Gayrimenkul Sermaye İradında Mükellef Sorunsalı

Bu çalışmada gelir unsurlarından biri olan gayrimenkul sermaye iratlarında mükellef olarak kabul edilen kişilerin, gelirin elde edilmesi ve beyan edilmesi aşamasında, hazır beyan sistemini kullanmaları nedeniyle yaşadıkları hukuki durumlar üzerinde durulmaktadır. Kanunen mükellef olarak sayılanlar arasında kimin beyanname vermesi gerektiği çeşitli senaryolar açısından incelenmektedir. Çalışmanın sonucunda hazır beyan sisteminin yarattığı sorunlar ifade edilmekte ve çözüm önerilerinde bulunulmaktadır.

Taxpayer Problematic on Incomes From Immovable Property

In this study, one of the items of income, capital gains on real estate of the person who is considered to be the taxpayer, in the step of obtaining and income statement, to use the prepared decleration system because they live focuses on legal cases. The legally counted as among several scenarios where taxpayers are examined in terms of who should give the declaration. As a result of the study, the problems created by the readiness system are expressed and solutions are offered.

Kaynakça

- Akipek, Jale G.; Türk Eşya Hukuku (Ayni Haklar), Sevinç Matbaası - Ankara, 1974.

- Akyılmaz, Gül; “Osmanlı Hukukundaki Düzenlemeler Çerçevesinde Yabancı Ülke Vatandaşlığına Geçen Ermenilerin Gayrimenkullerinin Hukuki Statüsü”, Yeni Türkiye Dergisi, S:60, Y: 2014.

- Beyanname Düzenleme Kılavuzu 2019, Gelir Vergisi Kanunu (Cilt-1), Maliye Hesap Uzmanları Derneği, İstanbul.

- Chiha, Nedjib H.; “Osmanlı Devletinde Gayrimenkul Mülkiyeti Bakımından Yabancıların Hukuki Durumu”, Çeviren: Halil Cin, AÜHFD, C:24 Sayı:1, 1967.

- Cin, Halil; “Osmanlı Toprak Hukukunda Mirî Arazinin Hukuki Rejimi ve Bu Arazinin TMK. Karşısındaki Durumu”, http://dergiler.ankara.edu.tr/dergiler/38/337/3434.pdf,

- Erginay, Akif; Vergi Hukuku, İlkeler- Vergi Tekniği, Türk Vergi Sistemi, 13. Baskı, Ankara: Turhan Kitabevi, 1988.

- Gelir İdaresi Başkanlığı 2018 Yılı Faaliyet Raporu, Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı, Yayın No:314, Şubat 2019. http://www.gib.gov.tr/sites/default/files/fileadmin/faaliyetraporlari/2018/2018_faaliyet_raporu.pdf, (Erişim: 01.04.2019).

- Kızılot, Şükrü; Sarısu, Ekrem; Özcan Sezgin; Kızılot Zuhal; Gayrimenkul Rehberi, 2.b., Yaklaşım Yayınları, Ankara.

- TBMM Kütüphanesi, i: 65, 20 Mart 1326, C: 1, https://www.tbmm.gov.tr/tutanaklar/TUTANAK/MEC MEB/mmbd01ic02c003/ink065/mmbd01ic02c003ink 0650495.pdf.

- Tekinay, Selahattin Sulhi; Eşya Hukuku, Garanti Matbaası, İstanbul, 1967-68.

- Türk Dil Kurumu, Büyük Türkçe Sözlük, http:// www.tdk.gov.tr/index.php?option=com_bts&arama=kelime&guid=TDK.GTS.5cd00d0885d6f8.50066285.

- Ünal, Mehmet; “Taşınmaza Bağlı İrtifakın Kurulması”, Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Araştırmaları Dergisi, Cevdet Yavuz’a Armağan, Cilt:22, Sayı:3, 2016, ss.2839-2865. http://der gipark.gov.tr/download/article-file/373458,(Erişim: 01.04. 2019).

- Veldet Velidedeoğlu, Hıfzı; Türk Medeni Hukuku, Cilt:1, Sermet Matbaası, İstanbul, 1960.

- http://www.gib.gov.tr/node/100798/pdf,(Erişim: 26.03.2019).

- http://www.gib.gov.tr/node/98609,(Erişim:26.03.2019).

- http://www.gib.gov.tr/node/98028,(Erişim:25.03.2019).

- http://www.gib.gov.tr/node/100271,(Erişim: 26.03.2019).

- http://www.gib.gov.tr/node/93559,(Erişim:25.03.2019).

- http://www.gib.gov.tr/node/96855,(Erişim:26.03.2019).

- Danıştay 6. Daire 2002/2999 E., 2002/4218 K.; Danıştay 5. Daire 2002/2999 E., 2002/4218 K.; Danıştay 3. Daire 2003/986 E., 2004/3037 K. sayılı kararlar (https://www.danistay.gov.tr/emsal.html.)

- Danıştay 3. Dairesi, 2009/4124 E., 2010/1769 K.; Danıştay Vergi Dava Daireleri 2006/300 E., 2006/363 K. Kararlar için bkz. http://emsal.danistay.uyap.gov.tr, (Erişim: 05.04.2019).

- İfade edilmelidir ki Yargıtay zilyetliğin ayni bir hak olduğunu kabul etmiştir. Bkz. Yargıtay Tevhidi İçtihat Genel Kurulunun 9/10/1946 gün ve 6 esas, 12 karar sayılı kararı. Tam metin için bkz. http://www.resmigazete.gov.tr/arsiv/6637.pdf, (Erişim: 30.04.2019).

Kaynak Göster