Ticaret Hukuku Açısından Anonim Şirketlerde Genel Kurul Kararının Varlığı İçin Gerekli Olan Şartlar

Genel kurul, anonim şirket yönetiminde birinci derecede etkili olan zorunlu bir organ olması sıfatıyla kararlar alır ve bu kararlar, diğer organlar ile tüm pay sahipleri açısından bağlayıcı niteliktedir. Bu nedenle genel kurul, anonim şirketin en yüksek karar organıdır. Bu kapsamda çalışmamızda, genel kurulun ve genel kurul kararının tanımı yapılarak genel kurul kararlarının hukuki niteliği açıklanmıştır. Çalışmamızda bir genel kurul kararının varlığı için gerekli olan şartlar değerlendirilmiştir. Ayrıca, bir genel kurul kararının varlığı için asgari şartlar olarak değerlendirdiğimiz, bir genel kurulun varlığı ve toplanması yanında hazır bulunanlar listesinin hazırlanması, bakanlık temsilcisinin varlığı, bir teklif hakkında pay sahiplerinin oylarının aynı yönde birleşmesi ve oylama sonucunun tutanakla tespiti konuları irdelenmiş ve özellik arz eden durumlar bir arada değerlendirilmiştir.

Requirements For The Existence Of The Decision Of The General Assembly In Joint Stock Companies In Accordance With The Turkish Commercial Law

ment of joint stock companies and these decisions are binding on other bodies and shareholders. Therefore, the general assembly is the highest decision-making body of the joint stock company. In this context, in order to clarify the effects of the decision of the general assembly by defining the general assembly and the decisions of the general assembly and the legal characteristic of the general assembly decisions was explained. In our study, the conditions required for the existence of a general assembly decision were evaluated. In addition, the requirements for existence of a general assembly; the existence of the list of shareholders attending to the general assembly meeting, the presence of the representative of the ministry, the merger of the votes of the shareholders in the same direction and the determination of the voting result in minutes evaluated together.

Kaynakça

AKINTÜRK, Turgut/AKİPEK, Şebnem: Türk Medeni Hukuku, Yeni Medeni Kanuna Uyarlanmış Başlangıç Hükümleri, Kişiler Hukuku, İstanbul 2004.

ANSAY, Tuğrul: Anonim Şirketler Hukuku, 6. Baskı, Ankara 1982, (Anonim Şirketler).

ANSAY, Tuğrul: Anonim Şirketler Hukuku Dersleri, Ankara 1973, (Hukuk Dersleri).

ARSLANLI, Halil: Anonim Şirketler, C. 2-3, Anonim Şirketin Organizasyonu ve Tahviller, İstanbul 1960. (Anonim Şirketler, C. 2-3)

ARSLANLI, Halil: Kollektif Komandit Şirketler, 2. Baskı, Ankara 1960. (Kollektif Şirketler)

AYHAN, Rıza/ÇAĞLAR, Hayrettin/ÖZDAMAR, Mehmet: Şirketler Hukuku Genel Esaslar, Ankara 2019.

BALLAR, Suat: Türk Dernekler Hukuku, İstanbul 1987.

BİLGİLİ, Fatih/DEMİRKAPI, Ertan, Şirketler Hukuku, 9. Baskı, Bursa 2013.

CERRAHOĞLU, Fadıl Anonim Şirketlerde Umumi Heyet, İstanbul Ticaret, C. 10, S. 478, İstanbul 1967.

ÇAMOĞLU, Ersin: Ticaret Bakanlığı Komiserinin Genel Kurul Toplantısının Açılmasına İzin Vermekten Kaçınma Yetkisi, İkt. Mal. C. 22, S. 9, 1976.

ÇEKER, Mustafa: Anonim Ortaklıkta Oy Hakkı ve Kullanılması, Ankara 2000.

ÇEVİK, Orhan Nuri: Anonim Şirketler, Ankara 1979. (Anonim Şirketler)

ÇEVİK, Orhan Nuri: Limited Şirketler Hukuku ve Uygulanması, Ankara 1976. (Limited Şirketler)

DERYAL, Yahya: Anonim Ortaklıklar Genel Kurul Kararlarının Hukukî Niteliği, Prof. Dr. Fehiman Tekil’in Anısına Armağan, İstanbul 2003.

DOĞANAY, İsmail: TTK Şerhi, C. 1, MADDE 1-419, İstanbul 2004.

DOĞRUSÖZ, A. Bumin: Anonim Şirketlerde Genel Kurulun Toplantıya Çağrılması, Yaklaşım D. 1, S. 2, Ankara 1993.

DOMANİÇ, Hayri: Anonim Şirketler Hukuku ve Uygulaması, TTK Şerhi, C. 2, İstanbul 1988, (TTK Şerhi).

