Sanal Paralar ve Bitcoin’in Vergilemesinde Yaklaşımlar ve Türkiye Perspektifinden Değerlemesi

Bitcoin, dijital ortamda veri üreticisi maden- cilerin algoritmik şifre çözümlemesi neticesinde ödül olarak elde ettikleri, arz ve talebe göre fi- yatlandırılan ve ekonomik işlemlerde kullanılan bir ödeme sistemidir. Fiziki olmayan bu para biriminin kullanımı merkezi otoritesi ve finans kurumu ol- madığı halde bilişim teknolojisi sayesinde kişi ve kurumlar arası hızla yayılmakta, ekonomik faali- yetlere etki etmekte ve dünya borsalarında işlem hacmi yükselmektedir. Ulusal ve uluslararası öde- me ve takas işlemlerine konu edildiğinden gelirin vergilemesinde yabancı para mı, emtia mı, men- kul kıymet mi, gayri maddi varlık mı şeklindeki tartışmalarda ortak görüş birliğine ulaşılamamıştır. Bitcoin kullanımının geleneksel para karşısında taşıdığı avantajlar ve elde edilen gelirin yüksek kazançlara ulaşması bu para birimlerine olan ilgi ve talebi de arttırmıştır. Fiziki varlığı olmayan bu ürünlerden elde edilen gelirin vergilemesi bakı- mından konuya baktığımızda öncelikle bu varlığın vergi hukukunda tanımlanması, mükellefinin ve gelirin elde edildiği kaynağının belirlenmesi hu- susları tartışılmaktadır.

APPROACHES IN TAXATION OF VIRTUAL CUR- RENCIES AND BITCOIN AND EVALUATION IN PERS- PECTIVE OF TURKEY

Bitcoin is a payment method which data ma- nufacturing miners acquire as a result of breaking alghoritmical codes in dijital medium and is priced according to supply and demand and used in fi- nancial transactions. The use of this currency has been expanding swiftly among persons and ins- titutions thanks to information Technologies even though there is no central authorities and financi- al institution and influence economical activities, which result in the increase of trading volume in World exchanges. There is no consensus about if it is handled as foreign currency or commodity or instrument or intangible assets in taxation of re- venue since it is mentioned in national and inter- national payment and Exchange transactions. The advantages of bitcoin against conventional mo- ney use and the high level of revenues obtained have increased the demand and interest in these currencies. It is now discussed that this currency should be defined in tax law and its taxpayer and the resource of the revenue obtained should be determined in order to handle the taxation of this currency which do not have a physical existence.

Kaynakça

Akbulut Akın, Tms 40 Kapsamında Muhasebe- leştirilen Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerde Gerçe- ğe Uygun Değer (GUD) Yönteminin Kullanılması Ve Vergi Uygulamalarında Geçerliliği, Yaklaşım, Haziran 2010, Sayı:210. Http://Uye.Yaklasim.Com, Erişim:2.11.2017.

Alptürk Ercan, 2010, “ Gelir Ve Kurumlar Vergi- si Yönünden Elektronik Ticaret Vergilendirme Kri- terleri’’, Https://Www.Xing.Com, Erişim:8.12.2017.

Akdoğan Abdurrahman, Kamu Maliyesi, Gazi Kitabevi, İlksan Matbaası, Ankara, 2016, s.264.

Akyüz Şafak, “Bitcoin İle Yapılan İşlemlerin Vergilendirilmesi’’,2017, Https://Tr.Linkedin.Com, Erişim:19.12.2017.

Arıkan Zeynep, Ahmet İneci, 2015 “ Vergilen- dirilebilir Gelir Ve Gelir Vergisinde Üniter Yapıyı Bozan Uygulamalar, Sosyoekonomi.

Avcı Orçun, 2017, Gelir Vergisi Yönünden Uluslararası Vergi Anlaşması Sorunsalına Genel Bir Bakış’’, Mcbü Sosyal Bilimler Dergisi,Cilt:15, Sayı:2.,2017, Http://Dergipark.Gov.Tr, Eri- şim:10.2.2018.

