Hesap Verme Sorumluluğu Çerçevesinde Türkiye'de Bağımsız Denetimin Kamu Kesiminde Uygulanabilirliği

Keynesyen politikaların bir sonucu olarak kamunun ekonomi içindeki payının artması neticesinde 1980'li yıllardan itibaren bu duruma yeni bir çözüm aracı olarak Yeni Kamu Yönetimianlayışı geliştirilmiştir. Bu anlayış çerçevesinde ülkeler çeşitli reformlar yapmaya başladılar. Ülkemizde de bu gelişmeler çerçevesinde 2003 yılında kabul edilen 5018 sayılı Kanun ile kamuyayeni bir anlayış getirilmiştir. Böylece, etkin bir hesap verme sorumluluğunun oluşturulması içingüçlü ve objektif bir denetim yapısının önemi görülmüştür. Çalışmada 6102 sayılı yeni Türk Ticaret Kanunu ve 660 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile yapılan değişiklikle Kamu İktisadiTeşebbüsleri'nde uygulanmasına başlanacak olan bağımsız denetim mekanizmasının avantajlarıve dezavantajları ortaya konmaya çalışılmıştır.

The Applicability of Independent Auditing in Public Sector in Turkey Within the Context of Accountability

New Public Management approach is developed as a new solution tool in terms of increasingpublic sector share in economy as a result of Keynesian policies. According to this approach,countries started to make various reforms. In our country this approach is developed in 2003 withlaw number 5018. Thus, it is realized the importance of a powerful and an objective audit structureto create an effective accountability. In this study, the advantages and this advantages of independent auditing that will be implemented in government owned corporations in 2015 with regulations done by new Turkish Law number 6102 and decree law number 660.

Kaynakça

Atay, C. (1999). Devlet Yönetimi ve Denetimi, Ankara :Alfa Yayınları, (2. Baskı),

Aktuğlu, M. A. (1996). Denetleme ve Revizyon, 3.Baskı, İstanbul: Barış Yayınları.

Aytuna, T.(1986). Felsefeci Gözüyle Denetim, Ankara: Denetle Yayınları.

Bayazıtlı, E. (1991). "Uluslararası Bağımsız Denetim Standartlarının Türkiye'ye Uygulanması" , A.Ü. Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, Cilt: 46 No:3-4, Haziran-Aralık, 143-194.

Bovens, M. (2005). "Public Accountability", Ed. Ferlie, E, L. E. Lynne Jr. & C. Pollitt, The Oxford Handbook of Public Management, First Publication, Oxford University Press, 182-208.

Caiden G. (1988), The Problem of Ensuring the Public Accountability of Public Officials, Ed.. J. G. Jabbra and O. P. Dwivedi, Public Services Accountability:AComparative Perspective, USA: Kumarian, 17-38.

Cendon, A. B. (2004). "Accountability and Public Administration: Concepts, Dimensions, Developments",22-61 http://unpan1.un.org/intradoc/groups/ public/documents/nispacee/unpan006506.pdf (Erişim Tarihi: 07.09.2016)

Çevikbaş, R. (2012). "Yeni Kamu Yönetimi Anlayışı ve Türkiye Uygulamaları", Ekonomi ve Yönetim Araştırmaları Dergisi, Cilt:1, Sayı:2, 9-32.

Dewar, D. A. (1985). "Value for Money Audit; The First 800 Years", Public Finance and Accountancy, 10-12 August.

- Dinçer, Ö. ve Yılmaz, C. (2003). Kamu Yönetiminde Yeniden Yapılanma 1: Değişimin Yönetimi İçin Yönetimde Değişim, , Ankara:.T.C. Başbakanlık.

DPT, (1984). Beşinci Beş Yıllık Kalkınma Planı (1985-1989),

DPT, (1989). Altıncı Beş Yıllık Kalkınma Planı (1990-1994),

DPT, (1995). Yedinci Beş Yıllık Kalkınma Planı (1996-2000),

DPT, (2000). Sekizinci Beş Yıllık Kalkınma Planı (2001-2005),

DPT, (2006). Dokuzuncu Kalkınma Planı (2007- 2013),

DPT, (2013). Onuncu Kalkınma Planı (2014-2018),

Emil, F. M. veYılmaz, H. H. (2004). Mali Saydamlık İzleme Raporu I, İstanbul: TESEV Yayınları, 2004.

Emile, W. (1983). Current Auditing Developments, England :Van Nastrand Reinhold Co. Ltd., vvı, Eryılmaz, B. ve Biricikoğlu, H. (2011). "Kamu Yönetiminde Hesap Verebilirlik ve Etik", İş Ahlakı Dergisi, Cilt:4, Sayı:7, 19-45.

