 13 (Nisan 2014).

Baumann, Zygmunt ve Lyon, David (2013), Akışkan Gözetim, (Çev. Elçin Yılmaz), İstanbul: Kayhan Matbaacılık.

Binark, Mutlu ve Çomu, Tuğrul; Nefret Söyleminin Nefret Suçuna Evrilmesi, http://bianet. org/bianet/biamag/131930-nefret-soyleminin-nefret-sucuna-evrilmesi

Coliver, S., (1992), Striking a Balance: Hate Speech, Freedom of Expression and Non- discrimination, London: University of Essex Pres.

Çelik, Hilal ve Ekşi, Halil (2008), Söylem Analizi, Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Dergisi. Sayı 27. Cilt I.

Dirini, İlden (2010), Okur Yorumlarıyla Yeniden Üretilen Nefret Söylemi, Tuğrul Çomu (der.), Yeni Medyada Nefret Söylemi, İstanbul: Kalkedon Yayınları.

Erdem, Burcu Kaya (2005), Medyanın Sivil İtaatsizlik Olgusuna Yaklaşımı, (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi), İstanbul Üniversitesi, İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü.

Fundamental Rights Agency (2008), Hate Crime Survey: Systems Of Monitoring And Reporting, Assessment of Monitoring Systems, http://www.humanrightsfirst.org/our-work/ fighting-discrimination/2008-hate-crime-survey/systems-of-monitoring-and-reporting/i- assessment-of-monitoring-systems/

Gökçe, Orhan (1995), İçerik Çözümlenmesi, Konya: Turhan Kitabevi.

Gruen, Arno (2005), İçimizdeki Yabancı Nefretin Kökenleri, (Çev. İlknur İgan), İstanbul: Çitlembik Yayınları.

McGonagle, Tarlach (2001), Wresting (Racial) Equality from Tolarance of Hate Speech, Dublin University Law Journal (ns) 21.

Nahya, Nilüfer (2011), İmgeler ve Ötekileştirme: Cadılar, Yerliler, Avrupalılar, Atılım Sosyal Bilimler Dergisi, 1(1), s. 30.

OSCE – ODIHR, (2005), Combating Hate Crimes in the OSCE Region, An Overview of Statistics, Legislation and National Initiatives, http://www.osce.org/odihr/16405 (21.02.2016).

R. Wentraub-Reiter, Note: Hate Speech over the Internet: A Traditional Constitutional Analysis or a New Cyber Constitution?, Boston Public Interest Law Journal, 8 (1998).

Recommendation No. R (97) 20 of the Committee of Ministers to Member States on Hate Speech, docs/CM_Rec(97)20_en.pdf (21.02.2016).

Sözen, Edibe (1999), Söylem: Belirsizlik, Mübadele, Bilgi, Güç ve Refleksivite, İstanbul: Paradigma Yayınları.

Şensever, F. Levent (Ed.) (2012), Nefret Suçları ve Nefret Söylemi İzleme Rehberi, Sosyal Değişim Derneği, İstanbul: Net Kırtasiye Tan. ve Matbaa.

Toprak, Ali, Yıldırım, Ayşenur vd. (2009), Toplumsal Paylaşım Ağı Facebook: Görülüyorum Öyleyse Varım, İstanbul: Kalkedon Yayınları.

Vardal, Zeynep Burcu (2015), Nefret Söylemi ve Yeni Medya, Maltepe Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi, Bahar 2(1).

Yüksel, Erkan (2007), ‘Kamuoyu Oluşturma’ ve ‘Gündem Belirleme’ Kavramları Nerede Kesişmekte, Nerede Ayrılmaktadır?, Anadolu Üniversitesi İletişim Bilimleri Fakültesi, Sosyal Bilimler Dergisi, 2007/1.

Kaynak Göster

APA Bilge, R. (2016). Sosyal Medyada Nefret Söyleminin İnşası ve Nefret Suçlarına İlişkin Yasal Düzenlemeler . Yeni Medya , (1) , 1-14 .