Bisiklet Etkinliği Katılımcılarının Motivasyonları ve İlgilenimleri: İzmir İli Üzerine Bir Çalışma

Bisiklet etkinlikleri bisiklet turizmi kapsamında yapılan, katılımcılarına bir gruba üye olmak, farklı destinasyonları ziyaret etmek ve sosyalleşmek gibi deneyimler sunan, yarım gün veya tam gün olabildiği gibi konaklamalı tur organizasyonları ile de gerçekleştirilebilen faaliyetlerdir. Bisiklet etkinliklerine katılan bireylerin motivasyonlarının ve sürekli ilgilenim düzeylerinin tespit edilmesi, organizasyonların iyi bir şekilde planlanmasına ve yönetilmesine olanak sağlayacaktır. Bu kapsamda bu çalışmanın amacı, bisiklet etkinliklerine katılan bireylerin motivasyonlarının belirlenmesi, sürekli ilgilenim düzeylerinin ölçülmesi ve bu iki kavram arasındaki ilişkinin irdelenmesidir. Amaçlı örnekleme yöntemi kullanılan araştırmada 451 bisikletçiye ulaşılmıştır. Veriler 2019 yılı Aralık ayı ve 2020 yılı Ocak-Şubat-Mart aylarında İzmir’de bisiklet gruplarının ve diğer organizatörlerin düzenlendiği bisiklet etkinliklerine katılan bireylerin oluşturduğu gruplara uygulanan anketlerden elde edilmiştir. Anket verileri SPSS (Statical Packages for Social Sciences) programı ile analiz edilmiştir. Çalışma kapsamında elde edilen en önemli bulgu, “Meydan Okuma” motivasyon boyutunun bağımlı değişkenler olarak nitelendirilen sürekli ilgilenim faktörlerinin tamamını etkilediği bulgusudur.

Cycling Event Participants' Motivations and Involvement: A Research on İzmir

Cycling events are activities that are carried out within the scope of bicycle tourism, offering participants experiences such as being a member of group, visiting different destinations and socializing and can be carried out with half-day or full-day tour organizations as well as with accommodation tour organizations. Determining the motivation and enduring involvement of the individuals participating in cycling events will enable organizations to be well planned and managed. In this context, the aim of this study is determining cycling event participants' motivations, measure level of their enduring involvement and examining the relationship between these two concepts. In the study, in which purposeful sampling method was used, 451 cyclists were reached. The data were obtained from the surveys applied to groups of individuals who participated in cycling activities organized by bicycle groups and other organizers in Izmir In December 2019 and in January-February-March 2020. Questionnaire data were analyzed with SPSS (Statistical Packages for Social Sciences) program. The most important finding obtained within the scope of the study is the "Personal Challenge" as the motivation dimension affects all the enduring involvement factors, which are defined as dependent variables.

