Değerlendirme ve Denetim Komisyonu Üyelerine Önerilerimiz

Kanun koyucu tarafından Gelir ve Kurumlar Vergisi mükelleflerine, bütçelerinden ayırdıklarıaraştırma ve geliştirme (Ar-Ge) harcamalarını vergi matrahının tespitinde kazançlarından indirim konusu yapmanın yanında birçok imkanlar tanınmıştır. Ancak kanun koyucu bu imkanlardanfaydalanmak isteyen mükelleflerden bazı şartları yerine getirmelerini istemiştir.Çalışmamızda ilk olarak; ilgili yasal düzenlemeler ışığında kanun koyucunun belirlemiş olduğu Ar-Ge merkezleri kuruluş şartları ile bu kapsamda yapılan başvurular ele alınacak, akabinde; Ar-Ge merkezi başvurularının değerlendirmesi amacıyla oluşturulan Değerlendirme veDenetim Komisyonunun oluş ve işlevleri, komisyonca yürütülen denetimin kapsamına yer verilecektir.Nihai olarak çalışmamızın son bölümünde; Değerlendirme ve Denetim Komisyonu toplantısına katılacak üyelere, üyelerce yapılması gereken işletme ziyaretlerine ve hakemlerce düzenlenendenetim raporlar üzerindeki kontrollere yönelik düşüncelerimize yer verilecektir

___

5746 sayılı Araştırma ve Geliştirme Faaliyetleri- nin Desteklenmesi Hakkında Kanun

6676 sayılı Araştırma ve Geliştirme Faaliyetleri- nin Desteklenmesi Hakkında Kanun ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Ya- pılmasına Dair Kanun

Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Destek- lenmesine İlişkin Uygulama ve Denetim Yönetmeliği

Yalçın YALÇIN, "Ar-Ge Merkezi ve Faaliyetle- rinin Denetim Sürecinde Hakem Heyetinden Beklene- neler" Vergi Dünyası / Kasım 2015 / Sayı: 411

(https://biltek.sanayi.gov.tr)

___