Güner, N. E. (2010). 5018 Sayılı Kamu Mali Yö- netimi ve Kontrol Kanununun Mali Saydamlık ve Yolsuzlukla Mücadele Açısından Değerlendirilmesi, Dokuz Eylül Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi.

Güredin, E. (2007). Denetim ve Güvence Hizmetleri, 11.Baskı, İstanbul: Arıkan Matbaası, 2007.

Haq K., Z. (1991). Introduction to Goverment and Financial Audit, Director General, P.A.W-LahorePakistan, (Teksir edilmiş seminer notları).

Irwin, T. (1996). "An Analysis of New Zealand's New System of Public Sector Management: Performance Management in Government:Contemporary Illustrations, Public Management Occasional Papers No:9, Paris: OECD, 7-32.

Johnson, Edward (1993). The Challenge to the Public Sector: Changing Politics and Ideologies, Ed. Kester I. - H.& C.Painter & C. Barnes, Management in the Public Sector: Challenge and Change, UK: International Thomson Business Press, 21-36.

Khan, M. A. (1995). "Yeni Başlayanlar İçin Denetime Giriş", Çev. Faruk Eroğlu, Sayıştay Dergisi, Sayı:19, Ekim-Aralık, 15-30.

Koç Y., Y (1991). "Dördüncü Yönergenin Öngördüğü Gelir Tablosu ve Ülkemizdeki Uygulamalarla Karşılaştırılması", A.Ü. S.B.F., Kıbrıs: Türkiye XII. Muhasebe Eğitimi Sempozyumu.

Köse, H. Ö. (2007). Dünyada ve Türkiye'de Yüksek Denetim, Gözden Geçirilmiş İkinci Basım, , T.C. Sayıştay 145. Yıl Yayınları,

Mountfield, R. (1997). "Organizational Reform Within Government: Accountability and Policy Management", Public Administration and Development, Vol:17, No:1, 71-76.

Norman, R. and Gregory, R. (2003). "Paradoxes and Pendulum Swings: Performance Management in New Zealand's Public Sector", Australian Journal of Public Administration, Vol:62, No:4, 35-49.

Özel, S. (1996). "Türkiye' de Bağımsız Muhasebe Denetim Sisteminin Genel Değerlendirilmesi", Maliye Postası, Sayı: 373, 42-50.

Özer , M.,A. (2013). "Çalışanların Verimliliği İçin Performans Yönetimi", Kamu-İş, Cilt:13, Sayı:1, 37-57.

Özyer, A. (2014). Kamu İdarelerinin Aynı Dö- nemde Sayıştay ve Bağımsız Denetçiler (YMM) Tarafından Denetiminin Sonuçları,Antalya: 3. Yeminli Mali Müşavirlik Denetim ve Tasdik Sempozyumu, Aralık.

Romzek, B. S. ve Dubnick, M., J. (1987). "Accountability in the Public Sector: Lessons from the Challenger Tragedy", Public Administration Review, Vol:47, No:3, 227-238.

Sharkansky, I., (1991). "The Development of State Audit," State Audit and Accountability, Jerusalem: State of Israel Comptroller's Office,.

State Service Comission (1999). "An Ethics Framework for the State Sector", Occasional Paper, No:15, New Zealand,

Uman, N. (1985). Bağımsız İşletme Dışı Denetimin Ekonomilerdeki, Özellikle Sermaye PiyasalarındakiRolü ve Önemi, İşletmelerde Bağımsız Dış Denetim Semineri, Ankara: Sermaye Piyasası Kurulu Yayınları, No:3, 1985

Yıldırım, M. (2006), Kamu Yönetiminde Hesap Verebilirlik ve Şeffaflık (1980 Sonrası Türkiye Örneği), Cumhuriyet Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayınlanmamış Doktora Tezi.

Yörüker, S. (2001). "İrlanda Kamu İdaresinde Yö- netişim ve Hesap Verme Sorumluluğu", Sayıştay Dergisi, Sayı: 40, Ocak-Mart, 1-30.

Zaimoğlu, T. (1987). Amerika Birleşik Devletleri'nde Finansal Muhasebe ve Standartlarının Geli- şimi", Sermaye Piyasası Kurulu, İnceleme Raporu,

5018 Sayılı KamuMaliYönetimi ve Kontrol Kanunu

6102 Sayılı TTK

660 Sayılı KHK

Kaynak Göster