Enerji İçecekleri ÖTV Kapsamına Alınmalı Mı?

Enerji içecekleri sektörü tüm dünyada hızlı bir büyüme trendi içine girmiştir. Sektörün Türkiye’deki büyümesi yıllık %20-30’lar seviyesinde olup, dünya ortalamasının iki-üç kat üzerindedir. Türkiye’de kullanımı hızla yaygınlaşan ve önemli bir pazar büyüklüğüne ulaşan enerji içeceklerinin özel tüketim vergisi kapsamına alınıp alınmaması hususu, gerek mali boyutu gerekse önleyici sağlık politikaları kapsamında değerlendirilmektedir. Değerlendirme kapsamında bazı ülkelerin enerji içeceklerine yönelik yaptıkları sınırlayıcı düzenlemeler ile bu içecekler için öngördükleri ilave vergi uygulamalarına da yer verilmektedir.

SHOULD THE ENERGY DRINKS BE SUBJ ECT TO SPECIAL CONSUMPTION TAX?

Energy drink market has been experiencing “growing trend” all around the world. This sector’s growth rate in Turkey is around %20-30, and this figure is twofold or threefold more than the world average. Applying excise duty on energy drink, which spreads rapidly in Turkey and reaches a significant market size, has been assessed within the context of fiscal and preventive health policy. There are some countries which have some restrictive regulations and also apply excise duty on energy drink within the context of these assesments.

Kaynakça

Amelia M. Arria, Kimberly M. Caldeira ve di- ğerleri, Increased alcohol consumption, nonmedi- cal prescription drug use, and illicit drug use are associated with energy drink consumption among college students. J Addict Med.2010; 4(2):74-80.

Brenda M. Malinauskas, Victor G. Aeby, Re- ginald F. Overton, Tracy Carpenter-Aeby ve Kim- berly Barber-Heidal, A survey of energy drink consumption patterns among college students. Nutr J 2007; 6:35.

Chad J . Reissig, Eric C. Strain ve Roland R. Griffiths, Caffeinated energy drinks -a growing problem. Drug Alcohol Depend 2009; 99:1- 10 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/ PMC2735818/ (Erişim 28.08.2014)

Councıl Directıve 2008/118/EC of 16 Decem- ber 2008 concerning the general arrangements for excise duty and repealing Directive 92/12/ EEC, Official Journal of the European Union L 9 14.1.2009, p.12-30)

Funda İşçioğlu, G. Ova, Y. Duyar ve M. Kök- sal, Üniversite öğrencileri arasındaki enerji içeceği tüketimi ve bilinci araştırması. Acad Food J 2010; 8(5): 6-11.

Health Canada. It’s Your Health – Safe Use of Energy Drinks. 2010. http://www.hc-sc.gc.ca/hl- vs/iyhvsv/food-aliment/boissons-energ-drinks- eng.php

Joel Rotstein, Jennifer Barber, Carl Strowbrid- ge, Stephen Hayward, Rong Huang and Samuel Benrejeb Godefroy, Energy Drinks: An Assess- ment of the Potential Health Risks in the Canadian Context, International Food Risk Analysis Journal, 2013.

Mary Claire O’Brien, Thomas P. McCoy, Scott D. Rhodes, Ashley Wagoner, Mark Wolfson, Caf- feinated cocktails: Energy Drink Consumption, High-Risk Drinking, and Alcohol-related Consequ- ences among College Students. Acad Emerg Med 2008; 15(5):453-460.

Süber Dikici, Leyla Yılmaz Aydın, Ali Kutlucan, Nurten Ercan, “Enerji içecekleri hakkında neler bi- liyoruz?”, Dicle Tıp Dergisi, 2012, 39 (4), s.s. 609- 613.

http://www.bccresearch.com/market-rese- arch/food-and-beverage/global-energy-foods- drinks-markets-fod047a.html (Erişim 19.08.2014)

htt p :// www .hurriy et .co m.t r/ e ko no - mi/21177070.asp (Erişim Tarihi 19.08.2014) htt p://www.euromonitor.com/sports- and-energy-drinks-in-turkey/report (Erişim 19.08.2014)

http://brandtalks.org/2013/04/turkiyede- enerj i-icecekleri-pazari-ve-markalari-ne- durumda/ (Erişim 19.08.2014)

http://time.com/102991/lithuania-red-bull- ban/ (Erişim, 20.08.2014)

http://www.dailymail.co.uk/health/artic- le-59862/Three-deaths-linked-energy-drink.html (Erişim, 05.09.2014)

http://www.canankarataydiyeti.com/ka- ratay-diyeti/karatay-diyeti-2/karatay-enerj i- icecekleri-protein-tozu-kalpte-buyume-yapar- ani-aritmi-ve-olum-sebebidir-bolum-1.html (Eri- şim, 20.09.2014)

https://www.invima.gov.co/images/Resolu- cion%204150%20de%202009%20Bebidas%20 energizantes.pdf (Erişim, 26.08.2014)

http://rt.com/news/159284-lithuania-ban- energy-drinks-teens/ (Erişim, 26.08.2014)

http://www.beveragedaily.com/ Regu- lation-Safety/ Red-Bull-surprised-by-Saudi- Arabia-energy-drinks-advertising-ban (Erişim, 26.08.2014).

http://english.alarabiya.net/en/News/midd- le-east/2014/03/03/Saudi-bans-sale-promotion- of-energy-drinks.html (Erişim 26.08.2014)

http://www.euractiv.com/health/french- mps-vote-tax-energy-drink-news-531295 (Erişim 25.08.2014)

h t t p : / / u k . r e u t e r s . c o m / a r t i c - le/2013/10/24/us-france-energydrinks-tax- idUKBRE99N0LW20131024 “French parliament takes new swipe at energy drinks with tax”

htt p :// www . ko rea he ra ld .co m/ v iew . php?ud=20120830001311 (Erişim, 08.09.2014)

http://www.nydailynews.com/life-style/ healt h/ ariz -mom-blames-energy -drinks- teen-daughter-death-article-1.1832956 (Erişim 11.09.2014); “Arizona mom blames energy drinks for 16-year-old daughter’s death”

http://www.dailymail.co.uk/health/article-59862/Three-deaths-linked-energy-drink. html (Erişim 11.09.2014); “Three deaths linked to energy drink”

http://www.oregonlive.com/health/index. ssf/2014/06/more_deaths_linked_to_energy_d. html ; “More deaths linked to energy drinks: 34 since 2004”

ht t p :/ / w w w . m i l l iy e t . c o m .t r/ e n e r - j i-icecegi-olume-goturdu/yasam/ haberde- tay/04.10.2010/1296936/default.htm ; (Erişim 11.09.2014) Enerji içeceği ölüme götürdü.

http://www.memurlar.net/haber/262832/ (Erişim 11.09.2014) “Enerji içeceği içti, metaboliz- ması alt üst oldu”

Kaynak Göster