Dünyada ve Türkiye'de Finansal İ şlemler Vergisi Uygulaması

Finansal piyasalar fon arz ve talebinin kar- şılandığı piyasalardır. Finansal piyasalarda ortaya çıkan piyasa başarısızlıkları krizlerin ortaya çık- masına neden olmaktadır. Böyle durumlarda kriz- lerle mücadelede kullanılacak politika araçlarının önemi artmaktadır. Hemen hemen her finansal kriz döneminde krizlerin ekonomi üzerindeki et- kisini azaltmak amacıyla kısa vadeli uluslararası sermaye hareketlerinin vergilendirilmesi düşün- cesi ön plana çıkmaktadır. 2007-2009 dönemin- de Amerika Birleşik Devletleri’nden başlayan ve tüm dünyaya yayılan, gelişmiş ve gelişmekte olan pek çok ülkeyi etkileyen ekonomik kriz başta Av- rupa Birliği olmak üzere pek çok ülkede finansal işlemler vergisi uygulamasını yeniden gündeme getirmiştir. Bu çalışmanın amacı finansal işlemle- rin kendisini veya farklı uygulama modelleri çer- çevesinde bu işlemlerden kaynaklanan gelirlerin vergilendirilmesini konu alan finansal işlemler vergisinin olumlu ve olumsuz yönlerini ortaya ko- yarak ülke uygulamalarını incelemektedir. Ülkeler için önemli bir gelir kaynağı olarak kabul edilen fi- nansal işlemler vergisinin risklerin artması, finan- sal kurumların başka ülkelere taşınması, rekabet ile ilgili sorunların yaşanması gibi olumsuz yönleri bulunmaktadır. Bu olumsuzlukların en aza indirge- nebilmesi için düşük oranlı bir vergi oranı uygulan- malı, vergi tabanı geniş tutulmalı ve vergi küresel olarak uygulanmalıdır.

PRACTICE OF FINANCIAL TRANSACTION TAX IN THE WORLD AND IN TURKEY

Financial markets are markets where supply and demand of funds are met. Market failures that occur in financial markets lead to the emergence of crises. In such cases, tools of politics to be used in combating crises gain in significance. Almost in every financial crisis period, the thought of ta- xing short-term international capital movements in order to decrease the effect of crises on the economy comes to the fore. The economic crisis in the period between 2007-2009 that started in the United States of America and spread to the whole world and had an impact on many count- ries re-brought the practice of financial transacti- ons tax to the agenda. The purpose of this study is to examine the country practices by revealing the positive and negative aspects of financial transaction tax, which is about taxing financial transactions themselves or the incomes arising from such transactions within the context of their various practice models. Financial transaction tax, which is regarded as a significant source of inco- me for countries, has certain drawbacks including increased risks, financial institutions’ moving to other countries and problems encountered about competition. In order to reduce these drawbacks to a minimum, a low tax rate should be applied, tax base must be kept wide and the tax must be applied globally.

Kaynakça

Schulmeister , S. (2009). A General Financial Transaction Tax: A Short Cut of the Pros, the Cons and a Proposal . Allen&Overy. (2013). Global Tax practice Fi- nancial Transaction Tax-Sending shock waves through global fi nancial services. Cottarelli, C. (2010). Fair and Substantail- Ta- xing Financial Sector. Financial Sector Taxation:The IMF’s Report to the G-20 and Bacground Material IMF. IMF. Çakıcı, Ö., & Ceylan, M. (2014a). Banka ve Si- gorta Muameleleri Vergisi Teori-Uygulama-Mev- zuat. Türkiye Bankalar Birliği. Çakıcı, Ö., & Ceylan, M. (2014b). Kaynak Kulla- nımını Destekleme Fonu Teori Uygulama Mevzu- at. Türkiye Bankalar Birliği. Dăianu, D. (2014). Taming financial markets is a must for achieving stability - why the Bretton Woods spirit and logic need to be rediscovered. World Commerce Review. Damettea, O., & Goutte, S. (2015). Tobin tax and trading volume tightening: a reassessment. Deng, Y., Liu, X., & Wei, S.-J. (2014). ONE FUN- DAMENTAL AND TWO TAXES:WHEN DOES A TO- BIN TAX REDUCE FINANCIAL PRICE VOLATILITY? NATIONAL BUREAU OF ECONOMIC RESEARCH. Eğilmez, M., & Kumcu, E. (2011). Ekonomi Poli- tikası Teori ve Türkiye Uygulaması. Gelir Politikaları Genel Müdürlüğü. (2012). Fi- nansal İşlem Vergisi. Güler, B., Keleş, E., & Uçar, Ö. (2012). Finansal İşlemler Vergileri Ve Avrupa Birliği Uygulamaları. Ankara: Türkiye Cumhuriyeti Avrupa Birliği Bakan- lığı. Haq, M. U., Kaul, I., & Grunberg, I. (2000). The Tobin Tax: Coping with Financial Volatility. Eastern Economic Journal. IMF. (2012). World Economic Outluk: Growth Resuming, Dangers Remain. IMF. (2015). Global Financial Stability Report Vulnerabilities, Legacies, and Policy Challenges Risk Rotating to Emerging Markets. Kaplan, C. (1999). Finansal Yenilikler ve Pi- yasalar Üzerine Etkileri: Türkiye Örneği. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Araştırma genel Mü- dürlüğü. Kargı, N., & Karayılmazlar, E. (2009). Küresel Probleme Küresel Çözüm: Tobin Vergisi. Cag Uni- versity Journal of Social Sciences, 22-48. Laeven , L., & Valencia , F. (2012). Systemic Banking Crises Database: An Update. IMF. Laeven, L., & Valencia, F. (2010). Resolution of Banking Crises:The Good, the Bad, and the Ugly. IMF. McCulloch, N., & Pacillo, G. (2011). The Tobin Tax- A Review of the Evidence. Öz, N. S. (2011). Avrupa Birliğinde Finansal İş- lemler Vergisi. Vergi Sorunları, 18-25. Özatay, F. (2009). Finansal Krizler ve Türkiye. PWC. (2013). Financial Transaction Taxes:Developing a strategic response. Shome, P. (2011). Financial Transactions Taxes. TCMB. (2015). Finansal İstikrar. Türkiye’de Fi- nansal İstikrar Gelişmeleri. TCMB. (2015). Finansal İstikrar Raporu. Tobin, J. (1978). A Proposal for International Monetary Reform. Tobin, J. (1996). Financial Globalization. Pro- ceedings of the American Philosophical Society, 161-167. TUAC. (2010). THE PARAMETERS OF A FINAN- CIAL TRANSACTION TAX AND THE OECD GLOBAL PUBLIC GOOD RESOURCE GAP, 2010-2020. OECD. TUAC. (2012). The Oecd Guidelines for Multi- national Enterprises. Recommendations for Res- ponsible Business Conduct in a Global Context. OECD. United Nations Development Program- me. (2011). TAMING FINANCE BY EMPOWERING REGULATORS-A SURVEY OF POLICIES, POLITICS. UNDP. Weder di Mauro, B., & Klüh, U. (2010). Resha- ping Systematic Risk Regulation in Europe. Brown Journal of World Affairs, 179-191.

Kaynak Göster