Vergi Cezalarında İndirim Müessesesi

Mükelleflerin genel kanunlardan kaynaklanan dilekçe hakkı, bilgi edinme hakkı ve dava açmahakkı gibi genel haklarının yanında; vergi kanunlarının uygulanması sırasında karşılaştıklarıözel durumlar ve işlemlerle ilgili olarak usul kanunları olan 213 sayılı Vergi Usul Kanunu ve6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun'da yer alan bazı özel hakları dabulunmaktadır. Vergilendirmeye ilişkin olarak Vergi İdaresi tarafından yapılan ve doğuracağı sonuçlar itibariyle hüküm ifade eden bir çok vergisel işlemlere karşı mükelleflerin; uzlaşma hakkı,pişmanlık hakkı, düzeltme talebi hakkı, şikayet yolu ile müracaat hakkı, ödeme emrine itiraz hakkı,vergi mahremiyeti hakkı, tecil-taksitlendirme hakkı, vergi incelemesi sırasındaki haklar, cezalardaindirim hakkı, vergi ödeme hakkı, özelge talep hakkı ve mahsup ve iade talep hakkı gibi özel hakları bulunmaktadır. Vergi İdaresi tarafından yapılan idari bir işlem olan ceza kesme ve bu durumun tebliği sonrasında gündeme gelen cezalarda indirim uygulamasıyla, mükellef ile Vergi İdaresi belli şartlarçerçevesinde bir nevi anlaşma yapmak suretiyle, kesilen cezaların dava konusu yapılmadan kısabir sürede ödenmesi sağlanmaktadır. Bu çalışmada, Vergi Usul Kanunu kapsamında kesilen cezaların ödenmesinde çok önemli bir müessese olan cezalarda indirim müessesesi hakkında açıklamalar yapılacaktır.

Kaynakça

213 Sayılı Vergi Usul Kanunu

6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkındaki Kanun

60 Seri Nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği

460 Sıra Nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği

Yılmaz Özbalcı, Vergi Usul Kanunu Yorum ve Açıklamaları, Oluş Yayıncılık, Ocak/2004

Mehmet Ali Özyer, Açıklama ve Örneklerle Vergi Usul Kanunu Uygulaması, Maliye Hesap Uzmanları Derneği, Şubat 2001

Gürol Ürel, Güncel Vergi Usul Kanunu Uygula- ması, Maliye ve Hukuk Yayınları, 2. Baskı, Mart/2007

www.gib.gov.tr/Özelge Sistemi

www.gib.gov.tr/Rehberler/Vergi Usul Kanunu/ Mükelleflerin Hakları ve Ödevleri Rehberi, Nisan/ 2014

www.gib.gov.tr/Rehberler/Vergi Usul Kanunu/ Vergi Dairesince Yapılan Tarhiyatlarda Mükellefin İdari Başvuru Yolları (Uzlaşma, Cezalarda İndirim, İdari Mercilere Başvuru), Haziran/2011

Sedat Küpeli, Vergi Cezalarınızı Bir Dilekçe ile İndirebileceğinizi Biliyor musunuz?, http://www. kpmgvergi.com

Kaynak Göster