Marka Değerinin Ölçülmesi ve Raporlanması

Marka değerinin belirlenmesinde finansal, davranışsal ve karma olmak üzere üç yaklaşım bulunmaktadır. Bu yaklaşımları esasalan ise birden çok yöntem vardır. Bu yöntemlerin dayandığı varsayımlar nedeniyle de her yöntem farklı sonuçlar vermektedir. Maddi olmayan durak varlık niteliği tartışmasız olan markanın değerinin bilançoda yer alıp alamayacağı, alsa bile hangi şartlarda ve nasıl yer alacağı tartışma konusudur. Çoğu ülke uygulamasında ve UMS/UFRS’lerde marka değeri işletme birleşmesinin bir parçası olması halinde finansal tablolarda ayrı bir isim altında veya şerefiye olarak raporlanmaktadır. İşletmelerin kendi bünyelerinde oluşturdukları marka ve bununla ilgili değerlerin bilânçoya yansıtılmasına ise izin verilmemektedir.

Measurement of Brand Value and Reporting

There are three approaches used in determining brand value: financial, behavioral and mixed. There are multiple methods based on these approaches. Due to the assumptions on which these methods are based, each method gives different results. While intangible asset feature of brand value is undisputed, whether it smauldbe included in the balance sheet and, if it should, in what conditions and how it will take place is controversial. In most countries and IAS / IFRS, brand value is reported as goodwill or under a separate name in the financial statements as long as it is a part of the business combination. It is not allowed to reflect the brand and the related values on the balance sheet.

Kaynakça

-556 Sayılı Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname

-Haıgh, D. ve İlgüner, M. (Kasım 2012). Marka Değeri. İstanbul: Markating Yayınları

-Koç, İ.Ö.K ve Kaya, Y. (2005). “Marka Değerleme Yöntemleri ve Markalarin Mali Tblolara Alınmalarının Etkileri”. T.C. Marmara Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık Enstitüsü Sermaye Piyasası ve Borsa Ana Bilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi.

-Özkan, Ü. (2005). “Markanin Ekonomik Değeri ve Değerleme Metotları”. T.C. Türk Patent Enstitüsü Markalar Daire Başkanlığı, Uzmanlık Tezi. http://www.teknolojitransferi.gov.tr/TeknolojiTransferPlatformu/resources/temp/8883FA0C-453E-45ED9DF2-71D9EB914510.pdf;jsessionid=BB581A7D0C C5DB1E42F246D8E2107ADF (Erişimtarihi 05.12.2018)

-Deren A, İskenderoğlu Ö, Hatiğoğlu G. (2008). “Marka Değerinin Hesaplanmasında İzlenenYaklaşımlar ve NMaddi Olmayan Bir Duran Varlık Unsuru Olarak Marka Değerinin Muhasebeleştirilmesi Sorunu”. dergipark.ulakbim.gov.tr (Erişim tarihi 05.12. 2018)

-Firat, D. ve Badem, C. (2008). “Marka Değerleme Yöntemleri ve Marka Değerinin Mali Tablolara Yansıtılması”. http://journal.mufad.org.tr/attachments/article/312/19 (Erişim tarihi 05.12.2018)

-Özkan, M ve Terzi S. (2012). “Finansal Raporlama Açısından Marka Değerinin Ölçülmesi”. http://dspace.marmara.edu.tr/handle/11424/1188 (Erişim tarihi 05.12.2018)

-Bursalı, O. B. (2009). “Marka Değerinin Hesaplanmasinda Gelir TemelliYaklaşimlara BirAlternatatif: Hiroshi Yöntemi Ve İmkb Tekstil Sektörü Uygulamasi”. http://dergipark.gov.tr/aksarayiibd/issue/ 22558/241026 (Erişim tarihi 05.12.2018)

-Yilmaz, B. (2012 ). “Marka Değerinin Bilançodaki Yeri Ve Türkiye Muhasebe Standardi 38’e Göre Marka Muhasebesi”. Maliye Finans Yazıları. http://dergipark.gov.tr/download/article-file/150715 (Erişim tarihi 05.12.2018)

Kaynak Göster