___

 • Akkoç, İ. 2015. “Tüplü Dalış Turizmine Katılan Turistlerin Güdüleri ve İlgilenimleri: Türkiye Üzerine Bir Araştırma”. Yüksek Lisans Tezi. Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Alpar, R. 2010. Spor Sağlık ve Eğitim Bilimlerinden Örneklerle Uygulamalı İstatistik ve Geçerlik Güvenirlik. Ankara: Detay Yayıncılık.
 • Ardahan, F. ve Mert, M. 2014. “Bireyleri Bisiklet Kullanmaya Motive Eden Faktörler Ölçeğinin Geliştirilmesi ve Türk Popülasyonu İçin Güvenirlilik Geçerlilik Çalışması”. Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, 2(1): 409-427.
 • Bayrakçı, S. 2014. “Yerel Yemek Tüketim Motivasyonlarının Turistlerin Tekrar Ziyaret Niyetlerine Etkisi: Gaziantep'i Ziyaret Eden Yerli Turistler Üzerine Bir Araştırma”. Yüksek Lisans Tezi. Mersin: Mersin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Başol, G. 2008. “Bilimsel Araştırma Süreci ve Yöntem.” Bilimsel Araştırma Yöntemleri içinde, Kılıç, O. Cinoğlu, M. (Editörler), 113-143. İstanbul: Lisans Yayıncılık.
 • Beard, J. ve Ragheb, M. (1983). “Measuring Leisure Motivation”. Journal of Leisure Research, 15(3): 219-228.
 • Can, E. 2015. “Boş Zaman, Rekreasyon ve Etkinlik Turizmi İlişkisi”. İstanbul Sosyal Bilimler Dergisi, 10: 1-17.
 • Chang, H.-M. ve Huang, Y.-T. 2012. “Paragliding Adventure Recreation Consumers’ Activity Motivation, Enduring Involvement and Their Involved Behavior”. The Journal of International Management Studies, 7(2): 61-74.
 • Crompton, J. 1979. “Motivation For Pleasure Vacation”. Annals of Tourism Research, 6(4): 408-424.
 • Crompton, J. L. ve McKay, S. L. 1997. “Motives of Visitors Attending Festival Events”. Annals of Tourism Research, 24(2): 425-439.
 • Çelik Uğuz, S. ve Özbek, V. 2018. “Destinasyon Sadakatini Etkileyen Faktörler: Bisiklet Turizmi ve Burhaniye Bisiklet Festivali Örneği”. International Review of Economics and Management, 6(2): 84-102.
 • Çetinsöz, B. ve Artuğer, S. 2014. “Yabancı Turistlerin Antalya'yı Tercih Etmesinde Etkili Olan Çekici Faktörlerin Belirlenmesine Yönelik Bir Çalışma”. The Journal of International Social Research, 7(32): 573-582.
 • Dann, G. 1977. “Anomie, Ego-enhancement and Tourism”. Annals of Tourism Research, 4(4): 184-194.
 • Etikan, I., Musa, S. A. ve Alkassim, R. S. 2016. “Comparison of Convenience Sampling and Purposive Sampling”. American Journal of Theoretical and Applied Statistics. 5(1): 1-4.
 • Fodness, D. 1994. “Measuring Tourist Motivation”. Annals of Tourism Research, 21(3): 555-581.
 • Francis, C. 2003. “Tourism Overview”. Tourism Management in Southern Africa içinde, B. Lubbe (Editör), 1-29. Cape Town: Maskew Miller Longman.
 • Gazzola, P., Pavione, E., Grechi, D. ve Ossola, P. 2018. “Cycle Tourism as a Driver for the Sustainable Development of Little-Known or Remote Territories: The Experience of the Apennine Regions of Northern Italy”. Sustainability,10: 1-19.
 • Gürbüz, B., Çimen, Z. ve Aydın, İ. 2018. “Serbest Zaman İlgilenim Ölçeği: Türkçe Formu Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması”. SPORMETRE Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 16(4): 256-265
 • Havitz, M. ve Howard, D. 1995. “How Enduring Is Enduring Involvement? A Seasonal Examination of Three Recreational Activities”. Journal of Consumer Psychology, 4(3): 255-276.
 • Havitz, M. ve Dimanche, F. 1997. “Leisure Involvement Revisited: Conceptual Conundrums and Measurement Advances”. Journal of Leisure Research, 29: 245-278.
 • Hofstede-insights. 2020. https://www.hofstede-insights.com/country-comparison/australia, turkey/ Erişim Tarihi: 01.07.2020.
 • Huang, S. ve Hsu, C. 2009. “Travel Motivation: Linking Theory to Practice”. International Journal of Culture, Tourism and Hospitality Research, 3(4): 287-295.
 • Iso-Ahola, S. 1982. “Toward A Social Psychological Theory of Tourism Motivation: A Rejoinder”. Annals of Tourism Research, 9(2): 256-262.
 • Jago, L. K. ve Shaw, R. N. 1998. “Special Events: A Conceptual and Definitional Framework”. Festival Management and Event Tourism, 5(1-2): 21-32.
 • Kim, K. 2008. “Analysis of Structural Equation Model for the Student Pleasure Travel Market: Motivation, Involvement, Satisfaction, and Destination Loyalty”. Journal of Travel & Tourism Marketing, 24(4): 297-313.
