Muhasebe ve Defter Tutma Konusunda T. Ticaret Kanunu Hükümlerinde ve İlgili Meslek Kuruluşları Arasında Süren Kaos

Türk Ticaret Kanunu’nun ilk metni olan 13/1/2011 Gün ve 6102 Sayılı T. Ticaret Kanunu’nun “defter tutma” ve muhasebe ile hükümleri Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarını yansıtır şekilde hazırlanan Türkiye Muhasebe Standartlarına dayandırılmıştı. Buna göre irili ufaklı bütün tacirler defter ve muhasebelerini sözü geçen standartlara göre tutacaktı. Yasanın yürürlüğe girmesinden hemen önce çıkarılan 26.06.2012 gün ve 6335 sayılı Kanunla, TTK. nun da esaslı değişiklikler yapılmış ve bu arada tacirlerin defter ve muhasebelerini vergi mevzuatına göre tutması hüküm altına alınmıştır. Bir birine zıt iki sistem değişikliği, gerekli düzenlemeler yetersiz kaldığı için, yasanın çeşitli hükümlerinde uyumsuzluklar meydana getirmiştir. Diğer taraftan, 3568 Sayılı Yasaya dayanarak çalışan meslek mensuplarını bünyesinde bulunduran ve meslek mensuplarının çalışmalarını düzenleyen “Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği” (TÜRMOB) varken “Türkiye Muhasebe Standartlarını oluşturmak ve yayımlamak, bağımsız denetimde uygulama birliğini, gerekli güveni ve kaliteyi sağlamak “amacı ile 660 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname çıkarılmıştır. Bu kararname ile “Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu” (KGK) kurulmuştur. Bu kurum, çıkardığı alt mevzuatla yalnız “bağımsız denetim” denetim işi ile uğraşacak yerde, (TÜRMOB)’ un çalışma alanına müdahale etmiştir. Nitekim, “bağımsız denetim şirketleri” aracılığı ile, bağımsız denetimden başka vergi mevzuatına göre defter ve muhasebe tutma, vergi mevzuatına göre tam tasdik dahil, tasdik işleri yapma işlerine de başlanmıştır. Böylece defter tutma ve muhasebe alanında iki başlılık ve karışıklık meydana gelmiştir. Makalemizde bu konuların ayrıntıları üzerinde açıklama ve yorumlarımız olacaktır.

Kaynakça

- 13/1/2011 Gün ve 6102 Sayılı T. Ticaret Kanunu

- 26.06.2012 gün ve 6335 sayılı Kanun

- 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu

- 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu

- 1.6.1989 gün 3568 Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu

- 26/9/2011 Gün Ve 660 Sayılı Kamu Gözetimi, Muhasebe Ve Denetim Standartları Kurumunun Teşkilat Ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname

- Mehlika Sultan Ak, Türkiye’de Bağımsız Dış Denetim Sistemi, Vergi Dünyası D., Mart 2019

- Aziz Doğan, Büyük ve Orta Boy İşletmeler İçin Finansal Raporlama Standardı: Hazırlanması, Gerekçeleri ve Genel Özellikleri, Vergi Dünyası D. Ekim 2018

- Türk Muhasebe Standartları, Türk Finansal Raporlama Standartları, KOBİFRS

- Hasan Doğan,Ymm, Smmm Ve Bağımsız Denetim Hizmetlerinde Meydana Gelmiş Olan Yozlaşmalar Posta Dergisi İnternet Sitesinde Yayınlandı Mayıs 2018

-Hasan Doğan, 6102 SayılıT.Ticaret KanunundaYer AlanTürkiye Muhasebe StandartlarıVe Uygulanabilirliği Ifrs KonusundaAvrupaBirliğinde Gelişmeler, LebipYalkın Mali Mevzuat Dergisi, Temmuz 2012, Sayı:103

Kaynak Göster