Dağıtılan Örtülü Kazanca İsabet Eden KDV İndirim Konusu Yapılabilr Mi?

Kurumların ilişkili kişilerden emsaline göre yüksek bedelle mal almaları, transfer fiyatlandırması yoluyla örtülü kazanç dağıtımıdır. Ödenen bedel üzerinden KDV hesaplandığı için, ödenen ve dolayısıyla yüklenilen KDV de; emsal bedele göre ödenmesi gereken KDV’den daha yüksektir. Dağıtılan örtülü kazanca isabet eden bu KDV’nin indirim konusu yapılıp yapılamayacağı tartışma konusudur. Konuyla ilgili temel iki görüş vardır. Birinci görüşü savunanlar 30/d maddesinin, iş ve işletme ile ilgili olmayan giderleri kapsadığını, örtülü kazanca isabet eden KDV’nin bu madde ile ilişkilendirilmemesi gerektiğini söylemektedirler. İkinci görüşü savunanlar ise, katma değer vergisi kanununun 30/d maddesinin açık olduğunu ve örtülü kazanca isabet eden KDV’nin indirim konusu yapılamayacağını belirtmektedirler. Gelir İdaresi konu ile ilgili olarak, 60 numaralı Katma Değer Vergisi Sirkülerinde açıklamalar yapmış ve 8.1.4 bölümünde, “transfer fiyatlandırması yoluyla örtülü olarak dağıtılan kazançların kurum kazancının tespitinde indirim konusu yapılması kabul edilmediğinden, bu giderler dolayısıyla ödenen KDV’nin de indirim konusu yapılması mümkün bulunmamaktadır.” ifadesine yer vermiştir.

CAN VAT THAT CORRESPONDS TO DISTRIBUTED CONCEALED GAIN BE MADE A SUBJ ECT OF REDUCTION?

Corporations’ purchasing goods from associated persons with high prices according to the reference is distribution of concealed gain through transfer pricing. Since VAT is calculated on the price paid, the VAT paid and thus carried is higher than the VAT that must be paid according to the reference price. It is debatable whether this VAT that corresponds to the distributed concealed gain can be made a subject of reduction. There are two main approaches regarding the issue. Defenders of the first approach say that article 30/d covers expenditures which are not realted to business or the corporation and that the VAT that corresponds to concealed gain should not be associated with this article. On the other hand, defenders of the second approach state that article 30/d of the value added tax law is clear and the VAT that corresponds to concealed gain cannot be made a subject of reduction. Revenue Administration has made explanations in the Value Added Tax Circular no. 60 regarding the issue and in section 8.1.4., it has included the expression that reads “since it is not allowed to make earnings distributed in a concealed manner through transfer pricing a subject of reduction in the determination of the corporation’s earnings, it is not possible to make VAT paid due to these expenditures a subject of reduction either”.

Kaynakça

1-)Kurumlar Vergisi Kanunu

2-)Katma Değer Vergisi Kanunu

3-)Katma Değer Vergisi Kanunu Gerekçesi

4-)60 numaralı KDV Sirküleri

5-)İstanbul 2. Vergi Mahkemesinin, 13.11.2013 tarih 2013/628 esas 2013/2523 sayılı kararı

6-) Emre KARTALOĞLU, Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımında KDV Tartışması, Vergi Sorunları Dergisi, Sayı 250, 2009/ Temmuz.

Kaynak Göster