 • Kim, K., Uysal, M. ve Chen, J. 2002. “Festival Visitor Motivation From The Organizer's Point of View”. Event Management, 7(2): 127-134.
 • Kim, Y., Pearce, P., Morrison, A. ve O'Leary, J. 1996.” Mature vs. Youth Travelers: The Korean Market”. Asia Pacific Journal of Tourism Research, 1(1): 102-112.
 • Kouthouris, C. 2009. “An Examination of the Relationships between Motivation, Involvement and Intention to Continuing Participation among Recreational Skiers”. International Journal of Sport Management, Recreation & Tourism, 4(a): 1-19.
 • Kyle, G., Absher, J. ve Hammitt, W. 2005. “An Examination of the Motivation-Enduring Involvement Relationship”. Proceedings of the 2005 northeastern recreation research symposium: 10-12 Nisan. 238-246. Bolton Landing, NY: Miscellaneous Publication.
 • Kyle, G., Bricker, K., Graefe, A. ve Wickham, T. 2004. “An Examination of Recreationists’ Relationships with Activities and Settings”. Leisure Sciences, 26(2): 123-142.
 • Kyle, G., Absher, J., Hammitt, W. ve Cavin, J. 2006. “An Examination of the Motivation-Involvement Relationship”. Leisure Sciences, 28(5): 467-485.
 • Lee, C.-K., Lee, Y.-K. ve Wicks, B. 2004. “Segmentation of Festival Motivation by Nationality and Satisfaction”. Tourism Management, 25(1): 61-70.
 • Manfredo, M., Driver, B. ve Tarrant, M. 1996. “Measuring Leisure Motivation: A Metaanalysis of the Recreation Experience Preference Scales”. Journal of Leisure Research, 28(3): 188-213.
 • Maslow, A. 1970. Motivation and Personality. New York: Harper & Row Publishers.
 • McIntyre, N. 1989. “The Personal Meaning of Participation: Enduring Involvement”. Journal of Leisure Research, 21(2): 167-179.
 • O’Leary, S. ve Deegan, J. 2005. “Ireland’s Image as a Tourism Destination in France: Attribute Importance and Performance”. Journal of Travel Research, 43: 247-256.
 • Özdemir, M. 2015. “Türkiye’de Bisiklet Turizmi “Velosipet ile Bir Cevelan”. Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi, 26(2): 320-327.
 • Park, K.-S., Reisinger, Y. ve Kang, H.-J. 2008. “Visitors' Motivation for Attending the South Beach Wine and Food Festival,Miami Beach, Florida”. Journal of Travel & Tourism Marketing, 25(2): 161-181.
 • Ritchie, B. 1998. “Bicycle Tourism in the South Island of New Zealand: Planning and Management Issues”. Tourism Management, 19 (6): 567-582.
 • Ritchie, B. W. 2000. “Cycle Tourism in the South Island of New Zealand”. Doktora Tezi. New Zealand: University of Otago.
 • Ritchie, B., Tkaczynski, A. ve Faulks, P. 2010. “Understanding the Motivation and Travel Behavior of Cycle Tourists Using Involvement Profiles”. Journal of Travel & Tourism Marketing, 27(4): 409-425.
 • Sarıbaş, Ö., Kömürcü, S. ve Akbaba, A. 2020. "The concept of Social Entrepreneurship in tourism: A Bibliometric Analysis for Tourism Literature". Eurosia Journal of Social Sicences and Humanities, 7(4), 50-59.
 • Schwartz, A. 2006. Motivation: Linking Performance to Goals. Waverley, MA: A.E. Schwartz & Associate.
 • Simkova, E. ve Holzner, J. 2014. “Motivation of Tourism Participants”. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 159: 660-664.
 • Thapa, B., Confer, J. ve Mendelsohn, J. 2004. Trip Motivations Among Water-Based Recreationists. Parks and Tourism University of Florida: Center for Tourism Research & Development Dept. of Recreation.
 • Uysal, M., Gahan, L. ve Martin, B. 1993. “An Examination of Event Motivations: A Case Study”. Festival Management & Event Tourism, 1(1): 5-10.
 • Uysal, M., Li, X. ve Sirakaya-Turk, E. 2008. “Push-Pull Dynamics in Travel Decisions”. Handbook of Hospitality Marketing Management içinde, A. P. Haemoon Oh (Editör), 413-439. Burlington, MA,USA: Elsevier Ltd.
 • Venkatraman, M. 1989. “Involvement and Risk”. Psychology and Marketing,6(3): 229-247.
 • Yılmaz, L. ve Güler, M. E. 2017. “Türkiye’de Muafazakâr Değerler Bağlamında Turizm ve Tatil Algısındaki Değişme”. International Journal of Contemporary Tourism Research, 1(1): 17-25.
 • Weigand, L. 2008. “A Review of Literature: The Economic Benefits of Bicycling”. Initiative for Bicycle & Pedestrian Innovation, 1-11.
 • Zaichkowsky, J. L. 1994. “Research Notes: The Personal Involvement Inventory: Reduction, Revision and Application to Advertising”. Journal of Advertising, 23: 59-70.

