Benzeri Mali Yükümlülük Olarak Turizm Payı ve Vergisel Yönleri

Ülkemizde turizmin gelişmesini sağlamak için Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı kurulmuştur. Bu Ajansın faaliyetlerini finanse etmek için turizm payı ihdas edilmiştir. Turizm payı, bir vergi değildir. Ancak, Anayasa Mahkemesi İçtihatları doğrultusunda vergi benzeri mali yükümlülük olduğu değerlendirilmektedir. Bu payın uygulanmasıyla birlikte birçok özellikli vergisel yönler ortaya çıkacaktır.

TOURISM DUTY AS TAX-LIKE FINANCIAL LIABILITIES AND ITS TAX ASPECTS

Turkey Tourism Promotion and Development Agency to ensure the development of tourism in our country was founded. The tourism duty has been established to finance the activities of this Agency. The tourism duty is not a tax. However, it is considered that there is a tax-like financial liabilities in line with the Constitutional Court’s case-law. With the application of this duty many specific tax aspects will emerge.

Kaynakça

Nadaroğlu, Halil. Kamu Maliye Teorisi, 7. Basım, İstanbul: Beta Yayım, 1989.

Akdoğan, Abdurrahman. Kamu Maliyesi, 6. Baskı, Gazi Kitabevi :Ankara, 1997.

Erginay, Akif. Vergi Hukuku, 12. Baskı, Ankara: Turhan Kitabevi, 1986.

Maliye Bakanlığı Gelir Politikaları Genel Müdürlüğü, “Vergi Harcamaları Raporu 2007”, https://ms.hmb.gov.tr/uploads/2019/01/Vergi- Harcamalar_-Raporu-2007-.pdf (16.07.2019)

Funda Başaran, Anayasa Temelinde “Benzeri Mali Yükümlülük” Kavramı, Vergi Sorunları, S.118 (Temmuz 1998).

Güneş Yılmaz ve Özgür Biyan, Vergi Hukukunda Bir Belirsizlik: “Benzeri Mali Yükümlülük” Kavramı ve Bu Kavram Açısından Bakanlar Kuruluna Verilen Yetkilerin Değerlendirilmesi, http://www. ozgurbiyan.com/wp-content/uploads/IIBD_38- 2_18-YILMAZ_BIYAN_.pdf (17.07.2019).

Serkan Acuner, Parafiskal Gelirler Yönünden Zorunlu Bireysel Emeklilik Katkı Paylarının Mukayesesi, http://aves.erdogan.edu.tr/ YayinGoster. aspx?ID=2031&NO=39 (18.07.2019)

213 Sayılı Vergi Usul Kanunu

2576 sayılı Bölge İdare Mahkemeleri, İdare Mahkemeleri Ve Vergi Mahkemelerinin Kuruluşu Ve Görevleri Hakkında Kanunu

2577 Sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu

3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu

7183 sayılı Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı Hakkında Kanun

7183 Sayılı Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı Hakkında Kanun Gerekçesi https:// www.tbmm.gov.tr /sirasayi/donem27/yil01/ ss94.pdf (16.07.2019)

Gelir İdaresi Başkanlığı, KDV Uygulama Genel Tebliği, 28983 Sayı ve 26.04.2014 Tarihli Resmi Gazete be Sistemi Uygulama Genel Tebliği, 21447 Sayı ve 26.12.1992 Tarihli Mükerrer Resmi Gazete

Gelir İdaresi Başkanlığı, 174 Sıra No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği, 21854 Sayı ve 19.02.1994 Tarihli Resmi Gazete

Gelir İdaresi Başkanlığı, 230 Sayı ve 20.02.2013 Tarihli Özelge, https://www.gib.gov.tr/ node/97578 (19.07.2019)

Gelir İdaresi Başkanlığı, 78 Sayı ve 20.08.2013 Tarihli Özelge, https://www.gib.gov.tr/gecmisyillara- iliskin-giderlerin-indirim-konusu-yapilipyapilamayacagi (19.07.2019)

Gelir İdaresi Başkanlığı, Basit Usule Tabi Mükellefler İçin Vergi Rehberi 2019, https://www. gib.gov.tr/sitesidefault/files/fileadmin/beyannamerehberi/ 2019_basitusulrehber.pdf (17.07.2019)

http://kararlaryeni.anayasa.gov.tr/

www.mevzuat.gov.tr

www.gib.gov.tr

Kaynak Göster

Vergi Sorunları Dergisi
  • ISSN: 1300-8951
  • Yayın Aralığı: Yılda 12 Sayı
  • Başlangıç: 1978

7.2b4.8b