Türkiye Muhasebe/Finansal Raporlama Standartları ile Vergi Mevzuatına Göre Gelirin Tespiti ve Ertelenmiş Verginin Oluşumu

Vergi mevzuatı ile Türkiye Muhasebe/Finansal Raporlama Standartları arasında, gelirin (hasılat) tespitine yönelik olarak çeşitli farklılıklar bulunmaktadır. Her iki mevzuat seti arasında hasılatın tanımı ve ölçülmesi, vadeli satışta vade farkının ayrıştırılması, kasa iskontosununmuhasebeleştirilmesi, benzer mal ve hizmet takası, işlemin ayrıştırılması, gelecekte mal iadesi,sunulan hizmetlerde gelirin hesaplanması, şüpheli ticari alacak karşılığı ayrılması konularındakifarklılıklar ertelenmiş vergi hesaplanmasını gerektiren temel nedenlerdir

Recognition of Income According to Turkish Tax Rules and Turkish Accounting/Financial Reporting Standarts and the Formation of Deferred Tax

There are various differences between Turkish tax rules and Turkish Accounting/Financial Reporting Standarts in terms of the recognition of income. Of the differences between these two regulatory sets; the definition and measurement of income, decomposition of defarral payments on credit sales, accounting of cash discounts, swap of similar goods and services, decomposition of transaction, future sale returns, calculation of revenue in service sale, doubtful account recievables are the main reasons to recognize deferred taxes

___

Akbulut, Akın (2012), Karşılaştırmalı TMS/TFRS - Vergi Uygulamaları ve Sonuçları. İstanbul, Maliye Hesap Uzmanları Derneği Yayınları.

Akbulut, Akın (Editör) (2012), TMS/TFRS/Kobi Standartlarına Göre Hazırlanan Ticari Kardan Mali Kara Geçiş. Ankara, TÜRMOB Yayınları.

Akdoğan, Nalan ve Sevilengül, Orhan (2007), Türkiye Muhasebe Standartları ile Uyumlu Tekdüzen Muhasebe Sistemi Uygulaması (12. Baskı). Ankara, Gazi Kitabevi.

Arslan, Erdoğan (2008, 02-06 Mart), Hasılatın Muhasebeleştirilmesi ve Vergilendirilmesi. VI. Muha- sebe Uygulamaları ve Vergi Mevzuatı Sempozyu- mu'nda sunuldu, Antalya. Ankara SMMM Odası Yayın No 59, Ankara, 163-186.

Atmaca, Metin (2010), Uluslararası Finansal Ra- porlama Standartlarına ve Vergi Yasalarına Göre Dü- zenlenen Temel Mali Tabloların Finansal Analiz Açısından Karşılaştırmalı Olarak İncelenmesi ve Tür- kiye Uygulaması. Doktora Tezi, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.

Badem, Cemkut (2012), TMS 18 Hasılat Stan- dardı Kapsamında Senetsiz Vadeli Satışlar Ve Ertelen- miş Vergi Etkisi; TMSUGT İle Karşılaştırma. Muhasebe ve Denetime Bakış, Nisan 2012, 61-81.

Bozkurt, İbrahim (2013), Türkiye Muhasebe Standartları. Ankara, Adalet Yayınevi.

Çelik, Celal (2012), Türk Vergi Sisteminde Kur Farklarının Vergilendirilmesi. İstanbul, Maliye Hesap Uzmanları Derneği Yayınları.

Dinç, Engin (2008), Türkiye Muhasebe Standart- ları Ve Vergi Kuralları Açısından Ticari Borç ve Ticari Alacakların Muhasebeleştirilmesi Ve Değerlemesi. Mali Çözüm, Sayı 90, 71-101.

Duman, Fatma Ceylan (2007), 18 Nolu Türkiye Muhasebe Standardında Hasılatın Oluşumu. Yüksek Lisans Tezi, Başkent Üniversitesi Sosyal Bilimler Ens- titüsü, Ankara.