___

Bibtex @araştırma makalesi { jyasar901818, journal = {Yaşar Üniversitesi E-Dergisi}, issn = {1305-970X}, address = {}, publisher = {Yaşar Üniversitesi}, year = {2021}, volume = {16}, number = {63}, pages = {1355 - 1372}, doi = {10.19168/jyasar.901818}, title = {Bisiklet Etkinliği Katılımcılarının Motivasyonları ve İlgilenimleri: İzmir İli Üzerine Bir Çalışma}, key = {cite}, author = {Sağlam, Mehmet Cem and Kömürcü, Simge} }
APA Sağlam, M. C. & Kömürcü, S. (2021). Bisiklet Etkinliği Katılımcılarının Motivasyonları ve İlgilenimleri: İzmir İli Üzerine Bir Çalışma . Yaşar Üniversitesi E-Dergisi , 16 (63) , 1355-1372 . DOI: 10.19168/jyasar.901818
MLA Sağlam, M. C. , Kömürcü, S. "Bisiklet Etkinliği Katılımcılarının Motivasyonları ve İlgilenimleri: İzmir İli Üzerine Bir Çalışma" . Yaşar Üniversitesi E-Dergisi 16 (2021 ): 1355-1372 <
Chicago Sağlam, M. C. , Kömürcü, S. "Bisiklet Etkinliği Katılımcılarının Motivasyonları ve İlgilenimleri: İzmir İli Üzerine Bir Çalışma". Yaşar Üniversitesi E-Dergisi 16 (2021 ): 1355-1372
RIS TY - JOUR T1 - Bisiklet Etkinliği Katılımcılarının Motivasyonları ve İlgilenimleri: İzmir İli Üzerine Bir Çalışma AU - Mehmet CemSağlam, SimgeKömürcü Y1 - 2021 PY - 2021 N1 - doi: 10.19168/jyasar.901818 DO - 10.19168/jyasar.901818 T2 - Yaşar Üniversitesi E-Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 1355 EP - 1372 VL - 16 IS - 63 SN - 1305-970X- M3 - doi: 10.19168/jyasar.901818 UR - Y2 - 2021 ER -
EndNote %0 Yaşar Üniversitesi E-Dergisi Bisiklet Etkinliği Katılımcılarının Motivasyonları ve İlgilenimleri: İzmir İli Üzerine Bir Çalışma %A Mehmet Cem Sağlam , Simge Kömürcü %T Bisiklet Etkinliği Katılımcılarının Motivasyonları ve İlgilenimleri: İzmir İli Üzerine Bir Çalışma %D 2021 %J Yaşar Üniversitesi E-Dergisi %P 1305-970X- %V 16 %N 63 %R doi: 10.19168/jyasar.901818 %U 10.19168/jyasar.901818
ISNAD Sağlam, Mehmet Cem , Kömürcü, Simge . "Bisiklet Etkinliği Katılımcılarının Motivasyonları ve İlgilenimleri: İzmir İli Üzerine Bir Çalışma". Yaşar Üniversitesi E-Dergisi 16 / 63 (Temmuz 2021): 1355-1372 .
AMA Sağlam M. C. , Kömürcü S. Bisiklet Etkinliği Katılımcılarının Motivasyonları ve İlgilenimleri: İzmir İli Üzerine Bir Çalışma. Yaşar Üniversitesi E-Dergisi. 2021; 16(63): 1355-1372.
Vancouver Sağlam M. C. , Kömürcü S. Bisiklet Etkinliği Katılımcılarının Motivasyonları ve İlgilenimleri: İzmir İli Üzerine Bir Çalışma. Yaşar Üniversitesi E-Dergisi. 2021; 16(63): 1355-1372.
IEEE M. C. Sağlam ve S. Kömürcü , "Bisiklet Etkinliği Katılımcılarının Motivasyonları ve İlgilenimleri: İzmir İli Üzerine Bir Çalışma", , c. 16, sayı. 63, ss. 1355-1372, Tem. 2021, doi:10.19168/jyasar.901818