Gümrük Uyuşmazlıklarının Sulh Yoluyla Çözülmesi

Uyuşmazlıkların yargı yoluna başvurulmadan tarafların kendi aralarında anlaşarak sonlandırıl- masına yönelik eğilim alternatif uyuşmazlık çözüm yolları olarak adlandırılan çözüm yöntemlerinin son yıllarda ön plana çıkmasına neden olmuştur. Vergilendirme sürecinde yer alan uyuşmaz- lıkların yargıya başvurmadan çözülmesine ilişkin Vergi Usul Kanununda ve Gümrük Kanununda düzenlemelere yer verilmiştir. Uzlaşma, hata dü- zeltme, gümrük uyuşmazlıkları açısından zorunlu itiraz yolu ayrıca kamu denetçisine başvuru vergi uyuşmazlıklarını çözümü için başvurabileceğimiz başlıca yargı öncesi çözüm yöntemleridir. Bun- ların yanı sıra son dönemde popüler uyuşmazlık çözüm yöntemlerinden biri olarak karşımıza sulh yolu çıkmaktadır. Sulh idarenin işlem ya da eylemi nedeniyle vermiş olduğu zararın yargı yoluna baş- vurulmadan çözümünü öngören bir uyuşmazlık çözüm yöntemidir. Çalışmamızda vergilendirme sürecinde ortaya çıkan uyuşmazlıklar ve gümrük işlemleri sırasında ortaya çıkan uyuşmazlıkların sulh yoluyla çözülüp çözülemeyeceği değerlendi- rilecektir.

SOLUTION OF CUSTOMS DISPUTES BY COMP- ROMISE

In recent years, the methods of dispute resolu- tion called alternative dispute resolution methods have come to the forefront, with the tendency to terminate disputes without mutual consent. The Tax ProceduralCode and the Customs Code regulate the settlement of disputes in the taxation process without resorting to the judici- ary. Reconciliation, errorcorrection, compulsory objection in terms of customs disputes, as well as applicationtotheombudsmanarethe main pre- judicial remedies that we can apply for the sett- lement of taxdisputes. In addition to these, as a popular dispute settlement method, there is a way of peace of mind. It is a method of dispu- te resolution that provides for the settlement of damages caused by the actoraction of the peace officer without resorting to justice. The disputes arising in the taxation process and the disputes arising during the customs procedure in our work will be assessed whether they can be resolved by peace.

Kaynakça

ARMAĞAN, Ramazan, Optimum Ekonomi ve Yönetim Bilimleri Dergisi, 2015, 2(1) , Yönetsel Yargıda Vergi Davalarının Hukuki Niteliği: Tam Yargı –İptal Davası Tartışmaları.

AZRAK Ali Ülkü, “İdari Yargı Dışı Alternatif Uyuşmazlık Çözme Usulleri”, Danıştay ve İdari Yargı Günü 141. Yıl, 11 Mayıs 2009, Danıştay Ya- yınları, Yayın No.79, Ankara 2010.

BAŞARAN, Funda, “Vergi uyuşmazlıkların- da sulh / (659 Sayılı KHK’yla Getirilen Barış- çıl Çözüm Yolunun Vergi Hukuku Bakımından Değerlendirilmesi”),https://www.dunya.com/ gundem/vergi-uyusmazliklarinda-sulh-659- sayili-khk039yla-getirilen-haberi-180672

CANDAN, Turgut, Açıklamalı İdarî Yargılama Usûlü Kanunu, Maliye ve Hukuk Yayınları, 2005.

ÇELİK, Cengiz, ‘Gümrük Uzlaşma Müessesesi Uygulamasında Yasallık Sorunu’ Mali Çözüm Der- gisi, Temmuz-Ağustos 2016.

DEMİRBAŞ AKSÜT, Burcu / GÖK, Özgecan, Gümrük Vergilerinden Kaynaklanan Anlaşmaz- lıkların Uzlaşma Yolu İle Çözümü, D.E.Ü. Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt: 18, Sayı: 2, 2016, s. 75-125 (Basım Yılı: Nisan 2017).

DURSUN, Hasan, Vergi Uyuşmazlıklarından Doğan Davaların Kuramsal Niteliğini Saptayabil- mek, TBB Dergisi, Sayı 78, 2008.

DURAN Lütfi, İdari İşlemden Sorumluluk İptal Davası – Tam Yargı Davası”, İÜHFM, C. 33, S. 3 – 4, 1967.

ERCAN, Tayfun, Gümrük Uyuşmazlıkları ve Çö- züm Yolları, Anakara:2012.

ERSEN PEÇİN, Gizem, Alternatif Uyuşmazlık Çözüm Yöntemlerinden Arabuluculuğun Hukuksal Düzenlemelerdeki Yeri, PublicandPrivate Interna- tional LawBulletin, Volume: 31, Issue: 2, 177-201.

ILDIR, Gülgün, “Alternatif Uyuşmazlık Çözümü ve Hak Arama Özgürlüğü”, 75. Yaş Günü için Prof. Dr. Baki Kuru Armağanı, Ankara TBB Yayını, 2004.

KILINÇ, Selin/YURTSEVER, Hatice ‘Gümrük Vergisi Uyuşmazlıklarının İdari Aşama da Çözüm Yolları’, Uluslararası Hakemli Beşeri ve Akademik Bilimler Dergisi, Cilt 4, Sayı 12, Yıl 2015.

OKTAR, Ateş, Vergi Hukuku, İstanbul:2014.

ÖZBEK Mustafa, “Dünya Çapındaki Adalete Ulaşma Hareketiyle Ortaya Çıkan Gelişmeler ve Alternatif Uyuşmazlık Çözümü”, AÜHFD, C. 1, S. 2, 2002.

ÖZBEK, Mustafa, “İdari Uyuşmazlıkların Çözü- münde Yargılama Dışı Usuller (I), Birinci Bölüm Türk Hukukunda ve Mukayeseli Hukukta İdari Uyuşmazlıkların Çözümünde Yargılama Dışı Usul- ler”, TBB Dergisi, Yıl 2005.

ÖZBEK, Mustafa, “Türk Yargı Sistemin- de Çok Seçenekli Adliyeler”, http://ango- ra.baskent.edu.tr/acik_arsiv/dosya_oku. php?psn=8767&yn=28&dn=1 et; 29.05.2018

ÖZKAN, Gürsel, Tazminat Uyuşmazlıklarının İdari Yargı Öncesi Sulh Yoluyla Çözümü, Internatı- onal Conference On EurasıanEconomıes, Yıl 2016.

SANDER Frank Ea, AlternativeDisputeResoluti- onİnThe UnitedStates: An Overwiev, ADR Arbit- rationAndMediation A Collection Essays, Chapter 1, 2015.

TANRIVER Süha, “Hukuk Uyuşmazlıkları Bağ- lamında Alternatif Uyuşmazlık Çözüm Yolları ve Özellikle Arabuluculuk”, TBB Dergisi, S. 64, 2006.

ULUSAN İlhan, “Maddi Hukuk Ve Usul Hukuku Bakımından Sulh”, İÜMHAD, C.5, S.7, Y.1971

YALTI, Billur,Vergi Uyuşmazlıklarında Yeni Baş- vuru Yollarının Yargıya Etkisi: Ombudsman Başvu- rusu ve Bireysel Başvuru Danıştay ve İdari Yargı Günü Sempozyumu: Sayı:144.

www.kazanci.com.tr E.T. 22.05.2018;

http://www.lojiblog.com/gumruk-idareleri- ne-yapilacak-itirazlar/ ET. 02.06.2018

Kaynak Göster