Defter ve Belgelerin İbraz Edilmemesi: Danıştay İçtihatları Birleştirme Kurulu’nun Nihai Kararı

Usulüne uygun olarak tasdik ettirilen yasal defterler ile belgelerin mücbir sebep veya mücbir sebep olmadan vergi incelemesine ibraz edilmemesi durumunda tanzim edilen vergi inceleme raporlarına ve tarh edilen cezalara karşı mükellefler tarafından açılan davalarda Danıştay’ın farklı daireleri arasında içtihat farklılıkları bulunmaktaydı. Yine aynı şekilde inceleme aşamasında ibraz edilmeyen defter ve belgelerin, dava aşamasında ibraz edilmesi durumunda delil niteliğinde olup olmayacağı açısından uygulama birliği bulunmamaktaydı. Danıştay İçtihadı Birleştirme Kurulunun E:2013/3 K:2019/1 sayılı kararı ile uygulama birliği sağlanmış olmakla birlikte uygulamada ve özellikle tarh zamanaşımı hususunda tam bir belirlilik bulunmamaktadır.

NON-SUBMISSION OF LEGAL BOOKS AND DOCUMENTS: LAST DECISION OF STATE COUNCIL JOINT CHAMBER

There were conflicting judgements between different departments of the Council of State in the cases of taxpayers against tax audit reports and fines issued due to non-submission of legal books and documents for examination without force majeure. Likewise, there was no standart judgement in terms of whether legal books and documents are accepted as evidience during the court process while not submitted during the audit process. Although the Joint Chamber of State Council has unified these conflicting judgements with the decision numbered E: 2013/3 K: 2019/1, there is not complete clarity in implementation of timeout, yet.

Kaynakça

213 sayılı Vergi Usul Kanunu SARIGÜL, Suat(2017). Vergisel Yönleriyle Genel Muhasebe, Vergi Müfettişleri Derneği. Ankara

Ersin AKÇAY.” Mücbir Sebep Halleri ve Sonuçları”.( https://vergialgi.net/mucbir-sebephalleri-ve-sonuclari ). Erişim Tarihi:22.03.2020

2577 sayılı İdari Yargılama Usul Kanunu

3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu

Erhan BAYAR. ”Defter ve Belgelerin İbraz Edilmemesi Fiili”, Yaklaşım Dergisi, Kasım 2015,Sayı:275

Dr.Eyyüp İNCE. ”Mücbir Sebep Olmaksızın Defter ve Belgelerin İbraz Edilmemesine İlişkin Danıştay Kararının Değerlendirilmesi ve Bir Öneri”, Vergi Dünyası, Sayı 461,Ocak 2020

Mehmet BATUN.”Defter ve Belgelerin İbraz Edilmemesi: Danıştay İçtihatları Birleştirme Kurulu Kararı Işığında Bir Değerlendirme”. Vergi Dünyası, Sayı 457,Eylül 2019

2575 sayılı Danıştay Kanunu

Levent ÖZKAYA ve Leyla ÖZKAYA. “Yasal Defter ve Belgelerin İbraz Edilmemesine İlişkin Danıştay’ın Son Sözü”, Vergi Raporu Dergisi. Sayı 242. 2019. s. 79.

Nadir GÜLHAN. ”Defter ve/veya Belgelerin İbraz Edilmemesine İlişkin Yargı Kararlarının İncelenmesi”. Vergi Dünyası. Sayı 410,Ekim 2015

Yargıtay 11.C.D. 09.05.2013 tarih ve E:2011/12957,K:2013/7646 sayılı kararı

Yusuf KARAKOÇ, ”Vergi Yargılaması Hukukunda Defterlerin Delil Olması”, Vergi Dünyası, Sayı:169,Ekim 1995,s.105

Prof.Dr. Mehmet YÜCE, ”Yargı Kararı Çerçevesinde Defter ve Belgelerin İbraz Zorunluluğu”, Vergi Dünyası, Sayı:1421,Eylül 2016

Danıştay Vergi Dava Daireleri Kurulunun 25.03.2015 tarihli ve E.2015/16, K.2015/135 sayılı kararı

Danıştay 9. Dairesinin 24.12.2015 tarihli ve E.2015/11049, K.2015/18441 sayılı kararı

Danıştay Üçüncü Dairesinin 30.01.2017 tarihli ve E.2013/2910, K.2017/407 sayılı kararı

Danıştay Dördüncü Dairesinin 14.06.2017 tarihli ve E.2016/1229, K.2017/5294 sayılı kararı

Danıştay Dokuzuncu Dairesinin 18.09.2017 tarihli ve E.2015/2325, K.2017/6128 sayılı kararı

Danıştay Vergi Dava Daireleri Kurulunun 13.12.2017 tarihli ve E.2017/428, K.2017/636 sayılı kararı

Kaynak Göster