Yeni (Önerilen) Kiralama İşlemleri Standardı ve Değişikliğin Mali Tablolara Muhtemel Etkileri

Uluslararası Muhasebe Standartları Komitesi (UMSK) ve Amerikan Finansal Muhasebe Standartları Komitesi (FMSK) uzun süredir UMS 17 Kiralama standardını güncellemek için ortakbir çalışma yürütmektedirler. Komiteler Mayıs 2013 tarihinde son taslak metni yayınladılar ve2016 yılında da yeni standardı yayınlamaları beklenmektedir. Yeni standart, kiracının, iptal edilemez operasyonel kiralamalardan doğan varlık ve ilgili borçlarını bilançoda muhasebeleştirilmesini gerekli kılmaktadır. Kiralama işlemlerinin muhasebeleştirilme ve raporlama kurallarındayapılacak değişiklikler şirketlerin varlık, uzun vadeli yükümlülük, öz kaynak ve EBITDA (faizvergi ve amortisman öncesi kar) gibi mali tablo kalemlerinde değişikliğe neden olacaktır. Yenistandarttan en çok, operasyonel kiralamaların sıklıkla göründüğü perakende ve hava yolu şirketlerinin etkilenmesi beklenmektedir.

New (Proposed) Leases Standard and Potential Effects of Changes on Financial Statements

International Accounting Standards Board (IASB) and Financial Accounting Standards Board(FASB) have been working jointly to update current lease standard IAS 17. The Boards issued lastjoint exposure draft in May 2013 and plan to issue new standard in 2016.The new standard wouldrequire lessee to record an asset and associated liability, arising from non-cancellable operatingleases, onto balance sheets. Changing accounting and reporting requirements would lead changesof financial statement elements such as assets, long term liability, equity and EBITDA. Retailerand Airline companies, where operating leases are frequently observed, are expected to be mosteffected by the new Leases Standard.

Kaynakça

McGregor, Warren. Accounting for Leases: A New Approach. USA: FASB, 1996.

Nailor, Hans ve Lennard, Andrew. Leases: Im- plementation of a New Approach. USA: FASB, 2000.

E. Bradbury, Michael ve K.Bennett Bruce. "Ca- pitalizing Non-Cancelable Operating Leases" Journal of International Financial Management and Acco- unting. Volum 14, Issue 2 ,July 2003 ss 101-114

Imhoff, Eugene A., Lipe, Robert C. Ve Wright, David W."Operating Leases: Impact of Constructive Capitalization" Accounting Horizons.5,1 March 1991, ss 51-63

Beattie, Vivien., Edwards, Keith ve Goodacre, Alan."The Impact of Operating Lease Capitalization on Key Accounting Ratios" Accounting and Business Research. Vol.28 No.4, September 1998,ss 233-254

Lightner, Kevin M., Bill Bosco, David G. DeBos- key ve Sharon M. Lightner. "Accounting for Leases Under the Forthcoming Exposure Draft - Will Busi- ness Welcome the Guidance", The CPA Journal. Ja- nuary 2013,ss 16-27

IASB. Project Update, Leases: Practical Implicationsof the New Leases Standard, s.8.

IASB.Project Update, Leases: Defination of a Lease.2015. http://www.ifrs.org/Current-Projects/ IASB-Projects/Leases/Documents/Leases-Project- Update-February-2015.pdf (15 Ağustos 2015).

IASB. May 2013 Exposure Draft ED/2013/ 6.2013. http://www.ifrs.org/Current-Projects/IASB- P r o j e c t s / L e a s e s / E x p o s u r e - D r a f t - M a y - 2013/Documents/ED-Leases-Standard-May-2013.pdf (15 Ağustos 2015).

IASB.Investor Spotlight: Potential Changes to Lessee Accounting.2013. http://www.ifrs.org/Current- Projects/IASB-Projects/Leases/Documents/Investor- spotlight-leases.pdf (15 Ağustos 2015)

IASB.Project Update, Leases: Practical Implica- tionsof the New Leases Standard.2015.http://www. ifrs.org/Current-Projects/IASB Projects/Leases/Doc- uments/Practical-implications-Leases-Standard- Project-Update-March-2015.pdf (15 Ağustos 2015)

Kaynak Göster