İstanbul Uluslararası Finans Merkezi'nin Etkinliğinin Sağlanması İçin Gerekli Mali (Vergisel) Düzenlemeler

Dünyamız yaşlandıkça, daha genç ve yeni sistemler ile insanoğlunun yaşam kalitesi ve refahına hizmet eden yapılar geliştirilmektedir. Dünya kentleri nüfus, kültür, turizm gibi konulardasınıflandırıldıkları gibi; uluslararası iş, ticaret ve dolayısıyla finansal hizmetler konusunda dasınıflandırmalar yapılmakta ve bazı kentler ön plana çıkmaktadır. Bu niteliği haiz, uluslararasıetkiye sahip olan kentler ancak iki ya da üç tane olarak belirtilmektedir. Nüfus yoğunluğu, tarihi,kültürel yapısı ve turizmi ile dünya kenti olan İstanbul'un; global ölçekte etkiye sahip bir ekonomive finans merkezi olması konusu da başta hükümet olmak üzere otoritelerin gündemindedir. İstanbul'un uluslararası etkiye sahip finans merkezi olması için çeşitli girişimler yapılmış, İFM(İstanbul Uluslararası Finans Merkezi) projesi, 10. Kalkınma Planında ''Öncelikli DönüşümProgramı'' başlığı ile yer almış ve çalışmalara başlanmıştır. İFM için bazı hedefler konulmuş vebu doğrultuda yapılmakta olan çalışmalar, beklentiler belirlenmiştir. Bu girişimin başarı sağlayabilmesi ve etkinliğini sürdürebilmesi için çeşitli konularda düzenlemelerin yapılması gerekmektedir. Bunların başında mali mevzuatımızın düzenlenmesi ve uluslararası aktörlere cazip birseçenek haline getirilmesi gerekmektedir

Financial (Tax) Regulations Required forthe Efficiency of Istanbul International Finance Center

As our world gets older, younger and new systems are being developed that serve the qualityof life and wellbeing of the human being. As world cities are classified in such subjects as population, culture, tourism; International business, trade, and therefore financial services, and somecities are emerging as the forefront. Only two or three cities with this type of international influenceare mentioned. Istanbul, which is the world city with its population density, history, cultural structure and tourism, the issue of being an economy and financial center with global scale influenceis on the agenda of the authorities, especially the Government. Various initiatives have been madein order for Istanbul to become a financial center with international influence and the IFC (Istanbul International Finance Center) project has been included with the title of the Priority Transformation Program in the 10th Development Plan and started to work. Some targets have beenset for the IFC, and studies, expectations have been set in this direction. Regulations should bemade on various issues so that this initiative can be successful and sustain its effectiveness. Thefirst of these needs to be regulated by our financial legislation and made an attractive option forinternational actors.

Kaynakça

193 Gelir Vergisi Kanunu

193 Gelir Vergisi Kanunu 257 Seri No'lu Gelir Vergisi Genel Tebliği

10. Kalkınma Planı

10. Kalkınma Planı, Finansal Hizmetler Özel İh- tisas Komisyonu Raporu Kalkınma Bakanlığı

Aktan Coşkun Can ve Vural İstiklal, "Vergi Re- kabeti", Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi

Aktan Coşkun Can ve Vural İstiklal, "Vergi Rekabeti", Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi,

Başbakanlık Resmi Gazete, www.resmigazete.gov.tr

Cushman & Wakefield Healey & Baker, "Euro- pean Cities Monitor 2005"

Global Finans Merkezleri ve İstanbul Raporu, Vergi Konseyi- TSAKB,

İFM Programı Eylem Planı, Kalkınma Bakanlığı

İFM Strateji Eylem Planı, Kalkınma Bakanlığı

Kalkınma Bakanlığı resmi web sitesi, www.kal- kinma.gov.tr

www.difc.ae (Dubai Uluslararası Finans Merkezi resmi web sitesi)

www.ifm.gov.tr

www.wikipedia.com.tr

www.zyen.com

Kaynak Göster