DOMANİÇ, Hayri: Anonim Şirketler, İstanbul 1978, (Anonim Şirketler).

EREN, Fikret: Borçlar Hukuku Genel Hükümler, İstanbul 2003.

HELVACI, Mehmet: “Sermaye Şirketlerinin Genel Kurul Toplantıları ve Bu Toplantılarda Bulunacak Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Komiserleri Hakkında Yönetmelik” Gereği Ticaret Ortaklıklarının Özellikle Anonim Ortaklıkların Genel Kurullarının Yapılması (İlgili Mevzuatla Birlikte), İstanbul 1997.

HIRSCH, Ernst E.: Ticaret Hukuku Dersleri, B. 2, İstanbul 1948.

İMREGÜN, Oğuz: Anonim Ortaklıklar, İstanbul 1989. (Ortaklıklar)

İMREGÜN, Oğuz: Kara Ticareti Hukuku Dersleri (Genel Hükümler- Ortaklıklar-Kıymetli Evrak), İstanbul 2001. (Kara Ticareti)

KILIÇOĞLU, Ahmet M.: Borçlar Hukuku Genel Hükümler, 22. Baskı, Ankara 2018.

KIRCA, İsmail/ŞEHİRALİ ÇELİK, Feyzan Hayal/MANAVGAT, Çağlar: Anonim Şirketler Hukuku, C. 1, Temel Kavramlar ve İlkeler, Kuruluş, Yönetim Kurulu, Ankara 2017, (Anonim Şirketler).

KIRCA, İsmail/ŞEHİRALİ ÇELİK, Feyzan Hayal/MANAVGAT, Çağlar: Anonim Şirketler Hukuku, C. 2/2, Genel Kurul Kararlarının Hükümsüzlüğü, 2. Baskı, Ankara 2017, (Hükümsüzlük).

KOCAYUSUFPAŞAOĞLU, Necip: Borçlar Hukuku Dersleri, İstanbul 1978.

MOROĞLU, Erdoğan: Anonim Ortaklıkta Genel Kurul Kararlarının Hükümsüzlüğü, 8. Baskı, İstanbul 2017, (Hükümsüzlük, 2017).

MOROĞLU, Erdoğan: TTK’na Göre Anonim Ortaklıkta Genel Kurul Kararlarının Hükümsüzlüğü, 3. Baskı, İstanbul 2001, (Hükümsüzlük, 2001).

NOMER, Füsun: Anonim Ortaklıkta Oydan Yoksun Paylar, İstanbul 1994.

OĞUZMAN, M. Kemal: Medeni Hukuk Dersleri, İstanbul 1993.

ÖZER, Işık: Anonim Ortaklıklarda Genel Kurul ve Genel Kurulun Elektronik Ortamda Toplanması ve Karar Alması, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ankara 2006.

POROY, Reha/TEKİNALP, Ünal/ÇAMOĞLU, Ersin: Ortaklıklar Hukuku I, 14. Baskı, İstanbul 2019, (Ortaklıklar I, 2019).

PULAŞLI, Hasan: Şirketler Hukuku, 5. Baskı, Ankara 2017.

TEKİNAY, Selahattin Sulhi/AKMAN, Sermet/ BURCUOĞLU, Haluk /ALTOP, Atillâ: Borçlar Hukuku Genel Hükümler, Yedinci Baskı, İstanbul 1993.

TEOMAN, Ömer: Anonim Ortaklıklar Genel Kurul Toplantısına İlişkin Hazirun Cetveli; Otuz Yıl Ticaret Hukuku – Tüm Makalelerim–, C.II (1982- 2001), İstanbul 2001, (Hazirun Cetveli).

TEOMAN, Ömer: Anonim Ortaklıkta Pay Sahibinin Oy Hakkından Yoksunluğu, İstanbul 1983, (Yoksunluk).

TUNÇOMAĞ, Kenan: Borçlar Hukuku, Genel Hükümler, C. 1, İstanbul 1976.

ÜLGEN, Burcu Dalay: Anonim Şirketlerde Genel Kurul Kararlarının İptali, (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi), İstanbul 1993.

ÜLKÜ, Murat Fatih: Anonim Ortaklıklarda Genel Kurulun Toplantıya Çağırılması (Daveti), Prof. Dr. Hayri Domaniç’e 80. Yaş Günü Armağanı, C. I, İstanbul 2001.

ÜNAL, Süleyman: TTK’na Göre Anonim Şirket Genel Kurul Kararlarının İptali, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ankara 1990.

YILDIZ, Şükrü: TTK’na Göre Anonim Şirketlerde Genel Kurul Kararlarının İptali, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul 1989.

YİĞİT, İlhan: Anonim Ortaklık Genel Kurulun İşleyişi ve Ortaya Çıkan Sorunlar, İstanbul 2005.

Kaynak Göster