Kara Para Aklamada Kullanılan Yöntemler

Gerek dünyada gerekse ülkemizde yaşanan bazı gelişmeler ve ekonomik unsurların önem kazanması, paraya olan ihtiyacı önemli oranda artırmıştır. Bu artış nedeniyle de insanlar daha fazla paraelde etmenin yollarını aramaya başlamışlar ve bu amaçla da çeşitli faaliyetlerde bulunmuşlardır. Sözkonusu bu faaliyetler yasal yollarla gerçekleştirildiği gibi, yasal olmayan yollarla da gerçekleştirilmişve gerçekleştirilmeye de devam etmektedir. Yasal olmayan faaliyetlerle elde edilen ve suç geliri olarakda ifade edilen kara para kavramı, bu noktada karşımıza çıkmaktadır. Elde edilen bu kara paranınyasal ekonomik sistem içerisine sokulması işlemine ise kara para aklama denilmektedir. Kara paraaklama faaliyetlerinde de bir çok aklama yöntemlerinden yararlanılmaktadır. Bu yöntemlerin azaltılması veya ortadan kalması ise özellikle ülkemiz için büyük bir önem taşımaktadır.

Methods Used In Money Laundering

Since economic aspects gain importance and some developments both in the world and in ourcountry, money need has increased considerably. Due to this increase people started to search forways in order to acquire more Money and they engaged in certain activities. These mentioned activities were realized not only through legal channels but also through illegal channels and continueto be realized. Black Money concept acquired with illegal activities and also expressed as crimeincome confronts us. To place this black Money into the legal economic system is called Moneylaundering. There are many laundering methods for Money laundering activities. To decrease orremove these methods is very important in terms of our country.

Kaynakça

AKAR, Yıldırım (1997), Kara Paranın Aklan- ması, Ankara: TİSAMAT Basım Sanayi.

ATACANLI, Mazhar (2002), Türkiye'deki Yolsuzluklar, Kayıtdışı Ekonomi, Kara Para ve Aklanması, Uluslararası Ticari İşlemlerde Yabancı Kamu Görevlilerine Verilen Rüşvet ve Önlenmesi İçin Yapı- lan Çalışmalar, Türkiye'deki Durum, (Çevrimiçi) http: //www.baskent.edu.tr/~gurayk/1cuma.doc, 6 Ekim 2011.

AYKIN, Hasan (2008), "Aklama ve Terörün Finansmanı ile Mücadelede Şüpheli İşlem Bildirim Sistemi", Bankacılar Dergisi, Sayı 65, Haziran.

AYKIN, Hasan (2010), Akalama ve Terörün Finansmanı İle Mücadelenin Küresel Boyutu, Ankara:Maliye Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı Yayınları, Yayın No: 2010/406.

BAŞAK, Ramazan (1998), "50 Soruda Kara Para ve Kara Paranın Aklanmasının Önlenmesi", Bankalar Birliği Yayınları, No: 206/1.

BLUM, Jack A.; LEVI, Michael, NAYLOR, R. Thomas ve WILLIAMS, Phil (1998), "Financial Havens, Banking Secrecy and Money Laundering", Austria: United Nations Under the Auspices of the Global Programme Against Money Laundering, Office for Drug Control and Crime Prevention, (Çevrimiçi) http: //www.caerdydd.ac.uk/socsi/resources/levi-launde-ring.pdf, 9 Ekim 2011.

ÇELİK, Kuntay; KOÇAĞRA, Selen Işıl ve GÜLER, Kadir (2000), Kara Para Aklama, Ankara: MASAK Yayınları, Yayın No:1.

ERGÜL, Ergin (2001), Kara Para Endüstrisi ve Aklama Suçu, Ankara:Yargı Yayınevi.

ERGÜL, Ergin (2002), "Türkiye'de Kara Para Aklama", Türk Hukuk Sitesi, (Çevrimiçi) http: //www.turkhukuksitesi.com/makale_47.htm, 20 Ekim 2011.

ERGÜL, Ergin (2005a), Kara Para Ekonomi ve Aklama Suçu, Ankara:Adalet Yayınevi.

ERRICO, Luca ve MUSALEM Alberto (1999), "Offshore Banking: An Analysis of Micro and Macro- Prudential Issues, IMF-Monetary and Exchange Affa- irs Department, (Çevrimiçi) http: //www.imf.org/ external/pubs/ft/wp/1999/wp9905.pdf, 9 Ekim 2011.

