Dijital Ekonomideki Gelişmelerin Vergilendirmeye Yansımaları Yurt Dışında Mukim Dijital Şirketler Nezdinde Gerçekleştirilen Vergi İncelemelerinin Değerlendirilmesi

Günümüzde ulusal ve uluslararası ölçekte vergi alanında yaşanan tartışmaların başında "di-jital ekonomiden elde edilen gelirin vergilendirilmesi" gelmektedir. Bunun nedeni ise gerek ülke-lerin kendi vergi mevzuatlarının gerekse de uluslararası anlaşmaların dijital ekonomiyivergilemede yetersiz kalmasıdır. OECD üyesi ülkeler BEPS 1. Eylem Planı çerçevesinde 2020yılı sonuna kadar bu hususta ortak bir çözüm yolu üzerinde uzlaşma taahhüdü vermiş olmaklabirlikte, Türkiye gibi birçok ülke bu ortak çözüm yolunu beklemeden kendi vergi mevzuatlarınıdijital ekonomiyi kısmen de olsa vergilendirmek üzere değiştirmeye başlamıştır. Bunların yanısıra, yurt dışında mukim birçok dijital şirket Türk vergi idaresi tarafından vergi incelemesinetabi tutulmakta ve dijital faaliyetlerin gerçekleştirildiği internet siteleri veya diğer dijital plat-formlar Türkiye'de sunucu (server) bulundurulması şartına gerek olmaksızın tek başına "iş yeri"olarak kabul edilerek cezalı vergi tarhiyatları gerçekleştirilmektedir. Yazımızda vergi inceleme-lerinde ulaşılan bu sonucun mevcut uluslararası ve ulusal vergi hukukuna aykırılığı ayrıntılarıylaortaya konulmaya çalışılmıştır.

Developments In Digital Economy Taxation Evaluations of Tax Audits on Non-Resident Digital Companies

The "taxation of the income deriving from the digital economy" is nowadays one of the biggesttax discussions from both domestic and international perspectives. The reason of this is the inad-equacy of the domestic tax legislations or international agreements to tax the digital economy. Although the OECD member countries are committed to find a mutual solution as part of theBEPS Action Plan 1 by the end of 2020, many countries including Turkey, started to change theirtax legislation to tax the digital economy to a certain extent without waiting for the mutual solu-tion. Moreover, many non-resident digital companies were subjected to tax inspection by Turkishtax authority and faced fined tax assessments based on the claim that websites or other platformsper se are deemed "permanent establishment" without requiring the condition of having a serverin Turkey. In this article, we explained the contradiction of the tax authorities' conclusion to theinternational and domestic tax law in detail.

Kaynakça

- Kurban Nadir Gülhan, “Dijital Ekonominin Vergilemesinde Yaşanan Sorunlara Yönelik Son Dönemde Uluslararası Vergi Alanında Yaşanan Gelişmeler”, Vergi Dünyası Dergisi, Eylül 2015.

- Mehmet Batun, “Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmalarının Yorumlanması”, Vergi Dünyası Dergisi, Eylül 2014.

- Action 1 Tax Challenges Arising from Digitalisation, (Çevrimiçi), https://www.oecd.org/tax/beps/bepsactions/ action1/

- (Çevrimiçi) https://www.statista.com/statistics/ 263264/top-companies-in-the-world-by-market-value/

- (Çevrimiçi) https://ec.europa.eu/taxation_customs/sites/taxation/files/taxation_paper_70.pdf

- Birleşmiş Milletler Dijital Ekonomi Raporu, 2019, (Çevrimiçi) https://unctad.org/en/PublicationsLibrary/ der2019_en.pdf

- OECD, Adressing the Tax Challenges of the Digital Economy, 2015, (Çevrimiçi) https://read.oecdilibrary. org/taxation/addressing-the-tax-challenges-ofthe

-digi t a l - e conomy- a c t ion-1-2015- f ina l - report_9789264241046-en#page1

- Proposal for a COUNCIL DIRECTIVE on the common system of a digital services tax on revenues resulting from the provision of certain digital services, COM/2018/0148 final-2018/073 (CNS), (Çevrimiçi) h t t p s : / / e u r - l e x . e u r o p a . e u / l e g a l - c o n t e n t / EN/TXT/?uri=COM%3A2018%3A148%3AFIN

- Proposal for a COUNCIL DIRECTIVE laying down rules relating to the corporate taxation of a significant digital presence, COM/2018/0147 final-2018/072 (CNS) (Çevrimiçi) https://eur-lex.europa.eu/ legal-content/ en/TXT/?uri=CELEX%3A52018 PC0147

- (Çevrimiçi) https://www.bakermckenzie.com/en/ insight/publications/2019/07/adoption-of-frenchdigital- services-tax

- (Çevrimiçi) https://www.ipsoa.it/documents/fisco /imposte-dirette/quotidiano/2019/12/02/italiandigital- tax-under-reshaping-to-into-force-2020

- (Çevrimiçi) https://www.loc.gov/law/foreign-news /article/austria-digital-tax-for-large-internetcompanies- introduced/

- (Çevrimiçi) https://www.oecd.org/tax/beps/bepsactions/

- (Çevrimiçi) https://www.oecd.org/tax/beps/taxchallenges- arising-from-digitalisation-interimreport- 9789264293083-en.htm

- (Çevrimiçi) https://www.oecd.org/tax/beps/public- consultation-tax-challenges-of-digitalisation-13- 14-march-2019.htm

- (Çevrimiçi) https://www.oecd.org/tax/beps/programme- of-work-to-develop-a-consensus-solution-tothe- tax-challenges-arising-from-the-digitalisation-of-t he-economy.htm

- (Çevrimiçi) https://www.oecd.org/tax/beps/oecdinvites- public-input-on-the-secretariat-proposal-for-aunified- approach-under-pillar-one.htm

- (Çevrimiçi) https://www.oecd.org/tax/beps/oecdsecretariat- invites-public-input-on-the-global-antibase- erosion-proposal-pillar-two.htm

- (Çevrimiçi) www.tdk.gov.tr

- (Çevrimiçi) https://read.oecd-ilibrary.org/taxation/ model-tax-convention-on-income-and-on-capital-condensed-version-2017_mtc_cond-2017-en#page35

- (Çevrimiçi) https://www.gib.gov.tr/sites/default/ files/fileadmin/user_upload/Mevzuat_DisIliskiler/OE CD_Model_Yorum_Kitabi_2014.pdf

- (Çevrimiçi) https://read.oecd-ilibrary.org/taxation/ model-tax-convention-on-income-and-on-capitalcondensed- version-2017

- (Çevrimiçi) https://indiankanoon.org/doc/98785989/

- (Çevrimiçi) http://www.diva-portal.org/smash/ get/diva2:746198/FULLTEXT01

- (Çevrimiçi) https://www.lexology.com/library/det a i l . a s p x ? g = d 2 5 3 9 d 4 4 - 6 2 c 8 - 4 d 0 0 - b 6 3 c - 858b177d4551

Kaynak Göster