Şirketlerdeki “Karşılıklı İştirak” Yapısının Hisse Değişimi ve Sermaye Azaltımı Yoluyla Ortadan Kaldırılmasının Önündeki Vergi Engelinin Kaldırılması İhtiyacı

Şirketlerin aralarındaki “karşılıklı iştirak” yapıları, bilançolarında “köpük sermaye” yaratmakta, finansal tablolarının şeffaflığını ve anlaşılabilirliğini etkilemektedir. Geçmişte, muhtelif nedenlerle doğmuş olan bu durumlar, yeni Türk Ticaret Kanunu (TTK) ile bir kısım ortaklık haklarının da kullanılmasına engel teşkil etmektedir. Eski TTK’da yer almayan bu ortaklık hakkı kısıtlardan kurtulmak ve yeni TTK’ya uyumun sağlanması bakımında, bu işlemlerin önündeki vergi engelinin kaldırılması ihtiyacı vardır. Önerimiz, her iki şirketinde aralarında “karşılıklı iştirak” yapılarını ortadan kaldıracak şekilde “hisse değişimi” yaparak, elde ettikleri kendi hisselerini “sermaye azaltımı” yoluyla ortadan kaldırmaları ve sermayelerinin “köpük sermaye” kısımlarını yok etmelerini sağlamak amacıyla bu işlemlerin tümüyle vergiden istisna edilmesidir.

The Need To Remove The Tax Obstacle In Front Of Eliminating The “Cross Shareholding” Structure In The Companies Through Share Exchange And Capital Reduction

The crossshareholding structures among companies create fictitious capital in their balance sheets and affect the transparency and comprehensibility of theirfinancialstatements. These situations which arose in the past for a variety of reasons, prevent the usage of some partnership rights with the new Turkish Commercial Code(TCC). To avoid the constraints of this partnership which is not included in the old Turkish Commercial Code and in the context of compliance with the new TCC, the tax obstacle in front of these transactions must be removed. Our recommendation is to make these transactions completely exempt from tax. Because both companies eliminate their own shares (which are gathered by exchanging sharesso asto eliminate their crossshareholding structures) through “capital reduction” and eliminate the “creating fictitious capital” parts of their capital.

Kaynakça

-OkutanNilsson,Gül, ŞirketlerTopluluğundaKarşılıklı İştirakler, 6.Oturum, Tebliğler, http://dspace. marmara.edu. tr/bitstream/handle/11424/2104/ 5000001563-5000000615- PB.pdf?sequence= 1&isAllowed=y

-6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu, Gerekçe Md. 201,1.fıkra

- Erdem, H. Ercüment, Şirketler Topluluğunda Karşılıklı İştirak, Hukuk Postası, Şubat 2016, http:/ /www.erdem-erdem.av.tr/yayinlar/hukuk-postasi/ sirketler-toplulugunda-karsilikli-istirak/

-6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu, Gerekçe Md. 201, 2.fıkra

-SPK mülga Tebliğ Seri:IV, No:13, md.4

-SPK Tebliğ No:II-7.1; Ek:1

-Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Raporu, “Türkiye’deki, Halka Açık Şirketlerin Kurumsal Yönetim Yapıları ve Uygulamaları Hakkında Araştırma Raporu”, Rp. yayım tarihi: 05.06.2018

-TSPB-TKYD Çalıştay Raporu, 19-20 Ekim 2018 Antalya, TSPB ve TKYD Vizyon Toplantısı, İtici Güç Olarak Sermaye Piyasalarının Ekonomiye ve Reel Sektöre Katkısı, Fırsatlar ve Gelişme İçin Yapılacak Eylemler Yol Haritası Çalıştay Raporu, https://www. tspb.org.tr/wpcontent/uploads/2018/11/TSPB_TKYD _V%C4%B0ZYON_TOPLANTISI_RAPORU05122018_02.pdf

-OECD, Corporate-Governance-Factbook-2017, http://www.oecd.org/daf/ca/corporate-governancefactbook.htm

-KGK İlke Kararı Ek: III , http://www.ticaretkanunu.net/kgk-ilke-kararlari-ortak-kontrole-tabiisletme-birlesmeleri-intifa-senetleri-ve-karsilikli-istira k-yatirimlarinin-muhasebelestirilmesi-hakkinda/

-Özelge, GİB Büyük Mükellefler Vergi Dairesi Başkanlığı, Tarih 26.09.2013, sayı 64597866-125[6- 2013]-158

-Özelge, GİB İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı, Tarih 16.03.2018 , Sayı 62030549-120[94-2015/203]- 268414

-Özelge, GİB İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı, Tarih 05.12.2012, sayı 62030549-125[9-2012/58]- 3132

Kaynak Göster