Dursun, Adem ve Yalnız, Serkan (2013), Konak- lama İşletmelerinde Hizmet Üretim Maliyetleri -TMS 2 Stoklar ve TMS 18 Hasılat Standartları Açısından Değerlendirilmesi. Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt: 27, Sayı: 1, 139- 157.

Elmas, Yunus. (2014), TMS 18 Hasılat Standar- dına Göre Hasılat Değerlemesi ve Türk Vergi Sistemi İle Karşılaştırılması. Vergi Sorunları Dergisi, Sayı 307, 187-201.

Elmas, Yunus. (2014), TMS 18 Uygulaması, Mu- hasebeleştirilmesi, Türk Vergi Sistemi İle Karşılaştırıl- ması. Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.

Gelmedi, Okan ve Tuna, Vedat Ender (2013, 07- 08 Eylül), Vade Farklarının TMS Kapsamında Muha- sebeleştirilmesi ve Mali Tablolara Etkisi. 3'üncü Uluslararası Türk Coğrafyası UFRS Sempozyu- mu'nda sunuldu, Balıkesir.

Gücenme Gençoğlu, Ümit (2007), Türkiye Mu- hasebe Standartları ve Uygulamalar. İstanbul, Türk- men Kitabevi.

Güler, İbrahim (2012), Açıklamalı, Yorumlu ve Karşılaştırmalı Türkiye Finansal Raporlama Stan- dartları ve Kobi TFRS Uygulaması TMS - TFRS KOBİ TFRS. Ankara, Yaklaşım Yayıncılık.

Karaduman, İbrahim (2012), TMS 18 Hasılat Standardı'na Göre Vadeli Mal Satışlarında Vade Fark- larının Muhasebeleştirilmesi, Raporlanması ve Vergi Mevzuatı ile Farklar. Vergi Sorunları Dergisi, Sayı 290, 121-131.

Kaval, Hasan (2008), Muhasebe Denetimi. An- kara, Gazi Kitabevi.

Kaygusuzoğlu, Mehmet (2010), Vadeli Alım- Satım İşlemlerinin Tekdüzen Muhasebe Sistemi ve Muhasebe Standartları Açısından İncelenmesi. Adıya- man Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Yıl: 3, Sayı: 5, Aralık 2010, 184-199.

Kieso, Donald. E., Weygandt, Jerry, J., and War- field, Terry D. (2010), Intermediate Accounting: IFRS Edition. NJ, John Wiley & Sons, Inc.

Küçük, Muzaffer. (2014), Ciro Priminin Gelir/Maliyet Niteliği. Vergi Dünyası, Sayı 390, Şubat 2014, 1-12.

Mackenzie, Bruce., Coetsee, Danie., Colyvas, Blaise, Njikizana, Tapiwa, Chamboko, Raymond, Hanekom, Brandon, and Selbst, Edwin (2014), In- terpretation and Application of International Finan- cial Reporting Standards. NJ: John Wiley & Sons, Inc.

Örten, Remzi, Kaval, Hasan ve Karapınar, Aydın (2012), Türkiye Muhasebe-Finansal Raporlama Stan- dartları Uygulama ve Yorumları (6. Baskı). Ankara: Gazi Kitabevi.

Özdemir, Recep (2014), Ciro Primlerinin Vergi Kanunları Karşısındaki Durumu, Vergi Dünyası, Sayı 390, Şubat 2014, 116-126.

Özerhan, Yıldız ve Yanık, Serap (2012), Açıkla- malı Örnek Uygulamalı TMS / TFRS. Ankara: TÜR- MOB Yayınları.

Özkan, Serdar (2007), TMS-18 Hasılat Standardı ve ABD Düzenlemelerine Göre "İşlemin Ayrıştırıl- ması". Mali Çözüm, Sayı 82, 57-70.

Yıldız, Ferah (2010), Üretim İşletmelerindeki Temel Muhasebe Uygulamalarının Uluslararası Fi- nansal Raporlama Standartları Açısından İncelen- mesi. Doktora Tezi, Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kocaeli.

___