GÜNER, Sedat (2003), Organize Suç Örgütleri, Kara Para ve Aklanması(Birinci Baskı),

İPEK, Halim (2000), Önemli Bir Sorun: Kara Para ve Kara Paranın Aklanması, İstanbul: Beta Yayıncılık.

KOM (2010), "Tütün, Tütün Mamulleri ve Alkollü İçki Kaçakçılığı İle Mücadelede Ürün İzleme Sistemi", Jandarma Dergisi, Haziran 2010, Sayı:126.

KİTAPÇIOĞLU, Esen (2010), "Kara Para Ak- lama Suçunun Oluşumu", Jandarma Dergisi, Mart 2010, Sayı 125.

KOÇAK, Muhsin (2006), "Kara Para - Aklanması - Aklama Suçu", (Çevrimiçi)http: //www.turk- hukuksitesi.com/makale_831.htm, 9 Ekim 2011.

KUBAN, Oktay (2001), "Kara Para Aklama Suçu", Adalet Dergisi, Sayı 7, Nisan, (Çevrimiçi) http: //www.herseyforum.com/hukuk-bolumu/68081- karapara-aklama-sucu.html, 1 Ekim 2011.

MASAK (Mali Suçları Araştırma Kurulu) (2010), MASAK Faaliyet Raporu 2010, (Çevrimiçi) http://www.masak.gov.tr/media/portals/masak2/files/f aalrap_2010.pdf, 30 Aralık 2011.

MASAK (Mali Suçları Araştırma Kurulu) (2011), (Çevrimiçi) http: //www.masak.gov.tr/tr/suc- gelirinin-aklanmasi/genel-bilgi.aspx, 28 Aralık 2011.

MAVRAL, Ülker (2003), Kara Para Kayıt Dışı Ekonomi İlişkisi ve Türkiye'ye Yansımaları, Ankara: Maliye ve Hukuk Yayınları.

MUTLU, Kayhan (2008), "Kara Para Ekonomisinin Sosyolojik Temelleri", Kara Para Aklama ve Terörizmin Finansmanı, (Ed. Süleyman AYDIN), Ankara: Adalet Yayıncılık.

ÖZTÜRK, Abdurrahman (2003), "Bir Organize Suç Olarak Karapara Aklamayla Ulusal ve Uluslararası Planda Mücadele", Avrasya Dosyası, Cilt.9, Sayı.2.

ŞAHİNLER, Dilşat (2006), Dünya'da ve Türkiye'de Kara Para Sorunu: Karşı Önlemler, Pamukkale Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü(Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Denizli.

SOUTH, Nigel (1995), "Cooling Hot Money", IASOC Criminal Organizations, Vol:10, Number 1, Winter 1995, (Çevrimiçi) http: //www.tni.org/es/arc- hives/act/3109, 7 Ekim 2011.

TDK, "Türk Dil Kurumu"(2011), Güncel Türkçe Sözlük, (Çevrimiçi) http: //tdk.org.tr/TR/Genel/Soz- Bul.aspx?F6E10F8892433CFFAAF6AA849816B2EF 4376734BED947CDE&Kelime=, 7 Kasım 2011.

TEMUR, Ulaş (2009), Alternatif Finansman Teknikleri ve Kara Para Aklama İlişkisi, Ankara:MASAK Yayınları No:14.

YAZICI, Ayla (2008) "Yeni Kara Para Aklama Yöntemleri Olarak Akıllı Kartlar ve İnternet", Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Cilt 8, Sayı 2.

YILMAZ, Sacit (2006), Kara Paranın Aklanması ve Türkiye Boyutu, Dumlupınar Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü (Yayınlanmamış Doktora Tezi), Kütahya.

YILMAZER, Yakup (2010), Kara Para Aklamayla Mücadelede Karşılaştırmalı Analiz:Mali İstihbarat Birimlerinin (MİB) İdari, Polisiye veya Multidisipliner Olmasının Mücadeleye Etkileri, Polis Akademisi Güvenlik Bilimleri Enstitüsü (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Ankara.

1998-1999 Report on Money Laundering Typo- logies (1999), France: FATF Secretariat, (Çevrimiçi) http: //www.fincen.gov/typ9899.pdf, 8 Ekim 2011.

Kaynak Göster