Dar Mükellefiyete Tâbi Gerçek Kişilerce Elde Edilen Ücret Gelirlerinin Vergilendirilmesi Esasları ve Dikkat Edilmesi Gereken Bazı Hususlar

Dar mükellefiyete tâbi gerçek kişiler G.V.K.'nun 6'ncı maddesine göre yurt dışında yerleşik oldukları için sadece Türkiye'de elde ettikleri kazanç ve/veya iratlar dolayısıyla gelir vergisine tâbi tutulacaktır. Bu kişilerin mukim oldukları ülkede veya Türkiye dışında elde ettikleri gelirler mukim olunan ülkede vergilendirilecektir. Türkiye'de faaliyet gösteren kişi, kurum ve kuruluşlarda bağımlı bir faaliyet icra eden dar mükellefiyete tâbi gerçek kişilerin elde ettikleri ücret gelirlerinin vergilendirilmesinde geçerli olacak kurallar ücret gelirinin Türkiye'de veya yurt dışından elde edilmesi durumuna göre değişiklik arz etmektedir. Bu makalemiz dar mükellefiyet rejiminde ücret gelirlerinin vergilendirilmesindeki bu farklı uygulamaları tespit etmek amacıyla kaleme alınmıştır. Bu makalemizde ayrıca hangi durumlarda dar mükellefiyete tâbi gerçek kişiler tarafından ücret gelirlerinin yıllık beyanname ile beyan edilmesinin gerektiğine ilişkin açıklamalara yer verilecektir.

Kaynakça

- 193 sayılı “Gelir Vergisi Kanunu“

- 213 sayılı “Vergi Usul Kanunu”

- 1901 sayılı “24 Nisan 1963 Tarihinde Viyana’da İmzalanan Konsolosluk İlişkileri Hakkında Viyana Sözleşmesine Katılmamızın Uygun Bulunduğuna Dair Kanun”

- 3042 sayılı “18 Nisan 1961 Tarihli Diplomatik İlişkiler Hakkındaki Viyana Sözleşmesine Katılmamızın Uygun Bulunduğuna Dair Kanun”

- 3218 sayılı “Serbest Bölgeler Kanunu”

- 4721 sayılı “Türk Medenî Kanunu”

- 7/10222 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı

- 84/8724 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı

- 147 seri numaralı Gelir Vergisi Kanunu Genel Tebliği

- 210 seri numaralı Gelir Vergisi Kanunu Genel Tebliği

- ÖZBALCI, Yılmaz: Gelir Vergisi Kanunu Yorum ve Açıklamaları, Oluş Yayıncılık, Ankara-Ocak 2002.

-SOYDAN, Billur Yaltı: Uluslararası Vergi Anlaşmaları, Beta Yayınları, Yayın No: 581, İstanbul 1995.

- TUNCER, Selâhattin: Çifte Vergileme ve Milletlerarası VergiAnlaşmaları, Sevinç Matbaası,Ankara-1974.

- TUĞLU, Ali: “Dar Mükellef Gerçek Kişilerin Türkiye’de Elde Ettiği Ücret Gelirlerinin Vergilendirilmesi”, Yaklaşım, Yıl: 9, Sayı: 103, Temmuz 2001, Sh. 106-113.

Kaynak Göster