Ateş Koray, , “Bitcoin İşlemlerinin Muhase- be Kayıtları’’, 2017, Www.Muhasebetr.Com , Eri- şim:3.2.2018.

Brand, A.Wiley ,“Nonprofit Adopts Virtual Cur- rency As A Fundraising Strategy’’, Vol. 297, Wiley Periodicals, Inc., A Wiley Company Nonprofit Bu- siness Advisor Print Issn 1531-5428, 2014, Online ISSN 1949-3193, Doı: 10.1002/Nba.20066, www. Nonprofitbusinessadvisor. Com, Erişim:5.12.2017.

Başaran Funda, Tuğçe Karaçoban Güneş, Vergi Kanunları ve Vergilendirmeyle İlgili Temel Mevzu- at, Türkmen Kitabevi, İstanbul, 2015.

Budak Burak, ABD’den Kripto Para Sahiplerini Etkileyecek Vergi Yeniliği, Https://Webrazzi.Com,

Erişim:2.01.2018. BTC Analiz,2017,Bitcoin İçin Vergilendirme, Http://Btcanaliz.Com, Erişim:7.1.2018.

Çarkacıoğlu, Abdurrahman, Kripto-Para Bit- coin, Sermaye Piyasası Kurulu Araştırma Dairesi Kripto- Araştırma Raporu,2016, http://www.spk. gov.tr.

Çatıkkaş, Özgür Mehmet Ersoy, Cafer Şuekinci, Kat Karşılığı İnşaat Muhasebesi ve Vergi Uygu- laması, Maliye Hesap Uzmanları Derneği, Bilnet Matbaacılık, İstanbul 2016.

Chadorow Adam, Tracing Basıs Through Virtu- al Spaces, Vol.95, 2010, http://heinonline.org.

Çatıkkaş Özgür, Ersoy Mehmet, Şuekinci Ca- fer, Kat Karşılığı İnşaat Muhasebesi ve Vergi Uy- gulaması, Maliye Hesap Uzmanları Derneği, Bilnet Matbaacılık, 2016, İstanbul.

Elele Onur, “Bitcoin’in Vergilemesi’’, Dijital Vergi, Www.Onurelele.Net). (Ceyda Kükrer, 2016 ,“İnternet Ortamında Bazı Faaliyetlerin Kavramsal Tanımları Ve Türk Vergi Sistemi Karşısındaki Du- rumlarının Değerlendirmesi’’, Yönetim Bilimleri Dergisi / Journal Of Administrative Sciences Cilt / Volume: 14, Sayı / N: 27, 2014.

Eğilmez Mağfi, Bitcoin, 23.11.2013, Ttp://www. Mahfiegilmez.Com /2013/11/Bitcoin.Html., Eri- şim:8.12.2017.

Ferhan Ferhat, Vergi Usul Kanunu Muhasebe Uygulamaları Ve Tfrs/Tms Karşılaştırmaları, Yakla- şım Yayıncılık, Ankara, 2016.

G.V.K. Geçici 67 nci Madde Uygulaması İle İlgi- li Olarak Gerçek Kişilere Yönelik Vergi Rehberi III, s.4-5, .www.Gib.Gov.Tr. Erişim:3.2.2018.

Gross, Andrew Jeff Hemker, Jamie Hoelscher, Brad Reed, “Financial Regulations And Price İn- consistencies Across Bitcoin Markets’’, Journal Of Accounting Education 39 (2017) 48–54, School Of Business, Southern Illinois University Edwardsvil- le, Box 1104, Edwardsville, Il 62026, United States, Journal Homepage: 2017, www.Elsevier.Com/Lo- cate/Jaccedu, Erişim:13.2.2018

J. Lopez Katherine ,Ph D.Cpa, ‘’ Virtual Currency Propertyor Foreıng Currency ? An Explorotıon Of The Tax And Ethical Implıcatıon, Southern Journal of Business and Ethics, V.7, 2015.

Kahraman Abdulkadir 2017, “Bitcoin Yurt Dı- şında Nasıl Vergileniyor? Türkiye’de Nasıl Vergi- lendireceğiz?’’, Dijital Ekonomi Gerçeği , Https:// Kpmgvergi.Com, Erişim:5.01.2018.

Kahraman Abdulkadir “Dijitalleşen Ekonominin Vergilemesinde Ab Teklifi Vergi Korumacılığı Mı?’’ ,26.03.2018, KPMG, Https://Www.Kpmgvergi. Com, 28.03.2018.

Kargı Veli, “Vergilendirme Yetkisi Ve Vergi- lendirmede Adalet ‘’, Journal Of Awareness, Apbs. Mersin.Edu.Tr., Erişim:5.2.2018.

Khan Akif Bitnet, Bitcoin – Payment Method Or Fraud Prevention Tool? , Feature, May 2015 Kıldiş Yusuf,2006, Türk Vergi Hukukunda Ver- giyi Doğuran Olay ‘’ Http://Www.Muhasebetr. Com, Erişim:5.10.2017

Kükrer Ceyda, “İnternet Ortamında Bazı Faa- liyetlerin Kavramsal Tanımları Ve Türk Vergi Sis- temi Karşısındaki Durumlarının Değerlendirmesi’’, Yönetim Bilimleri Dergisi / Journal Of Administra- tive Sciences Cilt / Volume: 14,2016, Sayı / N: 27. Http://Ybd.Dergi.Comu.Edu.Tr, Erişim:21.12.2017.

Kırçova İbrahim, Pınar Öztürk, “ İnternette Ticaret Ve Hukuksal Sorunlar’’, 2000, İTO, Yayın No:2000-29,82. webftp.gazi.edu.tr/hukuk/dergi. Erişim:3.12.2017.

Lamberto Elizabeth E., The Internal Revenue Service And Bitcoin: A Taxing Relotionship, Virgi- nia Tax Review,Vol:35:1:88, University of Florida, 2015.

Elizabeth M. Valeriane, IRS, Will You Spare Some Change?: Defining Virtual Currency For The Fatca, V:50, PP:863-911, Valparaıso Unıversity Lav Revıew,2016.

P.Pacy Eric, Tales From: On Bitcoin, Squa- re Pegs, And Round Holes, 49 New Eng. L. Rev. 121,2014, New England Law Review, Boston.

Boeve Rose and Rıza, Europea VAT Case Highlights Growing Use of Bitcoin, Internatıonal Tax Review, 6/13/2016,P:20-20,IP, http://search. ebscohost.co/login.aspx.

Pehlivan Osman, Vergi Hukuku, Celepler Mat- baacılık, Trabzon, 2013.

Roman Jose Andre, “Bitcoin: Assesing The Tax İmplicotions Associoted With The IRS ‘S Notice Deeming Virtual Currences Property’’, 2014-2015, Devalopment In Banking Law ,Review of Banking and Financial Law, Vol.34.Boston University, 2015.

Tu V.Kevin & Mıcheal W. Meredith, Rethinking Virtual Currencey Requlation In The Bitcoin Age, Vol.90,4/13/2015,Washingtıon Law Review,

Yılmaz Güler Hülya, 2013, “Zararlı Vergi Uy- gulamalarını Önleme Tedbirleri’’, Drt Yeminli Mali Müşavirlik Ve Bağımsız Denetim A.Ş, 2013 , Delo- itte, Turkey.

Yıldırm İpek, ,“Beps Base Erosion Profit Shif- ting) 8-10 Numaralı Eylem Planları’’,24 Mart 2016, Http://Www.Vergidegundem. Com/Tr_ Tr.,Erişim:10.2.2018.

Kaynak Göster